18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI PERSONELİNİN

YETİŞTİRİLMEK AMACIYLA YURT DIŞINA GÖNDERİLMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/3/2012 tarihli ve 28229 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (6) ve (9) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı bende aşağıdaki (11) numaralı alt bent eklenmiş, aynı fıkranın (b) bendinin (6) ve (7) numaralı alt bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bende aşağıdaki (8) numaralı alt bent eklenmiştir.

“6) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla 40 yaşını tamamlamamış olmak,”

“9) Bakanlıkça kendilerine bildirilen son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az yetmiş puana denk bir puana sahip olmak,”

“11) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,”

“6) Kontenjanın kullanılacağı yılın son günü itibarıyla, Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler ile ihtisas yapacak Devlet memurları için 40, diğerleri için 50 yaşını tamamlamamış olmak,

7) Dışişleri Bakanlığınca bildirilecek uluslararası kurum ve kuruluşlara gönderilecekler için; son başvuru tarihinden önceki iki yıl içinde alınmış olması kaydıyla, İngilizce veya Fransızca dillerinden birinden Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az doksan puan almaları veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Yönetim Kurulunca eşdeğerliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan, bu puana denk bir puana sahip olmak,”

“8) Birim amirinin olumlu görüşünü almış olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye birinci fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve mevcut diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(1) Mayıs ayının sonuna kadar toplanan Komisyon, adaylar arasından yetiştirilmek amacıyla yurt dışına gönderilecekleri yarışma sınavı veya seçme usulüyle tespit eder.”

“(2) Yarışma sınavı, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurunun;

a) Mesleki bilgi ve genel kültür düzeyinin,

b) Temsil kabiliyeti, özgüveni ve ikna yeteneğinin,

c) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusuna ilişkin bilgi düzeyinin,

ç) Çalışacağı konu veya lisansüstü öğrenim konusunun seçilme nedeni ile birim ve kurumunun görev alanıyla ilgisi ve çalışma sonucunda elde edilecek faydanın,

d) Kamu diplomasisi konularına ilişkin bilgi düzeyinin,

değerlendirileceği mülakat şeklinde yapılan sınavdır. Yarışma sınavında başarılı sayılmak için, kurul üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması şarttır. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak ve kurumlarınca yapılan duyuruda belirtilen kontenjan sayısını aşmamak suretiyle, sınavda başarılı olanlar tespit edilir ve tutanağa geçirilir.

(3) Seçme usulünde, yabancı ülkelere gönderilecek Devlet memurları; çalışılacak konu, gidilecek ülke, üniversite ve kurumlar ile öğrenim ve hizmetle ilgili nitelikleri dikkate alınarak kurumsal ihtiyaçlara göre tespit edilir.

(4) Hangi hallerde sınav, hangi hallerde seçme usulüne başvurulacağı sınav kurulunca kararlaştırılır. Ancak başvuru sayısı, kontenjan sayısının iki katını geçmedikçe seçme usulüne başvurulamaz.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“ç) Bakanlar Kurulunca kurumlar itibarıyla belirlenen kontenjan kapsamında Dışişleri Bakanlığının bildirimi üzerine uluslararası kurum ve kuruluşlara bütçe olanaklarıyla gönderilenlere, gittikleri ülkelerde sürekli görevle bulunan ve dokuzuncu derecenin birinci kademesinden aylık alan meslek memurlarına ödenmekte olan yurtdışı aylığı tutarı ödenir. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan her türlü ödeme, kendilerine kurumlarınca yapılan ödemeden mahsup edilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“b) Memurlar, çalışmalarına ilişkin bilgileri içeren raporlarını ve tezlerini ve/veya çalışmaları süresince edindikleri diploma, sertifika ve benzeri belgelerinin birer örneğini program süresinin bitiminde (a) bendinde belirtilen makamlara ve Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirmekle yükümlüdürler.”

“(2) Ayrıca, yurt dışına gönderilen memurun hazırlamış olduğu eğitimle ilgili raporların bir örneği, göreve başladığı tarihi takip eden üç ay içerisinde personelin görev yaptığı birimce Devlet Personel Başkanlığına gönderilir.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

10/3/2012

28229