18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 11/10/2013 tarihli ve 28792 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Önlisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylar, ÖSYM tarafından belirlenen tarihler arasında e-Devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda veya şahsen müracaat ile belirtilen yer ve tarihlerde kayıt yaptırabilirler. Yeni kayıt yaptıran öğrencilerin ders kayıtları öğrenci otomasyonu üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilir. Belirlenen tarihler arasında kesin kayıt işlemlerini yaptırmayan adaylar kayıt haklarını kaybederler. Zorunlu hallerde öğrenciler, noter vekâleti ile belirledikleri vekilleri aracılığı ile kayıt yaptırılabilirler. Kayıtlarda istenen belgelerin asılları ya da Üniversite tarafından onaylı örnekleri kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin adayın beyanı doğrultusunda işlem yapılır.”

“ç) Üniversiteye kesin kayıt yaptıran öğrenciye, öğrenci işleri tarafından kimlik kartı verilir. Bu kimlik kartı, eğitim-öğretim süresince kullanılır. Kimliklerin geçerliliğini gösteren bandroller, her eğitim-öğretim yılı başında bölümlerden alınır. O yıla ait bandrolü taşımayan kimlikler geçersiz sayılır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisini almak için gazetede kayıp ilanı verilmesi gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Kaydını yaptıran her öğrenci için ilgili bölüm başkanınca, bölümün öğretim üyeleri arasından bir akademik danışman görevlendirilir. Yeterli öğretim üyesi bulunmayan bölümlerde, diğer öğretim elemanları da danışman olarak görevlendirilebilir. Gerektiğinde, birim amirinin görevlendirmesi ile diğer bölümlerden danışman görevlendirmesi de yapılabilir. Danışman, öğrencilerine öğrenim süresi boyunca akademik başarısı yönüyle rehberlik eder. Öğrenciler danışmanlarının görüşünü alarak her yarıyıl/yılbaşında alacakları derslere kayıt yaptırırlar. Bölüm başkanı, öğrencilerin faaliyetleri ve başarı durumları hakkında gerektiğinde danışmanlardan rapor isteyebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Öğrenci, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde, her yarıyıl/yılbaşında ilgili mevzuatla belirlenen öğrenim katkı payını/öğrenim ücretini yatırıp derslerini seçerek kaydını yenilemek zorundadır. Ders kayıt işlemleri, öğrencilere ilanen veya internet ortamında duyurulur. Öğrenciler derslere kayıtlarını, Senatonun tespit ettiği esaslara ve Rektörlük tarafından belirlenen usullere göre öğrenci bilgi sistemi üzerinden yeniler. Kayıt yenileme işlemlerinin tümünden öğrenci sorumludur. Kayıt işleminin tamamlanması için danışman onayının alınması gerekir.”

“c) Öğrenci, kayıt sırasında öncelikle devamsız ya da başarısız olduğu ve 7 nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde belirtilen, tekrarlamak zorunda olduğu dersler ile alt yarıyıllardan alamadığı derslere kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenci, kendi bölümünde/anabilim dalında, sadece ders çakışması nedeniyle alamadığı dersleri, birinci veya ikinci öğretim programından veya diğer dört yıllık bölümlerde/anabilim dallarında açılan aynı kodlu derslerden seçerek alabilir. Bir ders yarıyılı başında bir öğrenci toplamda en fazla 30 MŞÜ kredilik derse kayıt yaptırabilir. Ancak mezun durumunda olduğu eğitim-öğretim yılının her iki yarıyılında da öğrenci 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir. Bu durumda DD ve DC olan derslerde devam şartı aranmaz, ancak bu saatler 40 saatlik ders kaydında hesaba katılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yatay geçişle gelen öğrenci, önceki diploma programında başarılı olduğu ve ilgili yönetim kurulu tarafından eş değer kabul edilen derslerinden muaf tutulur. Bu dersler ve bunlara ait ders notları, dörtlük sistemde olan notlar aynen, dörtlük sistemde olmayan notlar ise Yükseköğretim Kurulunun not dönüştürme eş değerlik tablosuna göre dönüştürülür ve öğrencinin transkriptine işlenir. Bu derslerin notları, akademik ortalamanın hesabında dikkate alınır.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Öğrenci, bu şartları sağlamadığı derslerden devamsız sayılır. Bu durumdaki öğrenciler, öğretim elemanınca yarıyıl/yılsonu sınavından önce ilan edilirler ve yarıyıl/yılsonu sınavına alınmazlar. Öğrenci, devam almadığı bu dersleri, derslerin açıldığı ilk yarıyılda/yılda tekrarlar. Öğrenci, devam şartını sağlayıp başarısız olduğu dersleri de bu derslerin açılacağı ilk yarıyılda/yılda devam şartı aranmaksızın tekrar almak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, dersin sorumlu öğretim elemanı tarafından takip edilir. Öğrencilerin alacakları sağlık raporları ve diğer mazeretleri derse devam sürelerinin hesabında dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 28 – (1) Her yarıyılın/yılın sonunda, müfredat programındaki o yarıyılın/yılın tüm derslerini almak koşulu ile FD ve FF notu olmayan ve disiplin cezası almamış öğrencilerden ANO’su 3.00-3.50 olan öğrenciler onur öğrencisi, 3.51- 4.00 olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi sayılır. Bu öğrencilerin listesi, dekanlıklar veya müdürlükler tarafından her yarıyılın/yılın sonunda ilan edilir. Onur ve yüksek onur öğrencisi olanların transkriptlerinde bu durumları belirtilir. Aynı yöntemle, her mezuniyet döneminde birimlerde ve Üniversite genelinde ilk üç derece ayrı ayrı belirlenir.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/10/2013

28792

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

29/5/2015

29370