18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

Muş Alparslan Üniversitesinden:

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/02/2014 tarihli ve 28915 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muş Alparslan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Her yarıyıl açılacak dersler ve bu dersleri vermek üzere görevlendirilecek öğretim elemanları, anabilim dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulu tarafından belirlendikten sonra kesinleşir ve ilan edilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans ve doktora programlarında, anabilim dalı kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, her öğrenci için bir tez danışmanı görevlendirilir.”

“(2) Tez danışmanı, ilgili lisansüstü programın açılmasında esas alınan şartları taşıyan, Üniversite kadrosundaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, birinci danışmanın teklifi, anabilim dalı kurulunun görüşü ve Yönetim Kurulunun kararı ile ikinci tez danışmanı görevlendirilebilir. İkinci danışman başka bir yükseköğretim kurumundaki öğretim üyeleri arasından görevlendirilebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri de başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere üç asıl ve bir yedek üyeden oluşan, biri başkan olmak üzere tez jürisi oluşturur ve süresi bir aydan fazla olmamak üzere tez savunma sınavı tarihini ve yerini belirler. Tez savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Yönetim Kurulu, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ile üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve asıl üyelerin en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere, beş asıl ve bir yedek üyeden oluşan, biri başkan olmak üzere tez sınavı jürisi oluşturur ve süresi bir aydan fazla olmamak üzere tez sınavı tarihini ve yerini belirler. Tez savunması dinleyicilere açık olarak yapılır.”

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

16/02/2014

28915