18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

Mardin Artuklu Üniversitesinden:

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ TOHUM BİYOLOJİSİ VE

GENETİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA

MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 ­– (1) Bu Yönetmelik, Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MAÜ-TOBGAM): Mardin Artuklu Üniversitesi Tohum Biyolojisi ve Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörünü, 

d) Üniversite: Mardin Artuklu Üniversitesini,

e) Senato: Mardin Artuklu Üniversitesinin Senatosunu,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı aşağıda belirtilmiştir:

 a) Tarla bitkileri, bağ-bahçe bitkileri, orman bitki türleri ve diğer bitki türleri çoğaltım materyaline ait çeşitleri ve genetik kaynakları kayıt altına almak, tohumlukların üretimi, sertifikasyonu, ticareti, piyasa denetimi ve kurumsal yapılanmalar ile ilgili her türlü laboratuvar analiz yapacak alt yapı ve beşeri sermayeyi oluşturmak,

 b) Nadas alanları başta olmak üzere mayınlı bölgelerin tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik uygun tohum ve çeşitleri belirlemek, agronomik özellikleri geliştirmek,

c) Tohumculuk sektöründe araştırıcı ve ıslahçıların çalışmalarına destek sunmanın yanında bir kapasite oluşumunu teşvik ederek yeni bilimsel kadrolar oluşturmak,

ç) Tohumculuk konusunda hazırlanan düzenlemelere ilişkin görüş sunarak raporlar hazırlamak,

d) Sektördeki tüm aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

e) Ulusal ve uluslararası meslek örgütleri ile teknik işbirliği yapmak ve gerektiğinde bu örgütlere üye olmak,

f) Tohumculuk sektörünün geliştirilmesi ve tohumculuk politikalarının oluşturulmasına yardımcı olmak için ilgili kurumlara önerilerde bulunmak,

g) Bölgenin ve tohumculuk sektöründe faaliyet gösteren kişilerin, meslekî bilgi ve görgülerini geliştirmek üzere konferans, panel, kurs, seminer ve benzeri eğitim faaliyetlerinde bulunmak, kitap ve süreli yayınlar hazırlamak veya hazırlatmak,

ğ) Bölgedeki genetik kaynakları tespit etmek, çoğaltmak ve muhafaza altına alarak katalog oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Merkezde mevzuatla ilgili gerekli düzenlemeleri sağlamak, gerekli fiziksel altyapıyı oluşturmak,

b) Merkezin fiziksel ve teknik altyapısının hazırlanması,  laboratuvarların ihtiyacı olan malzemenin temini ve kurulumunun yapılmasından sonra teknik personeli eğitmek,

c) Ulusal ve uluslararası araştırma projelerinin hazırlanması ve yürütülmesi faaliyetlerini gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile ortak proje faaliyetlerinde bulunmak veya bu tür projelere katkı sunmak,

ç) Kamu ve özel kuruluşlara, faaliyet alanlarına ilişkin konularda, ilgili mevzuat çerçevesinde, ücretli ya da ücretsiz analizler yapmak, danışmanlık ya da bilirkişilik hizmetleri vermek,

d) Lisans ve lisansüstü öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra staj, seminer ve mesleki deneyimlerini artırmak,

e) Ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı işbirliği yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Çalışma Birimleri,

Çalışma ve Proje Grupları

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektörün onayıyla Üniversitenin tam zamanlı öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilir. Görev süresi sona eren Müdür tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine, Merkez faaliyetlerinde Müdüre yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi Rektör tarafından üç yıl süreyle müdür yardımcısı olarak görevlendirilir.

(3) Müdürün görevi başında bulunmadığı durumlarda, müdür yardımcıları veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri Müdüre vekâlet eder. Herhangi bir sebeple Müdürün altı aydan fazla bir süreyle görevi başında bulunamadığı durumlarda görevi sona erer. Görevi sona eren Müdürün yerine aynı usulle yeni bir Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez faaliyetlerinin, 5 inci maddede belirtilen amaç doğrultusunda yürütülmesini ve gerekli koordinasyonu sağlamak,

c) Bu Yönetmelikte öngörülen zamanlarda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak,

ç) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

d) Merkezin araştırma, proje, eğitim-öğretim ve diğer faaliyetleriyle ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerini yürütmek,

e) Merkezin yıllık faaliyet raporları ile bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçe taslağının hazırlanmasını sağlayarak Yönetim Kurulunca kabul edilen faaliyet raporu ile çalışma programı ve bütçe taslağını Rektörün onayına sunmak, onaylanan çalışma programı ve bütçenin uygulanmasını sağlamak ve izlemek,

f) Merkez faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacını tespit ederek Rektöre sunmak, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarını oluşturmak,

g) Merkezin çalışanları arasından uygun nitelikteki kişileri çalışma birimlerinin koordinasyonundan sorumlu olarak görevlendirmek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversitenin Ziraat Fakültesi, Meslek Yüksekokulu veya Fen Fakültesinin ilgili bölümündeki öğretim elemanları ve diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun ve konuyla ilgili alanlarda deneyimli kişiler arasından, Rektörün onayıyla görevlendirilen en az beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi dolan üyeler tekrar görevlendirilebilir. Süreleri bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle yenileri görevlendirilir.

(3) Yönetim Kurulu,  Müdürün çağrısıyla ayda en az bir kez olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oyçokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) 6 ncı maddede belirtilen faaliyet alanlarına ilişkin konularda kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek,

c) Bir sonraki döneme ilişkin yıllık çalışma programı ve bütçe taslağını görüşmek ve değerlendirmek,

ç) Merkezin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli personel ihtiyacının belirlenmesinde, çalışma birimleri ile çalışma ve proje gruplarının oluşturulmasında Müdüre yardımcı olmak.

Çalışma birimleri, çalışma ve proje grupları

MADDE 12 – (1) Merkezin araştırma, proje, eğitim ve benzeri faaliyetlerine paralel olarak Müdürün önerisi ile çalışma birimi, çalışma ve proje grupları oluşturulabilir. Oluşturulan birimlerde çalıştırılmak üzere ihtiyaç duyulan personel sayısı Müdür tarafından Rektöre bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü yürütür.