18 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29536

YÖNETMELİK

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinden:

İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ LİSANS EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2013 tarihli ve 28531 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Yanlış bilgi ve beyan, sahte veya eksik belge ile kayıt yaptırmış olanların durumu ortaya çıktığında kayıtları ve bu kayıt nedeniyle kazanmış oldukları tüm hakları iptal edilir ve haklarında yasal işlem başlatılır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ancak, bu öğrencilerden normal öğrenim süresi içinde çift anadal ve yandal programını tamamlayamayanlar kayıtlı olduğu anadal lisans programının normal öğrenim süresi ve ilave bir yılsonunda kayıt yaptırdıkları her ders için, ders veya kredi başına ücret öder.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası, 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrası ile 24 üncü maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarında geçen “eğitim dili” ibareleri “öğretim dili” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki 12/A maddesi eklenmiştir.

“Özel öğrenci

MADDE 12/A – (1)  Özel öğrenciler, yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olup, Üniversitede okutulan bazı dersleri almalarına izin verilen öğrencilerdir.

(2)  Özel öğrencilerin başvuruları, ilgili bölümün görüşü alınarak ilgili yönetim kurulu tarafından incelenir ve karara bağlanır.

(3) Özel öğrenciler, Üniversite öğrencisi sayılmazlar ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

(4)  Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, kayıtlı oldukları dersleri ve varsa aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(5)  Özel öğrenciler ilgili yıl için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders/kredi veya öğrenim ücretini öder.

(6)  Özel öğrenci olarak Üniversiteden ders alan öğrencilerden, daha sonra yatay geçişle veya ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla Üniversiteye kesin kayıt yaptıranlar, özel öğrenci statüsünde aldıkları lisans programının öğretim programında yer alan eşdeğer derslerden ilgili yönetim kurulu kararı ile muaf sayılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversitede öğretim dili, Türkçe öğretim yapılan bölümlerde Türkçe, yabancı dilde öğretim yapılan bölümlerde ise kısmen veya tamamen Arapça veya İngilizcedir. Öğretim dili kısmen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı öğrenciler; lisans öğrenimleri süresince öğrencisi bulundukları lisans programının öğretim programında bulunan derslerin en az % 30’unu ilgili yabancı dilden, öğretim dili tamamen yabancı dilde olan lisans programlarında kayıtlı olan öğrenciler ise Üniversitenin ortak seçmeli ve Türkçe verilmesi zorunlu olan dersleri hariç, lisans öğrenimleri süresince öğrencisi oldukları lisans programının öğretim programında bulunan derslerin tamamını ilgili yabancı dilde verilen derslerden almak zorundadırlar.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Azami öğrenim süresi, ek sınavlar, öğrencilik haklarından yararlanma ve öğrenim süresiyle ilgili diğer hususlarda 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “MADDE 16 – (1) Üniversitede okutulan Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil zorunlu dersleri ile birlikte, ilgili program için tespit edilen asgari eğitim-öğretim çalışmalarını ihtiva eden ve tamamıyla başarıldığında diploma almaya hak kazandıran eğitim-öğretim çalışmalarının tamamı öğretim programlarında gösterilir. Üniversitede eğitim ve öğretim, her yarıyılda okutulacak derslerin; adlarının, haftalık ders saatlerinin ve AKTS kredi değerlerinin gösterildiği bu öğretim programlarına göre yapılır. Bir lisans programının sekiz yarıyıllık öğretim programında yer alan derslerin toplam AKTS kredisi 240’tan az olamaz.

(2) Bir bölümün öğretim programı ile bu programda yapılacak olan değişiklikler, bölüm kurulunun teklifi, ilgili kurulun kararı ve Senatonun onayı ile yürürlüğe girer.

(3) Üniversitede eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, projeler, stüdyo, laboratuvar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur.

(4) Dersler yarıyıl veya yıl esasına göre yapılır. Bir dersin haftalık ders saati, o dersin haftalık teorik saatleri ile uygulama ve laboratuvar saatlerinin toplamından oluşur.

(5) Senato tarafından kabul edilmiş öğretim programına uygun haftalık ders programları, her eğitim öğretim yarıyılı başında, akademik takvimde belirtilen tarihte ilgili dekanlık/müdürlük tarafından ilan edilir.

(6) Staj, eğitim-öğretim programının özelliklerine göre, öğrencinin edindiği bilgileri uygulama alanına aktarma kabiliyetini geliştirmeyi amaçlayan, Üniversite içi ve dışı çalışmalardır. Staj yapılması zorunlu olan bölümlerde staj uygulama esasları ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir ve Senatonun onayı ile uygulanır. Stajlar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesi hükümleri doğrultusunda kredilendirilir.

(7) Lisans bitirme çalışması veya projesi; öğrencinin, istenen mesleki bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren ve danışman öğretim üyeleri veya öğretim görevlileri nezaretinde yürütülen kişisel veya grup halinde yapılan çalışmalardır. Lisans bitirme çalışması veya projesi uygulama esasları Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci, üçüncü ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dokuzuncu fıkranın son cümlesi ile onuncu fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Öğrencinin devam edeceği yarıyıla ait öğretim programındaki kredili derslere normal ders yükü, kayıt olduğu kredili derslerin tamamına yarıyıl ders yükü denir. Öğrencinin bir yarıyıldaki normal ders yükü 30 AKTS’dir, yarıyıl ders yükü ise en fazla 45 AKTS olabilir. Ancak, birbirini izleyen iki yarıyıl içinde mezun olabilecek durumda olan öğrencilere yarıyıl ders yüküne ek olarak, ilgili yönetim kurulu kararıyla fazladan üç ders verilebilir. Öğrenci, ilgili yarıyıl için öğretim programındaki derslerden seçimini yaparak ve danışmanının onayını alarak ders kaydını yaptırır. Çift anadal ve yan dal programı öğrencilerinin lisans anadal dersleri ile ortak olmayan dersleri yarıyıl ders yükü toplamına dâhil değildir.”

“(3) Öğrenciler, kendi öğretim programına göre derslerine yazılmakla yükümlüdür. Öğrenciler, öncelikle alt yarıyıllardan başarısız oldukları ve daha önce almadıkları derslere kaydolmak zorundadır. Öğretim programından kaldırılan ve yerine eşdeğer yeni bir ders konulmayan herhangi bir dersten başarısız olan veya kaldırılan dersi hiç almayan öğrenci, gerekli AKTS kredi yükünü tamamlamak şartıyla, o dersten muaf sayılır.”

“(6) Mezun olabilmek için bütün derslerini başarı ile tamamlamış, ancak stajını veya lisans bitirme çalışmasını veya projesini tamamlayamamış öğrenciler, staj veya bitirme proje ücreti olarak, belirlenen ders veya kredi ücreti ödeyerek kayıt yeniletmek zorundadır.”

MADDE 9 –  Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 23 – (1) Daha önce Yükseköğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen herhangi bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmüş olan öğrenci, o yükseköğretim kurumunda alıp başarılı olduğu dersler için, ilgili dekanlığa/müdürlüğe not belgesinin aslı ve ders içerikleriyle birlikte bir dilekçe ile müracaat ederek muafiyet talep edebilir. Öğrenci, muafiyet talebini üniversiteye kaydını yaptırdığı ilk yarıyılda derslerin başladığı tarihten itibaren en geç beş gün içinde yapmak zorundadır. Sonraki yarıyıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler kabul edilmez. Öğrencinin muafiyet talebi dekanlık/müdürlük tarafından oluşturulacak intibak komisyonu tarafından değerlendirilir, ilgili yönetim kurulu tarafından intibakı yapılarak karara bağlanır. Ders muafiyeti ve intibak işlemleri Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(2) Ders muafiyeti verilen öğrenciler, ders alma kurallarına uygun olarak, muaf oldukları AKTS kredisi kadar, akademik danışmanın onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilirler.

(3) Yatay geçişle gelen öğrencilerin önceki lisans programından aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyetinin yapılarak, bu derslere ilişkin daha önce alınan notların transkripte işlenmesi gerekir.

(4) Dikey geçiş ile yerleşen öğrencilerin, lisans programından mezuniyet şartlarını sağlamaları halinde, ağırlıklı genel not ortalamaları muafiyet verilen dersler ile lisans eğitimi sırasında aldığı dersler üzerinden hesaplanır.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “Yabancı dil muafiyeti ve öğretimi

MADDE 24 – (1) Üniversitenin yabancı dilde öğretim yapan programlarına kayıt hakkını kazanmış öğrencilerle, bu programlara yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrenciler, Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavına tabi tutulur. Yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olanlar veya uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar ile daha önce bir yükseköğretim kurumunun yabancı dil hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar ilgili yönetim kurulu kararı ile yabancı dil hazırlık programından muaf tutularak ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt olabilirler.

(2) Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ile Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin, yabancı dil bilgi düzeylerine göre Üniversitenin düzenlediği zorunlu bir veya iki yarıyıl süreli yabancı dil hazırlık programına devam etmeleri gerekir. Birinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olan öğrenciler bahar yarıyılından başlamak üzere ilgili bölümün birinci sınıfına kayıt yaptırabilir. Yabancı dil hazırlık programı, Rektörlük tarafından yapılan düzenlemeler ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Bir yılın sonunda başarısız olan öğrencilerin bir veya iki yarıyıl daha hazırlık programına devam etmeleri gerekir. Yabancı dil hazırlık programının süresi iki yılı aşamaz. Ancak, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfına bir veya iki yıl devam etmesine rağmen başarı şartını yerine getiremeyen öğrenciler, üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir program var ise talep etmeleri durumunda bu programa kayıt yaptırabilirler. Öğrencinin; yabancı dil hazırlık programına devam etmesine rağmen ikinci yarıyıl sonunda yapılan yabancı dil yeterlik sınavında başarılı olamaması halinde, talebi üzerine, ÖSYM tarafından, Üniversitede ya da başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer programın bulunmaması halinde yakın programlardan birine yerleştirilmesi yapılır. Ancak bunun için, kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler zorunlu yabancı dil dersinin muafiyet sınavına girerler. Bu sınavdan başarısız olan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil dersine kayıt yaptırmak zorundadır.

(5) Öğretim dili Türkçe olan programlara kayıt yaptıran öğrenciler istedikleri takdirde ve ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla bir yıl (iki yarıyıl) süreli yabancı dil hazırlık programına kayıt olabilirler. Bu öğrencilere, ilgili yıl için belirlenen yabancı dil hazırlık programının öğrenim ücreti üzerinden bursları oranında indirim yapılır. Yabancı dil hazırlık programında geçen bir yıllık süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Söz konusu yabancı dil hazırlık programında başarılı olan öğrenciye başarı sertifikası verilir. Bir yılın sonunda öğrenciler doğrudan kendi bölümlerinin derslerine devam ederler.

(6) Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan lisans programlarının zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin Üniversiteden ilişiği kesilir.”

 MADDE 11 –  Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 26 – (1) Sınavlar; kısa sınav, ara sınav, final sınavı, bütünleme sınavı, mazeret sınavı, mezuniyet ve ek sınavlardan oluşur. Bunlardan;

a) Kısa sınavlar, yarıyıl içinde yapılan kısa süreli sınavlardır.

b) Ara sınavlar, yarıyıl içinde, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde en az bir kez yapılan sınavlardır.

c) Final sınavı, yarıyıl sonunda, akademik takvimde belirlenen süre içerisinde yapılan sınavdır.

ç) Bütünleme sınavı, dersin okutulduğu yarıyıl sonunda, final sınavına girmek için bu Yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirdiği halde, herhangi bir sebeple final sınavına girmeyen/giremeyen öğrenciler ile final sınavı sonucunda başarısız olmuş öğrenciler için yapılan sınavdır. Final sınavında geçerli olan başarı notu hesaplama usulü bütünleme sınavında da uygulanır ve bütünleme sınavı notu final sınavı notu yerine geçer.

1) Öğrenciler AGNO’larını yükseltmek için DD, DC notu aldıkları dersin bütünleme sınavına girebilir.

2) Yaz okulunda alınan dersler için bütünleme sınavı yapılmaz.

d) Mazeret sınavı, mazereti sebebiyle ara veya bütünleme sınavına giremeyen öğrenciler için yapılan sınavdır. Sınavlara mazeretleri sebebiyle giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten belgeyi bir dilekçe ekinde sınav tarihinden itibaren en geç beş gün içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe verirler. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilere sınavların bitiminden itibaren on beş gün içerisinde mazeret sınavı yapılır. Aynı gün ve saatte sınavları çakışan öğrencilere de, ilgili birime bir dilekçeyle başvurmaları halinde, giremedikleri sınavlar için mazeret sınavı hakkı tanınır.

e) Mezuniyet sınavı,  normal öğrenim süresi sonunda mezuniyet için en fazla başarısız iki dersi kalan veya en fazla iki dersin sınavına girerek mezun olabilecek durumda olan öğrenciye, ilgili dekanlığa/müdürlüğe bir dilekçe ile başvurması halinde, ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden on beş gün içinde mezuniyet sınavı yapılır. Öğrencinin mezuniyet sınavına gireceği dersleri, daha önce almış ve devam şartını yerine getirmiş olması gerekir. Mezuniyet sınavında başarısız olan öğrenci takip eden bütünleme sınav dönemlerinde bu haktan tekrar yararlanabilir. Öğrencinin mezuniyet sınavından başarılı sayılması için en az 100 üzerinden 50 puan alması gerekir. Sınavda alınan not doğrudan harf notuna dönüştürülür.

f) Yarıyıl içi çalışmaları, yarıyıl içinde yapılan ders, laboratuvar ve atölye uygulaması, arazi çalışması, ödev, proje, seminer, staj ve benzeri çalışmalardır.

g) Ek sınav, azami süreler sonunda kayıtlı olduğu lisans programından mezun olabilmek için son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları ve sınava girme şartını sağladığı bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere bu beş ders için üç yarıyıl, ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; bir dersten başarısız olanlara ise öğrencilik hakkından yararlanmaksızın sınırsız sınav hakkı tanınır. İzledikleri programdan mezun olmak için gerekli bütün derslerden geçer not aldıkları halde başarılı sayılabilmeleri için gerekli not ortalamasını sağlayamamaları sebebiyle ilişikleri kesilme durumuna gelen son dönem öğrencilerine not ortalamalarını yükseltmek üzere diledikleri derslerden sınırsız sınav hakkı tanınır. Bunlardan uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz. Sınırsız hak kullanma durumunda olan öğrenciler sınava girdiği ders veya kredi başına öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Ancak bu öğrenciler, sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 31 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri öğretim elemanı tarafından dönem sonu ders notu olarak takdir olunur.  Not ortalaması hesaplarına katılan puanlar ile bu puanların harf notu karşılıkları, katsayıları ve başarı durumları aşağıda gösterilmiştir:

Puan             Harf Notu             Katsayısı                      Başarı Durumu

90-100               AA                       4.0                           Başarılı

85-89                 BA                       3.5                           Başarılı

80-84                 BB                       3.0                           Başarılı

75-79                 CB                       2.5                           Başarılı

70-74                 CC                       2.0                           Başarılı

60-69                 DC                       1.5                           Şartlı Başarılı

50-59                 DD                       1.0                           Şartlı Başarılı

40-49                 FD                       0.5                           Başarısız

00-39                 FF                       0.0                           Başarısız

00-00                 DZ                       0.0                           Başarısız

(2) Ortalamalara katılmayan notlar şunlardır:

a) EK (eksik) notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir sebeple ders için gerekli şartları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanınca takdir olunur. Öğrenci, herhangi bir dersten EK notu aldığı takdirde, notun ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde eksiklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde EK notu kendiliğinden FF haline gelir. Ancak, uzayan bir hastalık ve benzeri hallerde, bölüm başkanlığının önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayıyla EK notunun süresi bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.

b) YT (yeterli) notu, öğretim programlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; seminer, bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarılı olan öğrencilere verilir.

c) YZ (yetersiz) notu, öğretim programlarında bulunan haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan; seminer, bitirme çalışması veya projesi gibi derslerden başarısız olan öğrencilere verilir.

ç) DV (devam ediyor) notu, haftalık teorik, uygulama veya laboratuvar saati olmayan, seminer, bitirme tezi veya projesi gibi dersleri bitirmemiş, ancak başarılı olarak sürdürmekte olan öğrencilere verilir.

d) DZ (devamsız) notu, derse devam veya ders uygulamalarına ilişkin yükümlülüklerini yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere verilir. DZ notu, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür.

e)  MU (muaf) notu, Senatoca belirlenen derslerden ilgili bölümce uygulanan muafiyet sınavı sonucunda başarılı olan öğrencilere verilir. MU notu ortalamaya katılmaz.

f) TR (transfer) notu, daha önce bir başka yükseköğretim kurumunda öğrenim gören öğrencilerin o yükseköğretim kurumunda aldıkları ve denkliği Üniversitenin ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen derslere verilir. Transfer notu ANO ve AGNO hesabına katılmaz.

g) ÇK (çekildi) notu, öğrencinin her yarıyılın başlangıcından itibaren yedinci hafta sonuna kadar danışmanın onayı ile çekilmesine izin verilen bir ders için kullanılır.

ğ) GM (girmedi) notu, öğrencinin girmediği sınavlara verilir. Sınavlarda GM notu alan öğrenci mazeret veya bütünleme sınavlarına girerse, GM notu sayısal nota dönüştürülür. Mazeret sınavlarına girmezse GM notu sıfıra dönüştürülür.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Açılacak derslere ait başarı değerlendirme sistemi, her yarıyılın başlangıcından itibaren bir hafta içinde ilgili öğretim elemanı tarafından ders bilgi formu doldurularak öğrenci bilgi sistemi üzerinden öğrencilere ilan edilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde geçen “kredi saatleri” ibaresi  “AKTS kredileri” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “(1) Bu Yönetmelikte belirlenen sınav ve değerlendirme esasları çerçevesinde, kayıtlı olunan lisans programının öğretim programında gösterilen zorunlu ve seçmeli derslerden en az  240 AKTS  kredilik dersi başarı ile tamamlayan ve ağırlıklı genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olan öğrencilere lisans diploması verilir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Kendi isteği ile Üniversiteden kaydını sildirmek isteyen öğrenci, bir dilekçe ve "İlişik Kesme Formu" ile birlikte ilgili dekanlığa/müdürlüğe müracaat eder. Öğrencinin kaydı ilgili dekanlık tarafından silinerek,  ilgili birimlere bildirilir.”

“b) Yeni kayıt yaptıran veya kayıt yenileten öğrenci, Üniversiteden ayrılmak isterse; önceki yılların ve ayrılmak istedikleri tarihe kadar olan mali taahhütlerini yerine getirmek zorundadır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ç) ve (d) bentleri eklenmiştir.

“ç) Dört yıl üst üste öğrenim ücreti ödemeyen ve/veya kayıt yenilemeyen öğrencilerin Senatonun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile ilişikleri kesilebilir.”

“d) Bu durumdaki öğrencilerin ilişik kesme işlemleri ilgili yönetim kurulu tarafından silinerek, ilgili birimlere bildirilir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Bu Yönetmelik 2015-2016 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2013

28531