17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

YÖNETMELİK

Galatasaray Üniversitesinden:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına ve yönetim organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacı, faaliyet alanları, yönetim organları ve yönetim organlarının görevleri ile çalışma şekillerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (GSÜ INNOVE): Galatasaray Üniversitesi Girişimcilik ve Yenilikçilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Galatasaray Üniversitesi Rektörünü,

e) Senato: Galatasaray Üniversitesi Senatosunu,

f) Üniversite: Galatasaray Üniversitesini,

g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Ulusal ve uluslararası düzeyde kamu ve özel sektör kuruluşları ile girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında araştırma, danışmanlık ve eğitim faaliyetleri planlamak, organize etmek ve uygulamak,

b) Üniversite öğrencilerini, öğretim elemanlarını ve mezunlarını girişimciliğe ve yenilikçiliğe teşvik etmek,

c) Kamuoyunu girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilgilendirmeye yönelik yayınlar yapmak ve raporlar hazırlamak,

ç) Çeşitli sektörlere yönelik çalışmalara bilgi üretimi, sistem oluşturma, çözüm üretme ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Stratejik plan ve hedefler çerçevesinde Üniversite-sanayi işbirliğini artırmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılar ve eğitim programları düzenlemek, ortak projeler yürütmek ve danışmanlık hizmeti vermek,

b) Süreli ve süresiz yayınlar çıkarmak, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yayılmasına yönelik etkinlikler yapmak,

c) Üniversitenin fakülte ve enstitüleri ile işbirliği yaparak, Merkezin ilgi alanına giren konularda lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretime katkıda bulunmak ve desteklemek,

ç) Öğretim elemanlarının yurt içi ve yurt dışındaki girişimcilik ve yenilikçilik konularında bilimsel çalışmalarını teşvik etmek ve desteklemek,

d) Merkezin kuruluş amacına ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Rektör, Müdüre çalışmalarında yardımcı olacak bir Müdür Yardımcısını, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından, üç yıl için görevlendirebilir. Müdür Yardımcısının görevi, Müdürün görevi sona erdiğinde sona erer.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır, ancak vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkez organlarını toplantıya çağırmak ve bu toplantıların gündemini hazırlayarak, toplantılara başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu kararlarının bu Yönetmelik çerçevesinde uygulanmasını sağlamak,

ç) Gerektiğinde çalışma grupları oluşturmak,

d) Merkez bünyesinde gerekli hizmet birimlerinin oluşturulmasını sağlamak, bu birimlerin çalışmalarını düzenlemek, koordine ve kontrol etmek,

e) Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları ile işbirliğini ve ilişkilerinin koordinasyonunu sağlamak,

f) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

g) Merkezin idari işlerini yürütmek,

ğ) Merkezin personel, bütçe ve diğer kaynak ihtiyaçlarının tespitine ilişkin çalışmaların yapılmasını sağlayarak, bu konularda Yönetim Kurulunun onayladığı raporları Rektörlüğe sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür Yardımcısı ve Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir. Süresi sona eren üyeler Rektör tarafından yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir. 

(3) Yönetim Kurulu toplantıları üye sayısının salt çoğunluğu ile yapılır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin kuruluş amacına yönelik strateji ve politikaları oluşturmak ve bunlara uygun faaliyetleri planlayarak Rektörün onayına sunmak,

b) Her öğretim yılı sonunda veya istenildiğinde, Müdürün hazırlamış olduğu Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporu görüşmek ve karara bağlamak,

c) Merkezin faaliyetlerinin etkinliği için gerekli kararları almak,

ç) Merkez ile Merkezin ulusal ve uluslararası tüm sosyal paydaşları arasındaki projeleri değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) Merkezin Danışma Kurulu üyeleri konusunda Rektöre öneride bulunmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdür, Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen üyelerden oluşur.

(2) Üyelik süresi sona erenler yeniden seçilebilirler.

(3) Danışma Kurulu, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör yardımcısının başkanlığında, her yıl en az iki kez toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda değerlendirmeler yaparak görüş ve önerilerde bulunmak,

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konularda rapor hazırlamak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı Müdürün önerisi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personelle sağlanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ve Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Galatasaray Üniversitesi Rektörü yürütür.