17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

YÖNETMELİK

Boğaziçi Üniversitesinden:

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ GİRİŞİMCİLİK UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Boğaziçi Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Boğaziçi Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Paydaşları olan girişimciler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve öğrencilere yenilikçi ve girişimci bakış açıları kazandırmak,

b) Girişimcilik süreçlerindeki bilgi üretimi ve paylaşımına katkıda bulunarak, girişimci şirketlerin kurulumu, yönetimi, büyümeleri ve sürdürülebilir olmalarına destek vermek, girişimcilik, kurum içi girişimcilik ve sosyal girişimcilik alanlarında yol gösterici ve teşvik edici rol oynamak,

c) Girişimcilik kültürünün yaratılması ve yaygınlaştırılması kapsamında tüm paydaşları içine alarak ulusal ve uluslararası girişimcilik ağları oluşturmak, bu ağların sürekliliğini sağlamak ve bu bağlamda, Türkiye ve yurt dışında bulunan ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren diğer eğitim ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek,

ç) Girişimcilik alanındaki araştırma, eğitim ve öğretim faaliyetlerine destek vererek girişimciliğin gelişmesine katkıda bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Girişimcilik, kurum içi girişimcilik ve sosyal girişimcilik konularında ulusal ve uluslararası konferans, seminer, eğitim, çalıştay düzenlemek ve koordine etmek,

b) Girişimcilik projelerinin hayata geçirilmesi için gereken ekosistemin oluşturulmasına destek vermek ve girişimcilik süreçlerinde tüm paydaşlara destek vermenin yanında danışmanlık yapmak,

c) Var olan kuruluşların dünyaya ayak uydurabilmek, paydaşlarına ve topluma değer yaratabilmek için yapmaları gereken ve devamlılık arz eden girişimcilik çalışmalarına destek vermek,

ç) Girişimcilik ve girişimci düşünce konularında araştırma yapmak, araştırma yapılmasını teşvik etmek ve yapılan araştırmalara katkıda bulunmak,

d) Üniversite bünyesinde, Türkiye’de ve yurt dışında bulunan ve girişimcilik alanında faaliyet gösteren diğer eğitim ve araştırma merkezleri ile işbirlikleri gerçekleştirmek,

e) Üniversite girişimcilik ekosistemi içinde yer alan merkez, enstitü ve benzeri tüm faaliyet grupları ile iletişim ve işbirliği içinde olmak, girişimcilik alanlarında ortak fayda sağlayan çalışmalar gerçekleştirmek,

f) Girişimcilik alanlarıyla ilgili ulusal ve uluslararası özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapmak, bu çalışmalarda tüm paydaşların katılımını teşvik etmek ve birlikte projeler yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekalet dört aydan fazla sürerse yeni bir Müdür görevlendirilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından önereceği en az bir, en fazla iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yapar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Merkezin çalışmalarının düzenli yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek, Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

ç) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayı ile Rektörlüğe sunmak,

d) Danışma Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile en az üçü tam zamanlı olarak görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından olmak üzere, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğuyla alınır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur, ayrıca bu tutanakların birer nüshası Rektörlüğe iletilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak ve Rektöre sunmak,

c) Araştırma, yayın, öğretim ve diğer çalışma alanlarına ilişkin konularda karar almak,

ç) Merkez bünyesinde kurulacak olan bilimsel çalışma grupları ve komisyonlarını belirlemek,

d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plan ve programını Rektöre sunmak üzere değerlendirmek ve onaylamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalarıyla Merkeze katkıda bulunabilecek, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, Üniversite öğretim elemanları ve istekleri halinde diğer kurum ve kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari faaliyet planlarını değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

b) Merkez çalışmalarında bilimsel ve idari konularda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Çalışma grupları, araştırma, eğitim ve diğer faaliyetlerin daha hızlı ve verimli yürütülmesi ve düzenlenmesi için Yönetim Kurulu tarafından oluşturulabilir.

(2) Çalışma grubu üyeleri, Üniversitenin ilgili bölümlerinde tam zamanlı çalışan öğretim üyeleri ve ilgili kurum ve kuruluşların gönüllü adayları arasından Yönetim Kurulunca belirlenir.

(3) Çalışma gruplarının çalışmaları Yönetim Kurulunca değerlendirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Boğaziçi Üniversitesi Rektörü yürütür.