17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/3/2014 tarihli ve 28939 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin beşinci fıkrasının üçüncü cümlesinde yer alan “mekânsal strateji planı,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde yer alan “ve geriye kalan alan” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Kurucu heyet, Bölge kuruluşu ile ilgili başvurusunu; Bölge yönetici şirketi ise Bölgeye ek alan katılması, Bölge sınırı değişikliği ya da Bölge alanı iptali ile ilgili başvurusunu, hazırlayacağı başvuru dosyası ile birlikte yazılı ve/veya elektronik ortamda Genel Müdürlüğe yapar.”

“(5) Bölge başvuru dosyası, herhangi bir eksikliğinin olup olmadığı bakımından Genel Müdürlük tarafından on beş gün içinde incelenir. Başvuru dosyasında eksiklik tespit edilmesi halinde eksiklikler başvuru sahibine bildirilir. Başvuru dosyasının eksikliği yok ise başvuru, Değerlendirme Kurulu tarafından 30 gün içerisinde değerlendirilir. Bölge kuruluş başvuru dosyası Genel Müdürlük tarafından toplantı tarihinden en geç on gün önce Değerlendirme Kurulu üyelerinin görüşüne sunulur.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Değerlendirme Kurulu, Bölgeye ilişkin başvuru dosyasını Kanun ve bu Yönetmelik hükümleri ile temsil ettikleri kurum ve kuruluşu ilgilendiren hususlar açısından değerlendiren;

a) Bakanlık,

b) Maliye Bakanlığı,

c) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

ç) Kalkınma Bakanlığı,

d) YÖK,

e) TÜBİTAK,

f) TOBB,

g) Bakanlık tarafından belirlenecek teknoloji konusunda faaliyet gösteren bir özel kuruluş,

olmak üzere sekiz kurum ve/veya kuruluştan gelen temsilcilerden oluşur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen kurum ve kuruluşlarca, Değerlendirme Kurulu için öncelikle daire başkanı veya daha üst düzey ya da temsilde yeterli eğitim, bilgi, deneyim ve yetkinliğe sahip bir asıl ve bir yedek üye görevlendirilir. Asıl üyenin toplantıya katılamaması durumunda yedek üye toplantıya iştirak eder. Asıl ve yedek her iki üyenin toplantıya katılamaması halinde üyelik durumlarının yeniden gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla ilgili kurum ve kuruluş, Genel Müdürlük tarafından bilgilendirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine “başka bir kamu ve uluslararası Ar-Ge destek programları kapsamında desteklenen” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Ar-Ge projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca oluşturulan” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/3/2014

28939

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/1/2015

29241