17 Kasım 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29535

YÖNETMELİK

Gediz Üniversitesinden:

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 18/8/2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) A1, A2, B1, B1+, B2 ve B2+ modülleri: Avrupa Birliği ülkelerinde kabul edilen kişisel dil becerilerine ait seviyeleri,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) İngilizce yeterlilik sınavından başarılı olabilmek ve kayıt olunan programda eğitime başlayabilmek için 100 tam puan üzerinden en az 70 almak gerekir. Bu sınavdan en az 80 alan öğrenciler B2 modülünden, en az 90 alan öğrenciler ise B2+ modülünden başarılı kabul edilir. Yeterlilik sınavından 70’in altında alan öğrenciler başarısız kabul edilerek, hazırlık sınıfında seviyelerine uygun modüle yerleştirilir. Bu sınavın, tek veya çok aşamalı olarak yapılmasına Yönetim Kurulu karar verir. Yeterlilik sınavı dönem başı, dönem ortası ve dönem sonunda yapılır.”

“(3) TOEFL IBT sınavından en az 70, akademik IELTS sınavından en az 6.0, YDS sınavından en az 70, FCE sınavından en az C Pass ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan aldığını belgeleyen öğrenciler B1+ modülünü bitirmiş kabul edilirler. Bu sınavların geçerliliği her bir sınav türünün geçerlilik süresi kadardır. Başka bir üniversitenin hazırlık programını başarıyla tamamladığını belgeleyen öğrenciler ile en az son üç yılında İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede öğrenimlerini o ülke vatandaşlarının devam ettiği eğitim kurumlarında tamamlayan öğrenciler de B1+ modülünü bitirmiş kabul edilirler. Hazırlık sınıfı başarı belgelerinin geçerliliği alınma tarihinden, İngilizcenin anadil olduğu bir ülkede yapılan eğitimin geçerliliği tamamlandıkları tarihten itibaren üç yıldır. Yurt içinde İngilizcenin eğitim dili olarak belirlendiği ön lisans, lisans, lisansüstü programlarda hazırlık programı sonrası kesintisiz eğitim gören öğrenciler de B1+ modülünü bitirmiş kabul edilirler. Muafiyet hakkı olan öğrenciler İngilizce yeterlilik sınavına girebilirler ve en az 80 almaları durumunda B2 modülünü, en az 90 almaları durumunda ise B2+ modülünü başarmış kabul edilirler. TOEFL IBT sınavından en az 80, akademik IELTS sınavından en az 6.5, YDS sınavından en az 75 ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan alanlar B2 modülünden, TOEFL IBT sınavından en az 85, akademik IELTS sınavından en az 7.0, YDS sınavından en az 80 ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eş değeri bir puan alanlar B2+ modülünden başarılı kabul edilir. En az B1+ modülünü bitirmiş kabul edilen öğrenciler kayıt oldukları programlarda eğitim ve öğretime başlarlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Vize sınavları ortalamasının %20’si, derse katılım notu ortalamasının %8’i ve haftalık okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerinin değerlendirmelerinin ortalamasının %32’si alınarak hesaplanan modül içi notu (MİN) ile modül bitirme sınavı notunun (MBSN) %40’ının toplamı, modül başarı notunu (MBN) oluşturur. Öğrenciler B1+ modülünde kayıtlı oldukları program tarafından sağlanan akademik içerikli ders alırlar. Bu dersin notu modül içi nota %8 oranında katılır. Bu durumda B1+ kurunda haftalık beceriler değerlendirmelerinin ortalamasının %24’ü değerlendirmeye alınır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Hazırlık sınıfında başarılı olabilmek için öğrencinin en az B1+ modülünü bitirmesi gerekir. B1+ modülü, güz veya bahar yarıyılları ile 7/7/2013 tarihli ve 28700 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gediz Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yaz dönemlerinde bitirilebilir. Bitirilen modüle ait MBN, hazırlık sınıfı başarı notu olarak belirlenir. Ancak B1+ modülünü birinci veya üçüncü çeyrekte bitiren öğrenciler B2 modülünü ikinci veya dördüncü çeyrekte, B2 modülünü birinci veya üçüncü çeyrekte bitiren öğrenciler de B2+ modülünü ikinci veya dördüncü çeyrekte hazırlık sınıfında almak zorundadır.”

“(2) B1+ modülünü iki dönem arasında bitiren öğrenciler, bölüm derslerini ikinci dönemden itibaren almaya başlayabilir. Hazırlık sınıfında B2 modülünü bitirenler ENGL101 dersinden, B2+ modülünü bitirenler ise ENGL102 dersinden muaf tutulur. TOEFL IBT sınavından en az 80, akademik IELTS sınavından en az 6.5, YDS sınavından en az 75 ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan alanlar ENGL101 dersinden, TOEFL IBT sınavından en az 85, akademik IELTS sınavından en az 7.0, YDS sınavından en az 80 ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan bunun eşdeğeri bir puan alanlar da ENGL102 dersinden muaf tutulur. ENGL101 dersini almadan ve başarılı olmadan ENGL102 dersi alınamaz. Ancak bahar ve güz dönemlerinde en az 10 kişilik sınıf oluşması durumunda ENGL101ve ENGL102 dersleri açılabilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Asgari %30 ağırlıklı ve %100 İngilizce öğretim yapılan programlara kayıtlı öğrenciler, hazırlık sınıfında B2 modülünü başarıyla bitirmiş veya bitirmiş sayıldıkları belgelere sahip iseler, bölümlerinde 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince okutulan zorunlu İngilizce derslerinden ENGL101 dersinden, hazırlık sınıfında B2+ modülünü başarıyla bitirmiş veya bitirmiş sayıldıkları belgelere sahip iseler, ENGL102 dersinden muaf olurlar. B2 modülünün MBN’si ENGL101 dersinin, B2+ modülünün MBN’si ENGL102 dersinin notu olarak geçer. İngilizce yeterlilik sınavından, TOEFL IBT, akademik IELTS, YDS ve ayrıca Yükseköğretim Kurulunun kabul ettiği diğer uluslararası sınavlardan gerekli puanları alanların ENGL101 ve ENGL102 derslerinin notları ise, aldıkları puanların ilgili fakülte/meslek yüksekokulunun yönetim kurulu kararıyla dönüştürülmesi suretiyle transkriptlerine işlenir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Üniversite öğrencileri, Hazırlık Sınıfı Koordinatörlüğünce uygun görülmesi ve Yönetim Kurulu kararıyla belirlenen öğrenim ücretini ödemek kaydıyla özel öğrenci olarak hazırlık sınıfında yabancı dil eğitimi alabilir. Özel öğrenciler belirlenen bütün kurallara uymak zorundadır.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gediz Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/8/2014

29092