16 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29534

YÖNETMELİK

Şifa Üniversitesinden:

ŞİFA ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ŞUZEM): Şifa Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Rektör: Şifa Üniversitesi Rektörünü,

ç) Senato: Şifa Üniversitesi Senatosunu,

d) Üniversite: Şifa Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iletişim ve bilgi teknolojilerine dayalı olarak Üniversitenin ön lisans, lisans, lisansüstü ve sürekli eğitim dâhil tüm programları için plan, program, koordinasyon ve uygulama faaliyetleri yürüterek;

a) Yükseköğretimin yeni öğrenci kitlelerine yayılmasını sağlamak suretiyle öğretim verimliliğini artırmak ve bilgiyi tüm kitlelere yaygınlaştırmak,

b) Teknolojinin sağladığı çoklu ve etkileşimli ortam imkânlarıyla eğitimin etkinliğini artırmak,

c) Eğitim öğretim imkânlarının paylaşımlarını sağlayarak Üniversite içinde, üniversiteler arasında, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğinde akademik etkileşimi ve yardımlaşmayı kolaylaştırmak, bu amaçla kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaçlarına ve isteklerine yardımcı olmak, ön lisans, lisans, lisansüstü ve yetişkin eğitiminde e-öğrenme temelli ders ve programları geliştirmek ve Üniversitede verilmekte olan dersleri e-öğrenme ile desteklemek,

ç) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

d) Kamu ve özel sektör kurumlarının eğitim programlarını e-öğrenme ortamlarına uyarlayarak uzaktan eğitim sisteminin geliştirilmesine katkıda bulunmak,

e) Uzaktan eğitim sisteminin tüm aşamalarına akademik ve teknik destek sağlamak,

f) Üniversitede uzaktan eğitimin aksatılmadan yürütülmesiyle ilgili her türlü idari, teknik ve akademik faaliyetlerin ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlayıcı tedbirleri almak,

g) Uzaktan eğitimin yürütüldüğü öğretim yönetim sistemi yazılımının çalışmasını temin etmek ve yönetimini gerçekleştirmek,

ğ) Üniversitede uzaktan eğitim sistemi için ihtiyaç duyulacak her türlü yazılımı tasarlamak veya mevcut yazılımları ihtiyaca göre güncellemek,

h) Uzaktan eğitim uygulaması olarak gerçekleştirilecek ders, seminer veya kurslar için web tabanlı öğretim materyalleri geliştirmek ve yürürlüğe koymak,

ı) Farklı birimlerde veya diğer üniversitelerde ihtiyaç duyulması durumunda uzaktan eğitim sistemlerinin kurulması ya da Üniversite alt yapısının kullanılarak bu tür hizmetlerin verilmesi konusunda çözümler geliştirmek, ürün ve danışmanlık hizmetleri vermek,

i) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak, uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak, yayınlar yapmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kamu, özel sektör, ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişiler için uzaktan eğitim kapsamında kurs, seminer, konferans ve benzeri dersler, eğitim programları planlamak ve bu faaliyetlerin koordinasyonunu sağlamak,

b) Uzaktan yükseköğretim kapsamında Üniversiteye bağlı eğitim kurumları ile diğer yükseköğretim kurumları için dersler ve programlar planlamak ve yürütmek,

c) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, Türkiye'deki ve diğer ülkelerdeki üniversitelerde alanında uzman akademisyenlerle ortak yüksek lisans ve doktora sınavları için gerekli altyapıyı sağlamak,

ç) Merkezin amaçları doğrultusunda, uzaktan eğitimin gerektirdiği iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişimini takip etmek, uygulamalar için sistem tasarımı yapmak ve uzaktan eğitime ilişkin tüm teknik işleri yürütmek,

d) Uzaktan eğitimin teknolojik ve iletişimle ilgili altyapısı konularında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla iletişimi, etkileşimi ve iş birliğini sağlamak,

e) Üniversite ve iletişim hizmeti sunan diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla uzaktan eğitim konularında iş birliği yapmak,

f) Uzaktan eğitim konusunda ilgili mevzuatı takip etmek, bu kapsamda yeni gelişmeler ve uygulamalar planlamak ve düzenlemek,

g) Uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak,

ğ) Üniversite tarafından yürütülmekte olan uzaktan eğitim çalışmaları için ders içerikleri hazırlamak,

h) Gerek üniversite içi gerekse üniversite dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini hazırlamak, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak, gerekli koordinasyonu sağlamak,

ı) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye'nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki uygulamaların e-öğrenme vasıtasıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak,

i) Kamu ve özel kuruluşlarla kişilere uzaktan eğitim kapsamında verilecek yaşam boyu eğitime yönelik ders, seminer, konferans ve benzeri çalışmalara yönelik proje geliştirmek, geliştirilen projelerin hayata geçirilmesini sağlamak,

j) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla iş birliği yapmak,

k) Değişen ve gelişen teknoloji veya koşullara göre uzaktan eğitime bağlı her türlü görevin güncellenmesini sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yürütmek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve müdür yardımcıları

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki personeli arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine müdür yardımcılarından birisi, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinin en kıdemlisi Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür, Merkez çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, Üniversite personeli arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak,

ç) Yönetimi altındaki birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

d) Merkez çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,

e) Merkezin, Üniversitenin diğer birimleriyle olan bilgi faaliyetlerine ilişkin koordinasyonunu sağlamak,

f) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, Yönetim Kuruluna başkanlık etmek ve Yönetim Kurulunda alınan kararları uygulamak,

g) Merkezin çalışma, hedef ve planları ile yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Rektöre sunmak,

ğ) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyaçlarını belirlemek ve Rektöre sunmak,

h) Yurt içindeki ve yurt dışındaki uygulama ve araştırma merkezleri ile iş birliği planlamak ve Rektöre sunmak,

ı) İnternet üzerinden uzaktan eğitim yapacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü program ve bölümleri, bölüm/program başkanlarının, ilgili kurum yöneticilerinin görüşlerini alarak Rektörün onayına sunmak; uzaktan eğitim yapan bölümlerin akademik programlarının oluşturulması sırasında, ilgili meslek yüksekokulu, yüksekokul, fakülte veya enstitü kurulu toplantılarına ilgili bölüm/program başkanlarıyla birlikte katılmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları dâhil yedi kişiden oluşur. Diğer üyeler, Rektörün Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süre ile görevlendireceği akademisyenlerden oluşur. Görev süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilir. Üyeliklerin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin yönetimi ile ilgili kararları almak,

b) Rektöre sunulacak faaliyet raporunu görüşmek,

c) Araştırma ve uygulayıcı elemanların, eğitim ile ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmaları için yapacakları mali destek isteklerini değerlendirmek,

ç) Merkeze gelen iş ve proje tekliflerini değerlendirip, önerilerde bulunmak,

d) Merkez için gerek duyulan çalışma grupları ve komisyonları kurmak,

e) Bölüm/program başkanlıklarına bildirilmek üzere programda okutulacak ders içerikleriyle ilgili tavsiye kararları almak,

f) Program içeriklerinin güncelleştirilmesiyle ilgili tavsiye kararları almak,

g) Programda yer alacak internet içerikleriyle ilgili standartları oluşturmak ve gözden geçirmek, konuyla ilgili bölüm/program başkanlıklarına tavsiyelerde bulunmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 13 – (1) Merkezin gelirleri şunlardır:

a) Üniversite bütçesinden tahsis edilecek ödenekler,

b) Merkez faaliyetlerinden elde edilen gelirler,

c) Yurt içi ve yurt dışı araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile uygulamalı projelerden elde edilen gelirler,

ç) Yardım ve bağışlar,

d) Diğer gelirler.

(2) Merkezin giderleri şunlardır:

a) Faaliyet konularının uygulanması ve gerçekleştirilmesi için yapılacak giderler,

b) Yönetim ve personel giderleri,

c) Yönetim Kurulunun kararı ile yapılacak diğer faaliyetlerin giderleri.

Demirbaş, alet, ekipman

MADDE 14 – (1) Merkez tarafından desteklenen araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkezin kullanımına tahsis edilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Şifa Üniversitesi Rektörü yürütür.