14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/74

Konu           :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 10.07.2015 tarih ve 4485 sayılı yazısına istinaden;

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. adına kayıtlı 1.135 m² yüzölçümlü 274 ada, 1 no’lu parsel ile 434.538,58 m² yüzölçümlü devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanları kapsayan İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Zühtüpaşa Mahallesinde bulunan Fenerbahçe Kalamış Yat Limanına yönelik Kurulumuzun 17.03.2015 tarih ve 2015/13 sayılı Kararı ile onaylanan Yat Limanı (Emsal 0,13; Yeraltı Otoparkı dahil Emsal: 0,31; Hmax çatı dahil:7,50 m) ve Balıkçı Barınağı kullanım kararlarını getiren 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına askı sürecinde yapılan itirazların reddine karar verilmiştir.