14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GEÇİCİ İTHAL EDİLEN KARA TAŞITLARINA İLİŞKİN GÜMRÜK

GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 3)

MADDE 1 – 22/4/2011 tarihli ve 27913 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin getirdikleri taşıtlarına 730 (yediyüzotuz) gün süre verilir. Verilecek olan izin süresi kişinin Türkiye’de kalabileceği süreden uzun olamaz.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Süre uzatımına ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (3) numaralı alt bendinde 25/7/2015 tarihinde yapılan değişiklik ile aynı Kararın 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (5) numaralı alt bendinde 13/10/2015 tarihinde yapılan değişiklikten önce geçici ithali gerçekleşen Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişilerin kişisel kullanıma mahsus kara taşıtlarından;

a) İzin süreleri devam edenlerin bu süreleri, müracaat edilmesi halinde 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanır.

b) Yurtta kalma süreleri içerisinde yurt dışına çıkarılmayan veya herhangi bir gümrük idaresine teslim edilmeyenlerin süreleri 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkraları kapsamında 730 (yediyüzotuz) güne tamamlanır. Bu bendin uygulanmasında, kesinleşen cezalar hariç olmak üzere süre aşımlarına ceza uygulanmaz.

(2)  Birinci fıkra kapsamında verilecek süre hesaplanırken 6 ncı maddenin dördüncü fıkrası dikkate alınarak işlem yapılır.

(3) Birinci fıkrada belirtilen Karar değişikliklerinin yürürlük tarihlerinden önce, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamı kullanılarak taşıtın yurt dışına çıkışının gerçekleştirilmiş olması halinde aynı maddenin üçüncü fıkrası uyarınca işlem yapılır, ancak dördüncü fıkrası uygulanmaz.

(4) Birinci fıkrada belirtilen Karar değişikliklerinin yürürlük tarihlerinden önce, 6 ncı maddenin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin tamamı kullanılmadan yurt dışına çıkan taşıtların tekrar Türkiye’ye girişinde süreleri 730 güne tamamlanır ve 6 ncı maddenin dördüncü fıkrasına göre işlem yapılır.

(5) Birinci fıkrada belirtilen süre hesaplanırken 17 nci madde kapsamında verilen süreler hesaplamaya dahil edilir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.