14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/84

Konu           :   İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi,

                         273 Ada, 1 Parsel (yeni 16593 ada, 1 parsel)

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 03/07/2015 tarihli ve 4342 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan; İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesi, 273 Ada, 1 Parselde (yeni 16593 ada, 1 parsel) kayıtlı 8.089,07 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz) “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ye verilen satış yetkisi çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

3. “Taşınmazın satış yöntemi ve pazarlık usulü ile özelleştirilmesi ihalesinde; 46.000.000.- (kırkaltımilyon) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Çağdaş Turizm Taşımacılık Otomotiv Bilgisayar Yazılım ve Donanım Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Çağdaş Turizm Taşımacılık Otomotiv Bilgisayar Yazılım ve Donanım Temizlik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının ADÜAŞ lehine irat kaydedilerek ve ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararının onaylanmasına,

4. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ADÜAŞ’ın yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.