14 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29532

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/81

Konu           :   İmar Planı

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 09/07/2015 tarihli ve 4444 sayılı yazısına istinaden;

1- Kurulumuzun 05.02.2001 tarihli ve 2001/06 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan TTA Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı, Malatya ili, Yeşilyurt ilçesi, Yakınca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, toplam 81.833,9 m² yüzölçümlü, 477 ada, 1 ve 2 no.lu parsellere yönelik ‘Ticaret+Konut Alanı (Emsal: 2,50 ; Yençok: Serbest), Park Alanı ve Yol’ kararı getirilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Eki için tıklayınız.