13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   12/11/2015

Karar No    :   2015/ÖİB-K-101

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş)’nin 02.11.2015 tarihli ve 14015 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; Hatay ili, Reyhanlı ilçesi, Bayır Mahallesi, 7442 no.lu parseldeki 1.982,55 m2 yüzölçümlü Resmi Kurum Alanı imarlı taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde  “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 840.000.- (sekizyüzkırkbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Mehmet VERİMLİBAĞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet VERİMLİBAĞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine,

karar verilmiştir.