13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/86

Konu           :   Düzce İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi,

                         40 Ada, 38 Parsel (248/319 Oranında Hisse)

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 30/06/2015 tarihli ve 4201 sayılı yazısına istinaden;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Düzce İli, Merkez İlçesi, Kültür Mahallesi, 40 ada, 38 parselde kayıtlı 619,68 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 248/319 oranındaki 481,76 m² hissenin (Taşınmaz) “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (ADÜAŞ)’ye verilen satış yetkisi çerçevesinde, ADÜAŞ tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

1. “Taşınmazın 3.800.000.- (üçmilyonsekizyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Eczacı Yapı İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Eczacı Yapı İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının ADÜAŞ lehine irat kaydedilerek ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususunda ADÜAŞ’ın yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.