13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/83

Konu           :   Taşınmaz Özelleştirilmesi

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 13/07/2015 tarih ve 4542 sayılı yazısına istinaden;

1. Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK)’nun 01/06/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Maliye Hazinesi (Hazine) adına kayıtlı Isparta ili, Gönen ilçesi, Pazar Mahallesi, 166 ada, 5 numaralı parselde bulunan 6.778,85 m2 yüzölçümlü arsanın (Isparta/Gönen, Pazar Mahallesi, 166 Ada, 5 Parsel Numaralı Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı, Isparta/Gönen, Pazar Mahallesi, 166 Ada, 5 Parsel Numaralı Taşınmazın; 965.000.- (Dokuzyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Özkan ZENGİN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özkan ZENGİN’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 960.000.- (Dokuzyüzaltmışbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Özkaya Tarım ve Tarım Ürünleri ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özkaya Tarım ve Tarım Ürünleri ve Mühendislik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

2. ÖYK’nın 02/05/2014 tarih, 2014/40 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan Hazine adına kayıtlı İstanbul ili, Büyükçekmece ilçesi, Merkez Mahallesi, 279 ada, 4 numaralı parselde bulunan 1.608,57 m2 yüzölçümlü arsanın (İstanbul/Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 279 Ada, 4 Parsel Numaralı Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Hazine adına kayıtlı, İstanbul/Büyükçekmece Merkez Mahallesi, 279 Ada, 4 Parsel Numaralı Taşınmazın 1.405.000.- (Birmilyondörtyüzbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Burcu Akaryakıt Ürünleri Pazarlama ve Dağıtım Otomotiv İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burcu Akaryakıt Ürünleri Pazarlama ve Dağıtım Otomotiv İnşaat Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.395.000.- (Birmilyonüçyüzdoksanbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Ebaoğlu İnşaat Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ebaoğlu İnşaat Tekstil ve Dış Ticaret Limited Şirketi’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 1.385.000.- (Birmilyonüçyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Abidin ÖZDEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Abidin ÖZDEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline”

dair verilen Kararların onaylanmasına,

3. Bu karar çerçevesinde satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.