13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   03/11/2015

Karar No    :   2015/71

Konu           :   Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi,

                         3186 Ada, 1 No.lu Parseldeki Taşınmaz Özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/08/2015 tarihli ve 5132 sayılı yazısına istinaden;

tta Gayrimenkul A.Ş.ye ait; Nevşehir ili, Merkez ilçesi, Yeni I. Mıntıka Mahallesi, 3186 ada, 1 no.lu parseldeki 12.122,42 m2 yüzölçümlü ticaret alanı imarlı taşınmazın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda;

1- İhale Komisyonunca, “Satışa konu taşınmazın, özelleştirme ihalesinde 12.390.000 (Onikimilyonüçyüzdoksanbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Burak DOĞAN’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Burak DOĞAN’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen kararın onaylanmasına,

2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına

karar verilmiştir.