13 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29531

YÖNETMELİK

Çukurova Üniversitesinden:

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KOORDİNASYON

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi, 14 üncü maddesi ile 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Çukurova Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Çukurova Üniversitesi Senatosunu,

e) Uluslararası Öğrenci: Çukurova Üniversitesinde öğrenim gören yabancı ülke vatandaşlarını ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yürürlüğe konulan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslara göre Çukurova Üniversitesine kabul edilen Türk vatandaşlarını,

f) Uzman: Merkezde sunulan hizmetleri yetkinlik düzeyine göre gerçekleştiren personeli,

g) Üniversite: Çukurova Üniversitesini,

ğ) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı şunlardır:

a) Üniversitenin uluslararasılaşmasını sağlamak amacıyla uluslararası öğrencilere yönelik kapsayıcı ve bağlayıcı bir politika izlemek,

b) Üniversiteyi uluslararası öğrenciler açısından cazibe merkezi haline getirme yönünde sistemli araştırmalar ve çalışmalar yapmak,

c) Üniversitenin uluslararası diploma tanınırlığını ve rekabetçiliğini artırmak üzere yeni ve çağdaş programların araştırılması ve Çukurova Üniversitesinde açılması konusunda çalışmalar yapmak,

ç) Üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilere yöneylem araştırması yaparak lisansüstü programlara teşvik etmek,

d) Üniversiteden mezun olup ülkesine dönen uluslararası öğrencilerle Üniversitenin bağını devam ettirmek,

e) Uluslararası öğrencilerin geldiği ve uluslararası öğrencilerin gelmesi muhtemel ülkelerde Üniversitenin diplomasının tanınırlığını sağlama yönünde çalışmalar yapmak,

f) Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin işbirliği ile yurt içi ve yurt dışında rehberlik ve danışma alanlarıyla ilgili araştırmalar, uygulamalar ve danışmanlıklar yapmak,

g) Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımalarını, sağlıklı kararlar verebilmelerini, problem çözme ve iletişim becerisi kazanmalarını, ders başarılarının arttırılmasını sağlamak için koordinasyon hizmeti vermek,

ğ) Uluslararası öğrencilerin üniversite olanaklarından yeterli düzeyde yararlanabilmeleri için, üniversite yaşamına uyum sağlamalarına ve sosyal, duygusal, bilişsel ve kariyer gelişmelerine yardım etmek amacıyla rehberlik hizmetleri sunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında, koordinasyon alanı ile ilgili her konuda uygulama, araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve bunları desteklemek, bu alanda proje hazırlamak, danışmanlık yapmak ve eğitimler sunmak,

b) Üniversiteye yeni gelen uluslararası öğrencilere yönelik oryantasyon çalışması yapmak, uluslararası öğrencileri sosyal destek kaynakları, olanaklar ve koşullar hakkında bilgilendirmek,

c) Uluslararası öğrencilerin kendilerini tanımaları, kişisel, sosyal, ailevi ve akademik başarısızlık sorunlarını çözmeleri, gerçekçi kararlar almaları, kapasitelerini geliştirmeleri, çevrelerine sağlıklı ve dengeli şekilde uyum sağlamaları, kendilerini geliştirmeleri amacıyla uluslararası öğrencilere rehberlik hizmeti sunmak,

ç) İhtiyaç duyan ve başvuran uluslararası öğrencilere karşılaştıkları eğitsel ve meslekî iş seçimine ilişkin sorunlarını sağlıklı biçimde çözebilmeleri için rehberlik hizmeti sunmak,

d) Çukurova Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Sınavını (ÇUÖS) yurt içinde ve yurt dışında düzenlemek, sınavın hazırlama, uygulama ve değerlendirmesini yapmak,

e) Çukurova Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programları için Uluslararası Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesini günün koşullarına göre güncelleştirmek üzere Üniversite yönetimine önerilerde bulunmak,

f) Yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayları Çukurova Üniversitesi Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kabul ve Kayıt Yönergesine göre yerleştirmek üzere ilgili birimlerle işbirliği yapmak,

g) Programların uluslararası öğrencilere yönelik kontenjanları ve diğer önemli duyurularını güncel web sayfasında yayınlamak,

ğ) Uluslararası öğrenciler için gerekli bilgileri içeren broşür ve kitapçıkları hazırlamak,

h) Üniversitemize kayıtlı uluslararası öğrencilere kampüs, barınma ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi sağlamak ve uyum programı hazırlamak,

ı) Oturma izni müracaatını ilk defa yapacak öğrencilere, Göç İdaresi Genel Müdürlüğündeki işlemler konusunda rehberlik etmek,

i) Uluslararası öğrencilerden sorumlu akademik danışmanlar aracılığıyla, ilgili birimlerde öğrencilerin akademik ve idari sorunlarına koordineli çözümler üretmek,

j) Uluslararası öğrenciler için, Türkiye’yi, Adana’yı ve Çukurova Üniversitesini tanıtan sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,

k) Kayıtlar sırasında, öğrencileri yetenek ve ilgi alanları doğrultusunda Üniversitede faaliyet gösteren öğrenci kulüplerine yönlendirmek,

l) Uluslararası öğrencilerle ilgili projeler hazırlamak ve sunmak,

m) Uluslararası öğrencilerle ilgili yapılacak etkinlikleri hem Üniversite bülteninde hem de web sayfasında duyurmak,

n) Üniversitenin ilgili birimleriyle birlikte, uluslararası eğitim, tanıtım, fuar ve etkinliklere katılmak, bu tür uluslararası fuarların düzenlenmesine yardımcı olmak,

o) Merkezin amaçları doğrultusunda yayın yapmak,

ö) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli şekilde yürütülmesinden, tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(3) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından en fazla iki kişiyi, üç yıl için müdür yardımcısı olarak görevlendirir.

(4) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak,

ç) Merkezi temsil etmek ve ilgili mevzuat hükümlerine göre merkezi yönetmek,

d) Merkez çalışmalarının, düzenli ve eşgüdüm içerisinde geliştirilmesini, planlanmasını, yürütülmesini ve denetimini sağlamak,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kurum ve kuruluşlarla Merkezin amacına uygun işbirliği yapmak ve projeler üretmek,

f) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda yıllık çalışma programını uygulamak ve denetlemek,

g) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını Yönetim Kurulunun onayından sonra Rektöre sunmak,

ğ) Merkezin personel ihtiyacını belirlemek ve görevlendirmeleri ile ilgili Rektöre teklifte bulunmak,

h) Danışma Kurulunun önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda Merkeze bağlı birimlerin açılması teklifini Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili öğretim elemanları arasından, akademik birimlerden Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu akademik bir organ olup Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık ve yayın faaliyetleri ile ilgili esasları kararlaştırır. Yönetim Kurulu yılda en az dört kez olağan olarak ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulunun kararları toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirlenen esaslar doğrultusunda Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak,

b) Merkezin etkinliklerini gözden geçirmek ve Merkez tarafından sunulan hizmetlerin geliştirilmesi ile ilgili kararları almak,

c) Müdürün her yılsonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ile çalışma planını incelemek, karara bağlamak ve bir sonraki yıla ait çalışma programının esaslarını belirlemek,

ç) Merkezdeki araştırma ve projelerin düzenlenmesi ve geliştirilmesi ile ilgili kararları almak,

d) Merkezin çalışma standartlarını geliştirmeye yönelik stratejiler geliştirmek ve değerlendirmek,

e) Merkeze bağlı birimlerin açılmasına karar vermek.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin faaliyetleri ile ilgili alanlarda deneyim sahibi olan Üniversitenin öğretim elemanları veya istekleri halinde kamu ve özel kuruluşlardaki uzman kişiler arasından, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen kişilerden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Merkezin faaliyetleri hakkında istişare niteliğinde görüş bildiren Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, müdür yardımcılarının da katılımı ile yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin bilimsel, akademik ve stratejik hedefleri ile faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda Yönetim Kuruluna gerekli önerilerde bulunmak,

b) Merkezde sunulan hizmetlerin ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda çeşitlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması konularında geleceğe yönelik bilimsel planlama ve stratejiler geliştirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Harcama yetkilisi

MADDE 14 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Ekipman ve demirbaşlar

MADDE 15 – (1) Merkez tarafından desteklenen bilimsel faaliyetler kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaş Merkez hizmetlerine ve gerektiğinde Üniversitenin kullanımına tahsis edilir.

Personel İhtiyacı

MADDE 16 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen personel ile karşılanır.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çukurova Üniversitesi Rektörü yürütür.