12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ OKUL SOSYAL HİZMETİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (HOSMER): Hacettepe Üniversitesi Okul Sosyal Hizmeti Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin toplumla bağlarını güçlendirmek, zorunlu eğitimden hareketle okul çağındaki çocukların eğitim haklarına ulaşmaları ve bu haklar kapsamında öğrenmelerini engelleyecek/güçleştirecek bedensel engel, mental gerilik, yoksulluk, aile içinde yaşanan çeşitli sorunlar ya da tüm aileyi etkileyen yaşam olaylarından ölüm, süreğen hastalık, bir aile bireyinin evden ayrılması gibi tüm nedenleri ortadan kaldırmayı amaçlayan müdahalelerde/uygulamalarda bulunmak, koruyucu-önleyici işlevi ile okul çağındaki çocukların olası sorunlarını önlemeye çalışmak ya da normal gelişim ve yaşam olayları konusunda öğrenci-okul ve aileyi bilinçlendirmek ve ihtiyaç halinde aile bireylerine destek vermektir.

(2) Ailenin yaşadığı sorunların çözümünün yanı sıra aile bireylerinin birbirlerini daha iyi anlamalarını sağlayacak beceriler kazandırmak, ailelerin toplumda keşfedilmemiş gereksinimlerini ortaya çıkarmak, çocuklar ve ailelerin kamu kurumları ve diğer kuruluşlar karşısında savunuculuğunu yapmak, aile sorunları için kamuoyu oluşturmak, bir bütün olarak ailenin ve birey olarak aile üyelerinin ailevi ilişkileri, sosyal uyumları ve her türlü işlevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili sorunlarının çözümüne yardım etmek, aile yaşamını geliştirmek ve güçlendirmek böylece ailenin refah, mutluluk ve bütünlüğünü sağlamak, çocuk-aile ve tüm toplumun refah ve yaşam kalitesini artırmak, tüm bu alanlarda çocuk-aile ve toplum refahını odak alan kanıta dayalı uygulamalar oluşturmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Üniversite bünyesinde bulunan farklı bilimleri multidisipliner yaklaşımla buluşturarak, okul çağındaki çocuklara ve ailelerine psiko-sosyal destek vermek, çocuk ve ailenin korunması, desteklenmesi ile sorunlarının çözümüne yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, geliştirmek ve uygulamak,

b) Çocuk ve ailelere yönelik, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum, kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak, geliştirilen bu projeleri uygulamak ve/veya bu uygulamaların takibini yapmak, bilimsel danışmanlık hizmeti vermek,

c) Merkezin koruyucu-önleyici işlevi ile çocuk ve ailenin olası sorunlarını önlemek ya da normal gelişim ve yaşam olayları konusunda öğrenci-okul ve aileyi bilinçlendirmek amacıyla eğitici, bilgilendirici ve tanıtıcı konferans, seminer ve sempozyum gibi çeşitli toplantılar düzenlemek, yapılan toplantılara katılmak,

ç) Sağlıklı ve mutlu bir çocukluk ve yetişkinlik için çocuk-okul ve aile işbirliğinde olumlu iklim yaratma ve güçlendirme çalışmaları yapmak ve bu işbirliğini destekleyen programlar yürütmek,

d) Öğrenci-okul birlikteliğinde devamlılığı sağlamak, okuldan uzaklaştırılmalarını ve okul şiddetini önlemeye yönelik stratejiler geliştirmek, okul, öğrenci ve aileleri bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla kaynak, program ve hizmetlerle buluşturmak,

e) Aile Kurumu ve sorunları konusunda yerel ve ulusal kitle iletişim araçlarında farkındalık programları hazırlayarak kamuoyu oluşturmak,

f) Merkezin faaliyet alanlarıyla ilgili elde edilen veriler ile bu alanda çalışan bilim insanlarının bilgi ve deneyimlerinin yurt içi ve yurt dışı kamuoyu ile paylaşımına yönelik, süreli/süresiz basılı ya da görsel yayınlar hazırlamak, kongre, konferans, panel, sempozyum, seminer ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek,

g) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elde edilen bilimsel verilerin elektronik arşivini oluşturmak, konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla, araştırıcıların paylaşımına sunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

b) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

c) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen 12 üye olmak üzere toplam 13 üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.