12 Kasım 2015 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29530

YÖNETMELİK

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından:

DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI

PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN

DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığında, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Devlet memurlarından 5 inci maddede sayılan kadrolara görevde yükselme ve unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı gruptaki ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,

c) Başkan: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanını,

ç) Başkan Yardımcısı: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Yardımcısını,

d) Görevde yükselme: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevlere aynı veya başka hizmet gruplarından yükselme yoluyla yapılacak atamaları,

e) Görevde Yükselme Sınavı: Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen görevleri görevde yükselme suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

f) Hizmet grubu: Benzer ve/veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grubu,

g) Hizmet süresi: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendi hükümlerine göre hesaplanan süreyi,

ğ) İdare: Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını,

h) Unvan değişikliği: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere yapılan atamaları,

ı) Unvan Değişikliği Sınavı: Bu Yönetmelik hükümlerine göre unvan değişikliği suretiyle atanacakların belirlenmesi amacıyla yapılan yazılı sınavı,

i) Üst görev: 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha üst hiyerarşi içindeki görevleri,

j) YDS: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar

Görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında görevde yükselme ve unvan değişikliğine tabi kadrolar aşağıda belirtilmiştir.

(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar:

a) Araştırma, planlama hizmetleri grubu;

1) Uzman (GİH).

b) İdari hizmetler grubu;

1) Memur, sekreter ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni.

c) Hukuk hizmetleri grubu;

1) Hukuk müşaviri.

ç) Bilgi işlem hizmetleri grubu;

1) Çözümleyici.

d) Destek hizmetleri grubu;

1) Hizmetli.

(3) Unvan değişikliğine tabi kadrolar:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, matematikçi, sosyolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, biyolog, programcı, arkeolog ve mütercim.

Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sayılan kadrolara görevde yükselme suretiyle atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Alt görevlerde en az iki yıl çalışmış olmak,

c) İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere en az altı ayını atamanın yapılacağı İdarede geçirmiş olmak,

ç) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmeliğe tabi kadrolarda görevde yükselme suretiyle yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Uzman kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az dört yıl hizmeti bulunmak,

b) Memur, veri hazırlama kontrol işletmeni ve sekreter kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar kullanım sertifikasına sahip olmak,

3) En az iki yıl hizmeti bulunmak,

c) Hukuk müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2) En az iki yılı İdarede olmak üzere Devlet memurluğunda en az 10 yıl görev yapmış olmak,

ç) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az bir işletim sisteminin uygulamasını ve bir programlama dili bildiğini belgelemek,

3) Görevde yükselme sınavına başvuru süresinin son günü itibariyle, son beş yıl içerisinde İngilizce dili için YDS’den en az (E) düzeyinde başarılı olmak, ÖSYM Başkanlığınca diğer yabancı dil sınavlarında bu puana eşdeğer kabul edilen bir puana sahip olmak,

4) Programcı pozisyonunda en az iki yıl çalışmış olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen şartları taşımak,

b) Yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmak,

gerekir.

Unvan değişikliği sınavı sonucu yapılacak atamalarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolara atanabilme şartları aşağıda belirtilmiştir:

a) Mühendis, mimar, şehir plancısı, istatistikçi, matematikçi, sosyolog, sosyal çalışmacı, veteriner hekim, biyolog ve arkeolog kadrolarına atanabilmek için;

1) Fakültelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Mütercim kadrosu için; fakülte veya dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim tercümanlık, dil öğretmenlikleri veya ilgili dil bölümlerinden mezun olmak ve son beş yılda yapılan YDS’den en az (B) düzeyinde başarılı olmak,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar programcılığı alanında en az iki yıllık yüksekokul mezunu olmak,

2) En az iki programlama dilini bildiğini belgelemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları

Duyuru ve başvuru

MADDE 10 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadroların birimi, sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı, yazılı sınav tarihi ve yeri, son başvuru tarihi, yazılı sınav konu başlıkları, yazılı sınavdan en az kırk beş gün önce İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.

(2) Başvuru süresi beş iş gününden az olamaz. İlan edilen kadrolar için belirlenen başvuru süresinin son günü itibariyle aranan nitelikleri taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilir.

(3) Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanların da sınava katılmaları mümkündür.

(4) İdari İşler ve Personel Birimine yapılan başvurular incelenerek, aranan şartları taşıyanlar İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başvurusu uygun görülmeyenlere durum yazılı olarak bildirilir.

(5) Aday memur statüsünde bulunanlar bu kadrolar için başvuruda bulunamazlar.

Yazılı sınav

MADDE 11 – (1) Yazılı sınav İdare tarafından yapılabileceği gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına, Milli Eğitim Bakanlığına, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğüne veya yükseköğretim kurumlarından birine de yaptırılabilir. Sınav yüz puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için en az yetmiş puan almak gerekir.

Başarı sıralaması

MADDE 12 – (1) Görevde yükselme suretiyle ilan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, yazılı sınav puanı esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

a) Hizmet süresi fazla olanlara,

b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilir.

(2) Görevde yükselme sınavında başarılı olmalarına rağmen, ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, İdarece ihtiyaç duyulması halinde başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenebilir.

Sınav Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Sınav Kurulu, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarını yapmak amacıyla, Başkan veya görevlendirdiği bir başkan yardımcısının başkanlığında, Başkan tarafından belirlenecek İdari İşler ve Personel Birimi temsilcisi veya temsilcilerinin de bulunduğu diğer dört üye olmak üzere, toplam beş kişiden teşekkül eder. Ayrıca aynı usulle yedek üye de seçilir.

(2) Sınav Kurulu üye tam sayısı ile toplanır, kararlar oy çokluğuyla alınır, çekimser oy kullanılmaz. Asıl üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üye iştirak eder.

(3) Sınav Kurulunun başkan ve üyeleri; eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının katıldıkları görevde yükselme sınavlarında görev alamazlar. Bunların yerine yedek üye veya üyeler görevlendirilir.

(4) Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, sınava alınacak personelden, lisansüstü öğrenim hariç öğrenim durumu ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamazlar.

(5) Sınav Kurulu; sınavların yapılması, sınav sonuçlarının ilanı, itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür.

(6) Sınava ilişkin sekretarya hizmetleri İdari İşler ve Personel Birimi tarafından yürütülür.

Sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 14 – (1) Sınav sonuçları, sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç on beş gün içinde İdarenin internet sitesinde duyurulur.

Sınavların geçersiz sayılması

MADDE 15 – (1) Sınavlarda kopya çekenler, kopya verenler veya bunlara teşebbüs edenler, sınav kâğıtlarına belirtici işaret koyanlar, sınav salonundan çıkarılır ve düzenlenecek bir tutanakla sınav kâğıtları geçersiz sayılır. Ayrıca, bu kişilerin haklarında disiplin işlemi de uygulanır.

(2) Sınava girecek aday yerine başka bir kişinin sınava girdiğinin anlaşılması halinde, ilgililerin sınavı bir tutanakla belirlenerek geçersiz sayılır. Her iki kişi hakkında da yasal işlem yapılır.

(3) Sınava girmeyenler haklarını kaybetmiş sayılırlar.

(4) Sınavlarda aranan nitelik ve şartları taşımadıkları halde, sınavlara girip başarılı olanların sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz, yapılmış olsa dahi iptal edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 16 – (1) Sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar sınav sonuçlarının ilgiliye bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde bir dilekçe ile Sınav Kuruluna yapılır. İtirazlar, Sınav Kurulu tarafından on iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazı ile bildirilir. İtiraz üzerine Sınav Kurulunca verilen kararlar kesindir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 17 – (1) Atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, diğerlerinin belgeleri ise dava açma süresinden az olmamak kaydıyla bir sonraki sınav tarihine kadar İdari İşler ve Personel Biriminde topluca saklanır.

Sınavı kazananların atanması

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazanan personel, başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip başarı puanlarına göre atanır. İdarece tercih alınması durumunda ise başarı puanları esas alınarak ilgili personelin tercihlerine göre atamaları yapılır.

(2) Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadro ya da başka bir kuruma naklen atanma,

sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 12 nci maddeye göre İdarece belirlenmiş olması halinde yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilir.

(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına herhangi bir sebeple katılmayanlar ile başarısız olan veya yedeklerden başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, aynı unvan için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar atanmamış olanlar ya da atanma haklarından herhangi bir sebeple feragat edenler, aynı unvanlı kadrolara yapılacak atamalar için bu Yönetmelikte öngörülen bütün usul ve esaslara tabidir.

Unvan değişikliğine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yaptırılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.

(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır. Bu sınava katılacaklarda, İdarede veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere, sadece İdarenin personeli başvurabilir.

(3) Unvan değişikliği sınavında yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

(4) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hizmet grupları arasındaki geçişler

MADDE 20 – (1) 5 inci maddede belirtilen hizmet grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslara göre yapılır.

a) Aynı alt grup içinde kalmak koşuluyla; ilgili personelin isteği ve atanılacak kadro için aranan nitelik ve şartlara sahip olmak kaydıyla, diğer görevlere sınavsız atama yapılabilir.

b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme sınavına tabidir. Ancak, İdarede veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey görevlere veya alt görevlere; öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşımak kaydıyla, görevde yükselme sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.

c) Unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.

ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, görevde yükselme sınavına tabi tutulmaksızın uzman ve aynı düzeydeki diğer görevler ile alt görevlere, söz konusu görevler için aranan öğrenim şartını taşımaları ve hizmetin yerine getirilmesi için gerekli sertifika ve diğer belgelere sahip olmaları kaydıyla genel hükümlere göre atanabilirler.

(2) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kurum dışından yapılacak atamalar

MADDE 21 – (1) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta olan personelin, görev yaptığı aynı unvana veya bu unvan ile birlikte aynı alt grupta yer alan diğer unvanlara veya görev yaptığı unvanla aynı düzeyde olan unvanlara ya da daha alt unvanlara bu Yönetmelikteki hükümlere bağlı kalmaksızın öğrenim koşulu ve hizmet süresi gibi mevzuatta aranan diğer şartları taşıması kaydıyla, ilgili personelin isteği halinde genel hükümlere göre naklen ataması yapılabilir.

Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 22 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun 22 nci maddesi hükümlerine göre İdareye yapılacak ilk atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Kazanılmış haklar

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik kapsamına giren unvanları ilgili mevzuat uyarınca kazananların hakları saklıdır.

Engellilerin sınavları

MADDE 24 – (1) İdare gerekli şartları taşıyan ve atama yapılacak görevi yerine getirebilecek durumda bulunan engellilerin eğitimlerinin ve sınavlarının yapılabilmesi için gerekli önlemleri alır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibariyle iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar; diğer şartlara sahip oldukları takdirde, 7 nci maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilirler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı yürütür.