11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29529

TEBLİĞ

Sermaye Piyasası Kurulundan:

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN

BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-45.1.a)

MADDE 1 – 1/8/2015 tarihli ve 29432 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’in 12 nci maddesine üçüncü fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiş ve müteakip fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

“(4) İşlemin niteliği ve yapılış şekli gereği, müşteri ile yapılan görüşme sonucunda talimatın alınması ve işlemin sonuçlandırılmasının eşanlı olduğu veya işlemin karşılıklı ya da tek taraflı tekliflerin iletilmesi suretiyle talimat ve sonuçlanma aşamasının aynı anda gerçekleştiği ve benzeri haller için işlem talimat formu ve işlem sonuç formunun bu Tebliğdeki bilgileri içerecek şekilde tek bir form olarak düzenlenmesi mümkündür.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerçekleşen işlemler müşteriye en geç gün sonunda olmak üzere çerçeve sözleşmede belirtilen sürede ve şekilde bildirilir. Aynı gün, alınan ve satılan sermaye piyasası aracının cins, miktar, fiyat veya primi ile müşteriye tahakkuk ettirilen komisyon ve gider karşılıklarını gösterecek şekilde düzenlenecek İşlem Sonuç Formu, Türev Araç İşlem Sonuç Formu ya da Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İşlem Sonuç Formu müteselsil numara taşıyacak şekilde elektronik olarak düzenlenerek müşteri ile yapılacak sözleşme uyarınca elektronik ortamda müşteriye gönderilir veya formlara elektronik ortamda erişim sağlanır. Müşterinin elektronik ortamda gönderi alacak elektronik posta adresinin bulunmaması veya formlara elektronik ortamda erişim sağlamayı tercih etmemesi halinde posta ile gönderi konusunda çerçeve sözleşmede belirtilen usullere uyulur.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Müşteri hesabı bulunan yatırım kuruluşları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetlerle ilgili olarak hesap ekstresini aylık dönemler itibarıyla ilgili dönemi izleyen 7 iş günü içinde müşterilerin adreslerine göndermek zorundadır. Ancak hesap ekstresi, müşterinin yazılı talebi üzerine; müşteri tarafından beyan edilecek elektronik posta adresine aynı süre içinde gönderilebilir ya da müşterilerin ekstrelerine elektronik ortamda erişimine imkân sağlanabilir. Müşterinin söz konusu talebinin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında çerçeve sözleşme imzalanması için öngörülen yöntemle alınması mümkündür.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 32 – (1) 5, 6, 13, 18, 22 nci maddeler ile geçici 1 ve geçici 2 nci maddeler bu Tebliğin yayımı tarihinde; 8, 20, 23, 24, 26, 28, 29 uncu maddeler 1/10/2015 tarihinde; diğer maddeleri ise 1/1/2016 tarihinde yürürlüğe girer.”

MADDE 5 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1/8/2015

29432