11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29529

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SEKTÖREL TANITIM GRUPLARININ KURULUŞU VE FAALİYETLERİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ (İHRACAT: 2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2015/4)

MADDE 1 – 11/6/2010 tarihli ve 27608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Sektör ihracatının geliştirilmesine yönelik faaliyetler için Bakanlıkça yürütülen başka bir tebliğ kapsamında destekten faydalanmamak şartıyla, ilgili Birliğin AR-GE, ticaret heyetleri, lojistik, pazara giriş engellerinin kaldırılmasına yönelik çalışmaları ile markalaşma faaliyetlerine TİM’in görüşü ve Bakanlık onayı ile finansman desteği sağlamak,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Grup ayda bir kez gündemli olarak toplanır. Gündem oluşturulamaması halinde toplantı yapılmaz. Ancak, grup toplantılarının en az üç ayda bir kez yapılması zorunludur. Grup ayrıca gerekli görülen hallerde Başkanın/Bakanlığın daveti üzerine de toplanabilir. Toplantı yeter sayısı toplam üye sayısının yarısının bir fazlasıdır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci, ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) TİM’in görüşü alınarak Grup tarafından hazırlanan üç yıllık bütçe, faaliyetler ve icra planı, bütçe döneminin başlangıcından en az iki ay önce 6 ncı maddenin yedinci fıkrasında belirtilen şekilde yapılacak toplantıda karara bağlanır. Her yıl bir sonraki yılın bütçesi gözden geçirilerek gerekirse revize edilebilir.”

“(2) Bütçede yurt içi pazara yönelik olan ve uluslararası boyutu bulunmayan tanıtım harcamalarının payı toplam bütçe giderlerinin %20’sini geçemez.”

“(9) Tanıtım grubunun faaliyetleri kapsamında belirli projeyi yürütmek üzere, tanıtım grubunun sekretaryasını yürüten genel sekreterliklerde istihdam edilen en fazla iki personelin istihdam giderleri, ilgili tanıtım grubunun bütçesinden karşılanabilir. Ancak, ilgili tanıtım grubunun faaliyet gösterdiği sektörün ürün gruplarının çeşitliliği, tanıtım etkinliklerinin gerçekleştirildiği ülke sayısı ve hedef pazar sayısı nedeni ile ikiden fazla personele ihtiyaç duyulması halinde, ilgili tanıtım grubu bütçesinin uygunluğu da göz önünde bulundurularak, TİM’in uygun görüşü ve Bakanlık onayı alınması kaydıyla, ilave iki personel istihdam edilebilir. İkinci fıkrada belirtilen yurt içi tanıtım harcamaları sınırlaması, tanıtım grubunda istihdam edilecek personele ilişkin giderler için uygulanmaz.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

11/6/2010

27608

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/1/2011

27814

2-

14/7/2011

27994

3-

3/4/2012

28253

4-

19/2/2013

28564

5-

14/5/2014

29000