11 Kasım 2015 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29529

YÖNETMELİK

Uşak Üniversitesinden:

UŞAK ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim Başkanı: Merkezin Birim Başkanını,

b) Merkez (UÜ YADİM): Uşak Üniversitesi Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkez Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkez Müdür Yardımcısını,

d) Rektör: Uşak Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Uşak Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkez Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, yabancı dil öğretimi konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yapmak, bu çalışmaları desteklemek, geliştirmek, teşvik etmek ve yayınlamak için imkân sağlamak, ilgili tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde Yönetim Kurulu kararı ve Rektörün onayı ile tüm yabancı dillerde kurslar açmak, bu tür çalışmalara rehberlik etmek ve danışmanlık hizmeti vermektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil öğretmek, yabancı dil öğretmek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında ilgili mevzuat hükümlerine göre şubeler açmak,

b) Yabancı dil öğretimi konusunda araştırmalar ve uygulamalar yapmak, bu konu ile ilgili yurt içindeki ve yurt dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,

c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları, özel kurum ve kuruluşlar ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile yabancı dil öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın faaliyetlerinde bulunmak,

ç) Yabancı dil öğretimi ile ilgili yapılmakta olan çalışmaları desteklemek, geliştirmek ve teşvik etmek,

d) Yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla yurt içinde ve yurt dışında yapılan çeşitli konferans, kongre, sempozyum, seminer, çalıştay ve benzeri çalışmalara katılmak,

e) Yabancı dil öğretimi alanının gelişimine katkıda bulunmak amacıyla yurt içinde ve yurt dışında çeşitli konferans, kongre, sempozyum, seminer, çalıştay ve benzeri çalışmalar düzenlemek,

f) Yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek,

g) Yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak, kitap, dergi, bülten, rapor, proje, broşür ve katalog yayınlamak,

ğ) Türkiye'deki ve yurt dışındaki üniversitelerin yabancı dil bölümleri öğrencilerine ve mezunlarına meslekî gelişime yönelik uygulama programları hazırlamak, etkinlikler düzenlemek ve gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek,

h) Yurt içinde ve yurt dışında yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan yabancı dil eğitimi programlarını ve sınavlarını hazırlamak ve bunları yurt içinde ve yurt dışında uygulamak, yurt dışındaki çeşitli üniversiteler ve yabancı dil öğretimi merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak,

ı) Millî Eğitim Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar tarafından yurt içinde ve yurt dışında Türkçe’yi öğretmek üzere görevlendirilen öğretim elemanları ve öğretmenler için yabancı dil kursları açmak,

i) Kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda yabancı dil kursları ve yabancı dil sınavları düzenlemek,

j) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik yabancı dil kursları açmak,

k) Üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik yabancı dil kursları açmak,

l) Bilimsel çalışmaları desteklemek amacıyla çeşitli dillerde çeviriler yapmak,

m) Merkezde yabancı dil öğrenen Türk veya yabancı uyruklu öğrencilerin birbirleri ile tanışıp kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, öğrencilerin öğrendikleri yabancı dildeki dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ve grup çalışmalarına destek vermek,

n) Yabancı dilleri daha iyi şekilde öğretmek amacıyla yurt içi ve yurt dışında geziler düzenlemek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Birim Başkanlıkları.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede çalışan kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görev süresi üç yıldır. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede çalışan kadrolu öğretim elemanları arasından bir kişi, üç yıl için Rektör tarafından Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür Yardımcısını değiştirebilir.

(3) Müdür görev başında bulunmadığı zamanlarda Müdür Yardımcısını vekil bırakır. Vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi yönetmek ve temsil etmek,

b) Merkez Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıları yönetmek,

ç) Merkezde yapılan işleri denetlemek,

d) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

e) Her öğretim yılı sonunda, Merkezin genel durumu ve yıllık faaliyetleri hakkındaki raporu Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür, Müdür yardımcısı, birim başkanları ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen üç üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışından görevlendirilenlerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetler ile ilgili esasları kararlaştırır.

(3) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı üzerine toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kurum veya kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek olan çalışmaların usul ve esaslarını belirlemek,

c) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili Kurula getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

ç) Merkez Yönetim Kurulunun karar vermesi gereken diğer işleri sonuçlandırmak.

Birim başkanlıkları

MADDE 12 – (1) Merkezde yabancı dil öğretimi, öğrenci sayısına göre kurulan birim başkanlıkları tarafından yürütülür.

(2) Birim başkanı, ilgili dil ya da dillerin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından önerilir ve Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten birim başkanı yeniden görevlendirilebilir.

Birim başkanlıklarının görevleri

MADDE 13 – (1) Birim başkanlıklarının görevleri şunlardır:

a) Birimleri ile ilgili eğitim-öğretimi planlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,

b) Sınav sorularının hazırlanması, sınavın uygulanması ve denetimini yapmak,

c) Birimdeki öğretim elemanlarını yürütülen eğitim-öğretim ve uygulama çalışmaları konusunda yönlendirmek ve görevlendirmek,

ç) Birimdeki öğretim elemanlarının mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla hizmet içi eğitim çalışmalarını yürütmek,

d) Öğretim elemanlarının başarı durumlarını izlemek ve bu konuda Yönetim Kuruluna rapor vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

İdari koordinatör

MADDE 14 – (1) Merkezde Müdür tarafından görevlendirilen bir idari koordinatör bulunur. İdari koordinatörün görevi, idari işlerin takip ve kontrolü ve idari hizmetlerin gerektirdiği iş bölümünün yapılması yoluyla iş verimliliğinin sağlanmasıdır. İdari koordinatör, Yönetim Kurulunda raportörlük görevi yapmakla da yükümlüdür.

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 16 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisinin tamamını veya bir kısmını gerektiğinde Müdüre devredebilir.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 2547 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Uşak Üniversitesi Rektörü yürütür.