9 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29527

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Birim: Niğde Üniversitesine bağlı enstitü, fakülte, konservatuvar, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümlerin her birini,

b) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

c) Merkez (NÜKAM): Niğde Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

d) Rektör: Niğde Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Niğde Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin ilgili birimlerinin işbirliği ile Üniversitede ve Niğde ilinde toplumsal cinsiyet duyarlılığını ve eşitliğini gerçekleştirmek için kadının sosyo-ekonomik statüsü ve sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, bunların uygulanmasını sağlamak ve kadın çalışmaları ile toplumsal cinsiyet alanını ilgilendiren her konuda duyarlı ve bilgili gençlerin yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmak,

b) Üniversitede görev yapan tüm kadın akademik ve idari personele ve öğrencilere yönelik şiddet, mobbing ve taciz gibi olayları değerlendirmek,

c) Üniversitede çalışan kadın akademik ve idari personelin, öğrencilerin ve çalışanların sorunlarını doğrudan iletebilecekleri bir kanal oluşturmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Kadınların, Atatürk ilke ve inkılapları ile kazanılmış haklarını ve çağdaş toplum bireyi olmasını temel alarak, kadınlarla ilgili konularda ulusal ve uluslararası kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu etkinliklere katılımı özendirmek,

b) Kadın ve erkek bireylerin insan hakları ve ilkeleri doğrultusunda bilinçli ve duyarlı bireyler olarak yetiştirilmelerini sağlamak için her türlü araçtan yararlanarak kamuoyunu toplumsal cinsiyet kavramı ve kadın sorunlarıyla ilgili her konuda bilgilendirmek ve toplumsal cinsiyet bakış açısını geliştirmek yönünde faaliyet gösteren yapılanmaları desteklemek,

c) Niğde ilindeki kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları, ülke ve bölge kadınının kültürel birikimi, yoksulluk, iç ve dış göç, siyasi katılım ve ekonomik üretim gibi alanlardaki durumu ile ilgili araştırmalar yapmak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek ve sonuçlarını yayınlamak,

ç) Ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin, Merkezin faaliyet alanlarındaki konularda eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkı sağlayacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkân sağlamak, ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek ve teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,

d) Ulusal kalkınmaya etkin bir biçimde katılamamış olan kırsal kesim kadınları ve çocukları için özel eğitim programları ve seminerleri düzenlemek, yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde Türk kadınını tanıtıcı çalışmalar yapmak,

e) Kadın konusunda çalışma yapan kurum ve kuruluşlara danışmanlık yapmak,

f) Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı benzeri diğer etkinliklerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi dolan Müdür, aynı usulle tekrar görevlendirilebilir.

(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki öğretim elemanını Müdür Yardımcısı olarak görevlendirir. Müdürün olmadığı hallerde Müdür Yardımcısı, Müdüre vekalet eder.

(3) Müdür yardımcıları, oy hakkı olmadan Yönetim Kurulu Başkanının izni ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir. 

(4) Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulunun aldığı kararları ve hazırladığı çalışma programını uygulamak,

b) Merkez içinde hazırlanan projeleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,

c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak,

ç) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak,

d) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak sözleşmeler yapmak,

f) Personelin görevlendirilmesi ile ilgili teklifleri Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürü ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Yönetim Kurulu, NÜKAM’ın faaliyet alanlarına giren konularda çalışma yapan öğretim üyeleri arasından olmak kaydıyla Müdür tarafından önerilerek, Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen üyelerden oluşur. Görev süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa olağan olarak toplanır ve NÜKAM’ın faaliyetlerini gözden geçirerek ilgili konularda karar alır. Müdür, gerekli hallerde olağanüstü olarak da Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve oyçokluğuyla karar alır. Üst üste üç defa izinsiz ve mazeretsiz olarak Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Danışma Kurulunun tavsiyelerini dikkate alarak, aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) NÜKAM’ın kuruluş amaçları doğrultusunda uygun strateji ve politikaları belirlemek, Rektörün onayına sunmak ve onaylanan strateji ve politikaların uygulanmasını temin ve takip etmek,

b) Yıllık çalışma planları ve proje süresi sonunda hazırlanan faaliyet raporlarını görüşmek, onaylamak ve Rektöre sunmak,

c) NÜKAM’ın etkin bir biçimde faaliyet göstermesi için gerekli olan diğer kararları almak ve uygulamaları denetlemek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı işbirliği ve proje tekliflerini değerlendirmek ve karara bağlamak,

d) NÜKAM’ın çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) NÜKAM’ın Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından aşağıdaki alanlardan üç yıl için görevlendirilen en az onbeş, en fazla otuz üyeden oluşur:

a) Rektörlüğe bağlı akademik birimlerin yöneticileri veya konu ile ilgili birim temsilcileri,

b) NÜKAM Yönetim Kurulu tarafından teklif edilecek bir kişi,

c) İlgili kamu ve özel sektör temsilcileri,

ç) Konu ile ilgili çalışma yapan akademisyenler,

d) Kadın ve kadın sorunlarıyla ilgili çalışmalar yapan sivil toplum örgütü temsilcileri.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulu, Rektör veya ilgili Rektör Yardımcısının başkanlığında yılda en az iki kez toplanır. Danışma Kurulu, NÜKAM’ın danışma organı olup, kararları istişari niteliktedir. Danışma Kurulu, NÜKAM’ın yapacağı işlere ilişkin görüş bildirir veya yeni tekliflerde bulunur.

Çalışma grupları

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu tarafından, Merkezin amaçları doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere gerekli görülen konularda çalışma grupları oluşturulabilir. Bu gruplar yapılacak çalışmanın niteliğine göre, Üniversite içindeki öğretim elemanlarından, uzmanlardan ve bu konuda uzmanlaşmış Üniversite dışından diğer kişilerden oluşturulabilir. Görev süreleri Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Görevini tamamlayan çalışma grubu, gerçekleştirdiği faaliyetlerle ilgili bir raporunu Müdüre sunar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi gereğince Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Mali hükümler

MADDE 16 – (1) Merkezin faaliyetleri ile ilgili gelir ve giderler ilgili mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

Yürürlük

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.