9 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29527

YÖNETMELİK

Kırıkkale Üniversitesinden:

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde eğitim-öğretim gören öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim, sınav ve mezuniyetlerinde uyulacak esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınav esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Anabilim Dalı: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin ilgili anabilim dalını,

b) Dekan: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

c) Ders Kurulu: Birden fazla anabilim dalının seçilmiş konularından oluşan, süresi ve konusu ilgili anabilim dallarının önerisi de dikkate alınarak Fakülte Kurulu tarafından belirlenen dersler grubunu,

ç) Dönem Koordinatörü: Diş hekimliği programı müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili döneminin ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim elemanını,

d) Dönem: Bir eğitim-öğretim yılını,

e) Eğitim-Planlama Koordinasyon Kurulu: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Planlama Koordinasyon Kurulunu,

f) Fakülte: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

g) Fakülte Kurulu: 18/2/1982 tarihli ve 17609 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine göre oluşturulan Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Kurulunu,

ğ) Fakülte Yönetim Kurulu: Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliğinin 10 uncu maddesine göre oluşturulan Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yönetim Kurulunu,

h) Koordinatörler Kurulu: Dekan, Baş Koordinatör, Dönem I-V koordinatörleri, ERASMUS Program Koordinatörü ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni koordinatörlerden oluşan kurulu,

ı) Kurul dışı ders: Tüm dönemlerde, kurul dersleri dışında kalan dersleri,

i) Öğrenci: Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine kayıtlı öğrenciyi,

j) Rektör: Kırıkkale Üniversitesi Rektörünü,

k) Senato: Kırıkkale Üniversitesi Senatosunu,

l) Üniversite: Kırıkkale Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıtlarına İlişkin Esaslar

Öğrenci kabul ve kayıt şartları

MADDE 5 – (1) Fakülteye öğrenci kayıtları, Yükseköğretim Kurulu ve Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenecek esaslara uygun olarak yapılır.

Öğrenci statüsü 

MADDE 6 – (1) Fakülteye yalnız tam zamanlı öğrenci kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik haklarından ve muafiyetlerinden yararlanabilmesi ve sınavlara girebilmesi için, her yılın/yarıyılın başında kaydını yaptırmış veya yeniletmiş olması gerekir. 

Kayıt yenileme 

MADDE 7 – (1) Her öğrenci, Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre, yıl/yarıyıl başında belirlenen tarihler arasında, gerekli ise katkı payı ödeyerek, kaydını yeniletmek zorundadır.

(2) Geçerli nedenlerle bu süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği sürenin sonuna kadar, gerekli ise katkı payını ödemek ve Dekanlığa başvurmak zorundadır. Başvurular Fakülte Yönetim Kurulunca karara bağlanır. 

(3) Belirlenen süreler içinde kaydını yeniletmeyen öğrenciler, o yıl/yarıyıl derslere devam edemez ve sınavlara giremez.

(4) Öğrenciler Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilmiş haklı ve geçerli bir mazereti olmadıkça, kayıt yenileme işlemini bizzat kendileri yapmak zorundadır. 

(5) Kaydını yenileten öğrenci, o yılın ders müfredatındaki dersleri seçer ve derslere devam hakkı elde eder. Sınıfta kalarak aynı sınıf için kayıt yenileten öğrenci, yalnız başarısız olduğu derslere kayıt yaptırır ve sadece bu derslerden sorumlu tutulur. Bir üst sınıftan ders alamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Fakülte, her biri bir dönemi kapsayan beş yıldan ve her dönem güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıldan oluşur. Birim kurullarının önerisi, Senatonun onayı ile bahar dönemi bütünleme sınavlarını takiben yaz telafi staj programı düzenlenebilir.

Eğitim-öğretim programları ve türleri 

MADDE 9 – (1) Dersler; ders kurulları, teorik, uygulama, staj, alan ve benzeri çalışma programları şeklinde verilir. 

(2) Fakültede dönem esasına göre örgün eğitim uygulanır ve sınıf geçme sistemi ile eğitim yapılır.  Tüm dersler için devam zorunludur. Ancak, ders kurulları ve mesleki zorunlu dersler dışında kalan derslerden başarısız olan öğrenciler, eğer devam sebebiyle başarısızlık söz konusu değilse bir üst sınıfa ve ilgili derslere kaydını yaptırır. Yıl içinde alttan aldığı derslerin sadece ara sınavları, final ve bütünleme sınavlarına katılır. 

Eğitim-öğretim dönemleri 

MADDE 10 – (1) Eğitim-öğretim dönemleri, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Bir yarıyıl en az onbeş hafta sürer. Yarı yıl/yıl sonunda uygulanan sınavlar ile bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan haftalık ders programı, staj programı ve grupları akademik dönem başlangıcında Dekanlık tarafından ilan edilir.

Eğitim-öğretim planları

MADDE 11 – (1) Eğitim ve öğretim planları; Senatonun onayı ile belirlenen akademik takvime uygun olarak hazırlanan, bir akademik dönem boyunca uygulanacak ders kurulları, teorik, uygulama dersleri ve stajları kapsayan planlardır. Planlar, derslerin başlamasından en az bir hafta önce Dekanlık tarafından ilan edilir. 

Öğrenim süresi

MADDE 12 – (1) Fakültede beş yıllık eğitim programı uygulanır. Programı başarı ile tamamlayanlara diş hekimliği diploması verilir.

Öğretim dili

MADDE 13 – (1) Fakültede öğretim dili Türkçedir. Fakülte Kurulunun önerisi ve Senatonun kararı ile dersler yabancı dilde verilebilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Dersler ve Sınavlar

Ders türleri

MADDE 14 – (1) Fakültede dersler; ders kurulları, mesleki zorunlu dersler, ortak zorunlu dersler, seçmeli dersler, uygulamalı dersler, stajlar ve yaz telafi stajları gibi öğretim etkinliklerinden oluşur. Ders türleri ve bu türlerle ilgili esaslar şunlardır:

a) Ders Kurulu: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları, birden fazla anabilim dalının seçilmiş konularından oluşan derslerdir. 

b) Mesleki zorunlu dersler: Fakültede öğrenim gören bütün öğrencilerin almak zorunda oldukları derslerdir. Diş hekimliği öğretiminde her öğretim yılında uygulanan teorik ve uygulama dersleri bir önceki yılın tamamlayıcısı ve bir sonraki yılın öğretimine bağlı derslerdir.

c) Ortak zorunlu dersler: 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yer alan Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ve Yabancı Dil dersleri olup her biri en az iki yarıyıl süreli olacak şekilde planlanır.

ç) Seçmeli dersler: Öğrencilerin istekleri göz önüne alınarak, Fakülte Kurulunun teklifi ve Senatonun kararıyla belirlenen derslerdir. Bu dersler mesleki seçmeli dersler ve genel seçmeli dersler şeklinde olabilir. Her yarıyılda kaç kredilik seçmeli ders alınacağı Fakülte Kurulunca belirlenip Senato tarafından onaylandıktan sonra akademik yıl başlangıcında ilan edilir. Genel seçmeli dersler, Üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarından da alınabilir. 

d) Uygulamalı dersler: Mesleki zorunlu derslerdir. Uygulamalı derslerle ilgili esaslar şunlardır:

1) Fakültede uygulamalı derslerde her öğrencinin, her yıl belirli sayıda ve kalitedeki uygulamalı çalışmayı öngörülen sürede yapması veya verilen telafi süresinde tamamlaması ve teslim etmesi zorunludur. Uygulamalı çalışmaların şekli, cinsi, niteliği, sayısı, teslim ve telafi süresi o dersin anabilim dalı tarafından ders yılı başında öğrencilere duyurulur.

2) Bu çalışmaları, verilen telafi süresinde de tamamlayamayan öğrenci, yılsonu sınavına alınmaz. İlgili anabilim dalı bütünleme sınavı öncesi çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler için yeni bir telafi hakkı verir. Bu telafi süresinde de çalışmalarını tamamlayamamış öğrenciler bütünleme sınavına alınmaz ve o dersi başaramamış sayılır. O uygulama dersini bir sonraki eğitim-öğretim yılında tekrar eder. 

e) Stajlar: Mesleki zorunlu ders statüsünde olup dördüncü ve beşinci dönemde bir veya birden fazla anabilim dalı tarafından yürütülen ders ve hasta üzeri uygulamalarıdır. Ayrıca, diş hekimliği meslek eğitimi staj çalışmalarında hasta üzerindeki uygulamalı çalışmanın şekli, cinsi, niteliği ve sayısı o dersin anabilim dalı tarafından belirlenir ve akademik yıl başlamadan ilan edilir. Stajlarda başarılı olan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulur. 

f) Yaz telafi stajlarında, akademik yıl içerisinde başarılı olamayan ya da pratik uygulamaları gerekli sayıda gerçekleştiremeyen öğrenciler ilgili anabilim dalında, Dekanlığın ilan ettiği program çerçevesinde o anabilim dalının bildirdiği pratik uygulamaları gerçekleştirir. İlan edilen sürede ve miktarda pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler o anabilim dalında staj sonu sınavına tabi tutulur.

g) Staj derslerinde başarılı olan üçüncü ve dördüncü dönem öğrencileri, başarılı oldukları derslerin bir sonraki eğitim yılına ait klinik çalışmalarının 1/3'ünü yaz döneminde yapabilirler. Bu programın açılıp açılmayacağına ilgili anabilim dalı başkanlığınca karar verilir. Bu programa katılmak isteyen öğrencilerin, ilgili anabilim dalı başkanlıklarına program başlamadan önce başvurmaları gerekir. Bu uygulamaya katılan öğrenciler en az on iş günü çalışmak zorundadır. 

Devam zorunluluğu 

MADDE 15 – (1) Öğrencilerin, ders kurullarının ve teorik derslerin en az %70'ine, pratik ve klinik uygulamaların (stajların) en az %80'ine devamı zorunludur. Devam durumu, Dekanlık tarafından belirlenen usullere uygun olarak öğretim elemanları tarafından yapılan yoklamalarla belirlenir.

(2) Devamsız öğrencilerin durumu yılsonu sınavlarından önce ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilir. Sağlık raporu devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz ancak, raporlu olan süre azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

(3) Uygulamalı derslerin %20’si, ders kurullarının ve teorik derslerin %30'undan fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o ders veya derslerin hiçbir ara sınav, yılsonu ya da bütünleme sınavına alınmaz ve o dersten başarısız olur.

(4) Ortak zorunlu dersler ve seçmeli dersler dışındaki tekrarlanan derslerde önceki yıl devam şartı yerine getirilmiş olsa da devam şartı aranır. 

Sınıf geçme esası ve işleyişi

MADDE 16 – (1) Fakültede eğitim-öğretim, sınıf geçme esasına göre yapılır. Ders kurulları ve mesleki zorunlu derslerden herhangi birisinden kalan öğrenci bir üst sınıfa geçemez. Ancak, devamsızlık dışındaki diğer sebeplerle ders kurulları ve mesleki zorunlu dersler dışındaki derslerden kalan öğrenciler bir üst sınıfa geçebilir ve ilgili derslere kaydını yaptırır ve başarısız olduğu ilgili derslerin sadece sınavlarına katılır.

Ders muafiyetleri 

MADDE 17 – (1) Fakülteye ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, akademik dönemin ilk onbeş günü içerisinde daha önceki yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu dersler için, muaf olmak isteğiyle Dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilir. 

(2) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, konu; kurulacak komisyonun görüşleri doğrultusunda, Fakülte Yönetim Kurulunca değerlendirilir. Fakülte Yönetim Kurulu öğrencinin önceden başardığı dersleri değerlendirerek, hangilerinden muaf tutulacağını karara bağlar.

(3) Öğrenci, intibak ettiği sınıfın programına ait kalan derslerden sorumludur. Öğrencilerin kredi hesaplamalarında intibak ettirildikleri sınıftaki eşdeğer dersin kredisi esas alınır.

Danışman ve dönem koordinatörlerinin görevlendirilmesi 

MADDE 18 – (1) Öğrencilere, eğitim-öğretim konularında karşılaşacakları problemlerin çözümünde yardımcı olmak üzere, öğretim dönemi başlamadan önce Fakülte Yönetim Kurulunca bölüm öğretim üyeleri arasından danışmanlar görevlendirilir.  Danışmanlar ayrıca, öğrencilerin seçmeli ders seçimlerinde yönlendirici olmak ve ders kayıtlarının kurallara uygun olmasını sağlamakla görevlidir.

(2) Diş Hekimliği müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili dönemin ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden dönem koordinatörleri sorumludur.

(3) Öğretimin koordinasyon içerisinde yürütülmesi koordinatörler kurulunca sağlanır. Bu kurul, Dekan başkanlığında, baş koordinatör, sınıf koordinatörleri ve ERASMUS Program Koordinatöründen oluşur. Koordinatörler her eğitim yılı başında Dekan tarafından görevlendirilir.

Sınavlar

MADDE 19 – (1) Sınavlar, ders kurulu sınavı, ara sınav, dönem sonu sınavı, staj sonu sınavı, bütünleme sınavı ve mazeret sınavlarıdır. Bu sınavlar; yazılı, sözlü, her ikisi birden veya uygulamalı olarak yapılabilir. Sınavların yazılı, sözlü veya uygulamalı olarak yapılacağına ve uygulama, staj ve benzeri çalışmaların nasıl değerlendirileceğine ilgili dersten sorumlu anabilim dalı ya da dallarının ortak kararı ile belirlenir.

(2) Sınav tarihleri en az iki hafta önce ilan edilir. Öğrenciler, sınava ilan edilen gün, saat ve yerde girmek ve öğrenci kimliklerini yanlarında bulundurmak zorundadır. Dini ve milli bayramlar dışında gerekli görülen hallerde Cumartesi, Pazar günleri veya hafta içi öğlen tatillerinde de sınav yapılabilir.

(3) Sınavlara ilişkin esaslar şunlardır:

a) Ders Kurulu sınavı: Ders kurulları sonunda yapılan sınavdır.

b) Ara sınav: Ders kurulları ve stajlar dışındaki her teorik ve uygulama dersi için her yarıyıl en az bir ara sınav yapılır. Tüm ara sınavların, derslerin bitiminden bir hafta öncesine kadar tamamlanmış olması gerekir. Ara sınav dışında, başarı notuna esas olmak üzere; kısa süreli sınavlar, öğrencinin becerilerine dayanan uygulamalar, ödevler, projeler ve benzeri dönem içi çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmaların başarı notuna katkı oranları, ilgili anabilim dalı kurulunun teklifi ile Fakülte Kurulunca belirlenir. Stajlarda ara sınav zorunlu değildir, ancak anabilim dalının teklifi ve Fakülte Kurulunun onayı ile stajlarda da ara sınav yapılabilir. Programda yer alan derslerden bir günde en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Ancak, Fakülte Yönetim Kurulu bu sayıda değişiklik yapma yetkisine sahiptir. 

c) Dönem sonu sınavı: Bir dersin dönem sonu sınavı, o dersin tamamlandığı yarıyıl sonunda ve akademik takvimde belirtilen tarihler arasında yapılır. Dönem sonu sınavına, devam zorunluluğunu yerine getiren ve uygulaması olan derslerin uygulamalarından başarılı olan öğrenciler girebilir.

ç) Staj sonu sınavı: Staj derslerinde anabilim dallarında ilan edilen pratik uygulamaları tamamlayan öğrenciler staj sonu sınavına tabi tutulurlar. Staj sonu sınavı, öğrencinin ilan edilen pratik uygulamaları tamamladığı stajın sonunda ilgili anabilim dalında gerçekleştirilir. Staj sonu sınavı sadece pratik uygulama, sadece teorik sınav, sadece yazılı sınav ya da bunların birkaçının birlikte yapılması şeklinde olabilir. Sınavların sözlü (teorik) olarak yapılması durumunda ilgili anabilim dalı öğretim üyelerinden 3 kişilik bir sınav komisyonu oluşturulur. Anabilim dalında yeterli öğretim üyesinin olmadığı durumlarda yakın anabilim dallarından öğretim üyeleri sınav komisyonuna alınır. Öğrencinin o staj ile ilgili başarısı pratik uygulamalardan aldığı notun %60'ı ile staj sonu sınavından aldığı notun %40'ının toplanması ile belirlenir. Staj sonu sınavlarına ilişkin diğer esaslar şunlardır:

1) Staj derslerinde, belirlenen staj süresince ve staj süresini takip eden 5 iş günü içerisinde, akademik yılın başında ilan edilen uygulamaları başarılı olarak tamamlayamayan dördüncü ve beşinci dönem staj öğrencileri,  dekanlık tarafından yapılan program dahilinde, ilgili anabilim dalı tarafından ilan edilecek kriterlere göre yaz telafi stajına katılabilir.

2) Beşinci sınıf staj sonu sınav notu başarısız olan mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin, bir sonraki eğitim-öğretim yılında bir staj grubuna intibakı yapılır. Akademik yılın başında ilan edilen uygulamaları başarılı olarak tamamlayamayan öğrencilerin başvurusu üzerine staj sonu sınavı Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden staj sonu sınav döneminde yapılabilir.

d) Bütünleme sınavı: Bir dersin bütünleme sınavı, o dersin dönem sonu sınavından en az on dört gün sonra yapılır. Bu sınava, dönem sonu sınavına girme hakkına sahip olup da sınava girmeyen, dönem sonu sınavına girdiği halde yeterli başarıyı sağlayamayan öğrenciler girebilir. Ayrıca;

1) Klinik uygulamalarda (stajlarda), akademik yılın başında ilan edilen ödevleri staj süresince eksiksiz ve başarılı olarak tamamlayamadıkları için dördüncü ve beşinci dönem staj öğrencileri, ilgili dersin staj sonu sınavına giremezler. Ancak, staj süresini takip eden 5 iş günü içerisinde puanlarını tamamlayan öğrenciler bütünleme sınavına girmeye hak kazanırlar,

2) Staj süresince ve staj süresini takip eden 5 iş günü içerisinde puanlarını tamamlayamayan öğrenciler ve puanlarını tamamladıkları halde bütünleme sınavında başarısız olan öğrenciler ilgili anabilim dalı tarafından önerilen ve dekanlık tarafından ilan edilen program dahilinde yaz telafi stajına katılabilirler. Ancak, yaz telafi stajında da başarısız olan beşinci dönem öğrencisinin bir sonraki eğitim-öğretim yılında ilk staj gruplarına intibakı yapılır. Mezuniyet aşamasındaki beşinci sınıf öğrencilerine bütünleme sınav hakkı; öğrencinin başvurusu üzerine, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla, takip eden staj sonu sınav döneminde kullandırılabilir.

e) Mazeret sınavı: Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple sınavlara katılmayan öğrenciler için açılan sınavdır. Mazeret sınav hakkı, sadece ara sınavlar için verilir. Yıl sonu sınavı ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Ayrıca;

1) Mazeret sınavının hangi tarihte açılacağı ve bu sınavların programı, Fakülte Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu sınavlara katılacak öğrenciler, giremedikleri ara sınavın müfredat programından sorumludur,

2) Mazeret sınavı için ayrı bir mazeret sınavı açılmaz. Mazeret sınav hakkı aynı akademik yılda aynı ders için birden fazla kullanılamaz.

Başarı notunun belirlenmesi 

MADDE 20 – (1) Ders kurulları notu, o dönemdeki ders kurulları ağırlıklı not ortalamasının %60’ı ile dönem sonu veya bütünleme sınav notunun %40’ının toplanması ile elde edilir. Dönem sonu sınavı veya bütünleme sınavından alınan notun en az 50 olması ders kurullarını başarmak için ön koşuldur. Bu notu almış öğrencilerin dönemi başarmış sayılması için dönem not ortalamasının en az 60 olması gerekir.

(2) Staj başarı notu, öğrencinin pratik uygulamalardan aldığı notun %60'ı ile staj sonu sınavından aldığı notun %40'ının toplanması ile belirlenir ve en az 60 olması gerekir.

(3) Ders kurulları ve staj dışındaki derslerde, bir dersin başarı notu, öğrencinin ara sınavlarının aritmetik ortalamasının %40'ı ile yıl sonu veya bütünleme sınav notunun %60'ının toplanmasıyla elde edilen nottur. Öğrencinin ara sınavlarının aritmetik ortalaması ne olursa olsun yıl sonu veya bütünleme sınavından en az 60 alması gerekir. 0,5 ve üzeri kesirler bir üst sayıya tamamlanır. 

Değerlendirme 

MADDE 21 – (1) Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonuçları sayısal puan ile ilan edilir. Öğrencinin girmediği sınavın puanı sıfırdır. Bir dersin sınav sonucunun, harf notuna karşılık gelen puan aralıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde tanımlanır:

a)    Başarı Notu            Katsayı          Puan

       AA                         4.00              88-100

       BA                         3.50              81-87

       BB                         3.00              74-80

       CB                         2.50              67-73

       CC                         2.00              60-66

       DC                         1.50              53-59

       DD                         1.00              46-52

       FD                         0.50              39-45

       FF                          0.00              0-38

Ağırlıklı ortalamalar 

MADDE 22 – (1) Ders kurullarının ağırlıklı not ortalaması; her ders kurulundan alınan not ile o ders kurulu saatinin çarpımından elde edilen sayıların toplamının o akademik yıldaki ders kurulları saatleri toplamına bölünmesi ile elde edilecek sayıdır. Ağırlıklı not ortalamasının hesaplanmasında her dersin o ders kurulundaki toplam saat sayısı esas alınır.

(2) Ders kurulları dışındaki derslerde ağırlıklı not; bir dersin kredisi ile o dersten alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımı ile elde edilen sayıdır.

(3) Yarıyıl/yıl sonu ağırlıklı ortalama; bir yarıyılda/yılda alınan her bir dersin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının o yarıyıl/yıl alınan tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

(4) Genel ağırlıklı ortalama; tüm yarıyılda/yıllarda alınan derslerin her birinin kredisi ile alınan başarı notuna karşılık gelen katsayının çarpımları toplamının tüm derslerin kredi toplamına bölünmesi ile elde edilen sayıdır.

Sınavın geçerliliği 

MADDE 23 – (1) Öğrenci, sınav programında belirtilen zaman ve yerde sınavlara girmek zorundadır. Aksi halde sınavları geçersiz sayılır. Öğrencinin girmemesi gereken bir sınava girmesi sonucunda aldığı not, ilan edilmiş olsa da iptal edilir ve hakkında disiplin soruşturması açılır. 

Sınav sonucuna itiraz 

MADDE 24 – (1) Öğrenciler sınav sonuçlarıyla ilgili olarak, notların ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde Fakülte Dekanlığına yazılı olarak maddi hata itirazında bulunabilir. İtiraz ilgili ders sorumlusunca incelenerek sonuç Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile kesinlik kazanır ve sonuç öğrenciye bildirilir. 

Sınav evrakının saklanması 

MADDE 25 – (1) Her türlü sınav evrakı ilgili dersin sorumlu öğretim üyesi tarafından iki yıl süre ile saklanır. 

Sınav sonuçlarının ilanı 

MADDE 26 – (1) Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde ilan edilir. Sınav sonuçları ilgili birimlerce ilan edildiği anda kesinleşir. 

Bitirme tezi

MADDE 27 – (1) Fakültede öğrenim gören her öğrenciye, öğrenimiyle ilgili bir konuda bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve bağımsız bir rapor hazırlayabilme yeteneğinin kazandırılması amaçlı olarak danışman gözetiminde yapılan kuramsal ve/veya uygulamalı çalışmalardır. Bu tezin, öğrencinin öğrenimi ile ilgili bir konuda teorik veya uygulamalı çalışmalar yaparak vardığı sonuçları yeterli şekilde ifade edebileceğini gösterir düzeyde olması gerekir.

(2) Dördüncü dönemin güz yarıyılı (yedinci yarıyıl) başında Dekanlık, öğrencinin bitirme tezini yönetecek bir öğretim üyesini görevlendirir. Fakülte Kurulu her öğretim üyesinin o yıl yöneteceği bitirme tezlerinin sayısını belirler.

(3) Bitirme tezi çalışmasının kuralları, Fakülte Kurulunca hazırlanan esaslara göre belirlenir.

(4) Bitirme tezi hazırlama süresi üç yarıyıldır. Dokuzuncu yarıyıl sonunda bitirme tezinin tamamlanması gerekir.

(5) Bitirme tezi süresi içinde tamamlanamazsa yönetici öğretim üyesi tarafından ek süre istenebilir ve Fakülte Kurulunca en çok bir aya kadar ek süre verilebilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Mezuniyet, Diplomalar, Yatay Geçiş, Değişim Programları, Kayıt Dondurma

Mezuniyet

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları ve Fakültedeki eğitim-öğretim programını başarıyla tamamladıkları Fakülte Yönetim Kurulu tarafından onaylanan öğrenciler mezuniyete hak kazanmış sayılır.

(2) Diploma veya geçici mezuniyet belgesine yazılacak mezuniyet tarihi, Fakülte Yönetim Kurulu tarafından mezuniyetine karar verildiği tarihtir.

(3) Öğrencilere diploma veya geçici mezuniyet belgesi verilebilmesi için, katkı payları ile ilgili tüm yükümlülüklerin yerine getirilmiş olması, geçer onayı almış bitirme tezini Dekanlığa basılı ve elektronik ortamda iletmiş olması ve öğrenci kimliğinin geri verilmiş olması zorunludur.

Diplomalar

MADDE 29 – (1) Fakültede aşağıdaki diplomalar verilir:

a) Temel diş hekimliği bilimleri önlisans diploması: Diş hekimliği eğitimine başlayıp tamamlayamayan öğrencilerin önlisans diploması alabilmesi ve meslek yüksekokullarına intibak ettirilmeleri; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.

b) Diş hekimliği diploması: Fakülte akademik programında bulunan bütün dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile tamamlayan öğrencilere lisans diploması verilir. Diplomanın şekli ve üzerinde yer alacak bilgiler Rektörlükçe düzenlenir. Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilebilir.

Yatay geçişler

MADDE 30 – (1) Fakülteye yapılacak yatay geçişler ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda, mevcut kontenjan sınırları içinde gerçekleştirilir.

Değişim programları

MADDE 31 – (1) Üniversite ile yurt dışındaki üniversiteler arasında yapılan ikili anlaşmalar ve Socrates, ERASMUS gibi öğrenci değişim programları çerçevesinde bu üniversitelere bir veya iki yarıyıl süreyle öğrenci gönderilebilir.

(2) Yurt dışındaki üniversitelerden değişim programı kapsamında gelen öğrencilere Üniversitede okudukları süre içerisinde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır ve aldıkları dersler için kendilerine not durum belgesi verilir. 

Kayıt dondurma 

MADDE 32 – (1) Öğrenciler haklı ve geçerli mazeretleri nedeniyle, mazeretlerini belgelemek şartıyla veya öğrenim ve eğitimlerine katkıda bulunacak yurt dışı burs, staj ve araştırma imkânlarının doğması halinde, Fakülte Yönetim Kurulu kararıyla eğitim-öğretim süresince en çok iki kez ve en fazla bir yıl kayıt dondurabilir. Askerlik sebebiyle kayıt donduran öğrencinin, terhis olduğu akademik yıla kadar kaydı dondurulur. Askerlik süresi azami eğitim-öğretim süresi dışında tutulur.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Tebligat-adres bildirme 

MADDE 33 – (1) Her türlü tebligat, öğrencinin Fakülteye kayıt sırasında bildirdiği daimi adrese iadeli taahhütlü olarak yapılmak veya Fakültede ilan edilmek suretiyle tamamlanmış sayılır.

(2) Fakülteye kayıt olurken bildirdikleri adresi değiştirdikleri halde bunu Dekanlığa dilekçe ile bildirmemiş bulunan veya yanlış ya da eksik adres vermiş olan öğrenciler, kendilerine geçerli tebligat yapılmadığını ileri sürerek hak iddia edemezler. 

Giyim ve genel görünüş 

MADDE 34 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. 

Disiplin

MADDE 35 – (1) Öğrencilerin eğitimleri süresince, disiplin iş ve işlemlerinde 2547 sayılı Kanunun 54 üncü maddesi ile 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Harçlar

MADDE 36 – (1) Yükümlü olan üniversite öğrencileri, her yarıyılda ilgili mevzuatla belirlenecek öğrenim harçlarını ödemek zorundadır. Herhangi bir nedenle kaydı silinen bir öğrenciden daha önce alınan harçlar geri ödenmez.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 37 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde; 16/8/2009 tarihli ve 27321 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümleri, Yükseköğretim Kurulu ve Senato kararları ile Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 38 – (1) 8/10/2009 tarihli ve 27370 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

İntibak

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılından önce Fakülteye kayıtlı olan öğrencilere 38 inci madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümleri uygulanır. Söz konusu öğrencilerin sınıf tekrarı yaparak 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı veya sonrasında Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerle aynı sınıfa gelmeleri halinde; bu öğrencilere bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaya başlar ve öğrencilerin intibakı Fakülte Kurulu tarafından yapılır.

Yürürlük 

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme 

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Kırıkkale Üniversitesi Rektörü yürütür.