9 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29527

YÖNETMELİK

Hasan Kalyoncu Üniversitesinden:

HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM

VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıflarında yürütülen hazırlık eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hasan Kalyoncu Üniversitesinin yabancı dil hazırlık sınıflarınca yürütülen yabancı dil eğitim-öğretimi ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Müdür: Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürünü,

b) Rektör: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörünü,

c) Senato: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Senatosunu,

ç) Üniversite: Hasan Kalyoncu Üniversitesini,

d) Yabancı dil hazırlık programı: Hasan Kalyoncu Üniversitesi yabancı dil hazırlık sınıfının öğretim programını,

e) Yabancı Diller Yüksekokulu: Ortak zorunlu yabancı dil dersleri ile hazırlık sınıfı derslerinin verildiği Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulunu,

f) Yönetim Kurulu: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yabancı Dil Eğitim ve Öğretimine İlişkin Esaslar

Yabancı dil öğretiminin amacı

MADDE 5 – (1) Üniversitede yabancı dil öğretiminin amacı, öğrencilere yabancı dilin temel kurallarını öğretmek, yabancı dil kelime haznelerini geliştirmek, yabancı dilde okuduklarını ve duyduklarını anlamayı ve kendisini sözlü ve yazılı olarak ifade etmeyi sağlamaktır.

Yabancı dil eğitiminde muafiyet

MADDE 6 – (1) Yükseköğretim programına ilk defa kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırdıkları öğretim yılının başında, Yabancı Diller Yüksekokulunca düzenlenen yabancı dil seviye tespit sınavına tabi tutulur.

(2) Aşağıda belirtilen hallerde öğrenciler yabancı dil seviye tespit sınavından muaf olurlar:

a) En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede, o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp, ortaöğrenimini bu kurumlarda tamamlamak,

b) Sözkonusu dilin anadil olarak konuşulduğu ülkelerde yabancıların yükseköğrenim görebilmeleri için aranan asgari yabancı dil seviyesinin tespiti amacına yönelik olarak yapılan Test of English as a Foreign Language (TOEFL), International English Language Testing System (IELTS), Diplôme Approfondi de Langue Française (DALF), Prüfung für die Nachweis Deutscher Sprache (PNDS) gibi sınavlardan 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanı almış olmak,

c) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından 100 tam puan üzerinden Senatonun belirlediği puanı almış olmak.

(3) Bu maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri kapsamına giren sınavlarda alınan puanın bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirmeye alınabilmesi için, sözkonusu sınavların son üç yıl içerisinde yapılmış olması gerekir.

(4) Yaz tatilinde İngilizce seviyelerini kendi imkânlarıyla Senatoca belirlenen şartları karşılayacak şekilde geliştirdiklerini belgeleyenler hazırlık sınıfından muaf sayılır.

(5) Daha önce başka bir üniversitede İngilizce hazırlık eğitiminin B2 seviyesini başarı ile tamamlamış öğrencilere, belgelendirmeleri şartıyla kayıtlı oldukları programlara doğrudan devam hakkı verilir.

Eğitim-öğretim süresi ve devam zorunluluğu

MADDE 7 – (1) Yabancı Diller Yüksekokulu öğrencileri iki yarıyıl süre ile yabancı dil öğrenimine devam ederler. Hazırlık sınıfına devam zorunludur. Her kur için belirlenen derslerin en az % 80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan kalmış sayılırlar.

(2) Zorunlu yabancı dil eğitimi kapsamındaki yabancı dil derslerinin eğitim-öğretim ve sınavları ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülür.

Yeterlik ve düzey belirleme sınavları

MADDE 8 – (1) Üniversitede İngilizce eğitim yapan hazırlık sınıfı zorunlu programlarından birine kayıt hakkı kazanan, ya da yatay veya dikey geçişle kabul edilen öğrenciler yabancı dil hazırlık yeterlik sınavına tabi tutulur. Bu sınavda İngiliz Dili Eğitimi bölümü için 100 tam not üzerinden en az 70 puan, diğer bölümler için de en az 65 puan alarak başarılı olanlar ya da uluslararası bir yabancı dil sınavında Üniversitenin yeterli gördüğü düzeyde puan alanlar, doğrudan ilgili programın birinci sınıfında eğitime başlarlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için yeni bir sınav açılmaz. Yabancı dil seviyeleri yeterli bulunmayanlar ise düzey belirleme sınavına tabi tutularak, uygun kurlara yerleştirilmek suretiyle Üniversitenin düzenlediği yabancı dil hazırlık programına katılırlar.

(2) Akademik yılın sonunda hazırlık programında başarılı olamayanlar eksik kurlarını tamamlamak için hazırlık sınıfına ikinci defa kaydolur. İlk yarıyıl veya ikinci yarıyıl sonunda başarılı olanlar, normal programlarına devam eder. Hazırlık sınıfında ikinci yıl sonunda da başarısız olanların Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Öğretimin İngilizce olduğu programlara kayıt yaptıran öğrencilerden, İngilizce hazırlık programında normal veya ilave sürelerde başarılı olamayanlar, talepleri halinde, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından Üniversitede veya başka bir üniversitede öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa, eşdeğer program yoksa yakın programlardan birine yerleştirilir. Ancak, kayıt yaptırdığı yıl itibariyle, öğrencinin Üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması gerekir.

(4) Yabancı dil hazırlık programlarında yılsonu başarı notu 100 tam not üzerinden değerlendirilir. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 5 kurdan, diğer bölümler ise 4 kurdan oluşmaktadır. Hazırlık eğitimi sonunda ilgili bölümlere geçebilmek için tüm kurların başarı ile tamamlanması şarttır. Bütün kurları başarı ile tamamlayan öğrenciler yeterlik sınavından başarılı olmuş sayılır. İngiliz Dili Eğitimi Bölümü için kur atlama sınav notu 70’dir. Diğer bölümler için kur atlama notu 65’dir. Kur atlama sınav notunun hesaplanmasında dönem sonu sınav notunun %30, dönem içi yapılan değerlendirmelerin %70 katkısı olur. Ancak, eğitim yılı başında yapılan düzey belirleme sınavı ile iki kur eğitim almaları yeterli olan öğrenciler, birinci yarıyıl sonunda yapılan yeterlik sınavında başarılı olurlarsa, lisans ve lisansüstü eğitim programına devam etmeye hak kazanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 9 – (1) 21/09/2010 tarihli ve 27706 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü yürütür.