9 Kasım 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29527

YÖNETMELİK

Adıyaman Üniversitesinden:

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, ağız-diş ve çene sağlığı alanındaki faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma esaslarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Dekan: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanını,

b) Fakülte: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini,

c) Merkez: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,

ç) Müdür (Başhekim): Merkezin Müdürünü,

d) Müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları): Merkezin müdür yardımcılarını,

e) Rektör: Adıyaman Üniversitesi Rektörünü,

f) Üniversite: Adıyaman Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Öncelikli olarak toplumun ağız ve diş sağlığını ilgilendiren konularda ileri tanı ve tedavi yöntemlerini sunmak amacıyla bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak ve bu sayede Merkeze başvuran acil ve diğer hastalara en güncel hizmeti vermek,

b) Çağın gereklilikleri doğrultusunda ihtiyaç ve beklentilere uygun, hasta haklarına saygılı, kaliteli ve modern bir teşhis ve tedavi hizmeti sunmak,

c) Üniversitenin sağlık bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretime devam eden öğrencilerinin eğitim ve uygulamalarına akademik olarak katkıda bulunmak,

ç) Üniversite bünyesindeki sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda faaliyet gösteren fakülte, enstitü, yüksekokullar, uygulama ve araştırma merkezleri başta olmak üzere diğer kurumlarla işbirliği yapmak, eğitim ve sağlık hizmetlerinin verimliliği ile niteliğini artırmak,

d) Tıbbi araştırma ve uygulamaların en üst düzeyde gerçekleşmesi için bilimsel araştırma koşullarını hazırlamak, çağdaş hastane işletme yönetimi ilkeleri doğrultusunda faaliyette bulunmak ve ulaşılabilir kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Merkezin bünyesinde, diş hekimliği uzmanlık disiplinlerinin tedavi protokolleri kapsamında girişimsel cerrahi teknikleri uygulayarak, lokal ve genel ameliyathaneleri ile hastaların ayaktan veya yatarak müşahede, muayene, teşhis, tedavi ve rehabilite edilmelerini sağlamak ve konuyla ilgili birimleri oluşturmak,

b) Koruyucu diş hekimliği uygulamaları kapsamında sahada hizmet sunabilen ve bu hizmetin sunumunda Fakültenin akademik ve idari personelini, sağlık ve yardımcı sağlık personeli ile öğrencilerini ilgili birim amirlerinin izni ile çalıştırabilen, saha çalışmalarında kendilerine destek verecek tüm kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile Rektörlük bilgisi dâhilinde işbirliği yapabilen toplum ağız ve diş sağlığı birimini oluşturmak,

c) Ağız, diş ve çene sağlığı alanında hizmet verilmesini sağlamak ve bu konu ile ilgili araştırma ve uygulamalarda bulunmak,

ç) Klinik dalları ve diğer disiplinlerle toplum sağlığına yönelik araştırmalar konusunda işbirliğini sağlamak,

d) Merkezin amacı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak projelerin geliştirilmesine imkân sağlamak,

e) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusundaki bilgi ve davranış eksikliklerini tespit ederek bunların giderilmesine yönelik projeler geliştirmek,

f) Üniversite öğrencilerinin ağız ve diş sağlığı konusunda yaşam bilinci kazanmalarını ve Merkez projelerinde etkin görev almalarını sağlamak, bu amaçla özendirici eğitsel faaliyetlerde bulunmak ve bu alanda çalışmak isteyenleri desteklemek,

g) Sağlıklı bir toplumun geliştirilmesi için gerektiğinde kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak ülke düzeyinde bilim ve toplum arasında köprü görevini üstlenmek,

ğ) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel mütalaada bulunmak ve benzeri hizmetleri vermek,

h) Toplumun ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla, kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek,

ı) Merkez Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Dekan ve dekan yardımcıları,

b) Fakülte Yönetim Kurulu,

c) Müdür (Başhekim) ve Merkez müdür yardımcıları (Başhekim yardımcıları),

ç) Hastane müdürü ve hastane müdür yardımcıları,

d) Başhemşire,

e) Klinik sorumlusu,

f) Danışma Kurulu.

Dekan ve dekan yardımcıları

MADDE 8 – (1) Dekan ve dekan yardımcıları, 2547 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre atanır ve bu maddede belirtilen görevleri yapar.

Fakülte Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Fakülte Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre oluşturulur ve bu maddede belirtilen görevleri yapar.

Müdür (Başhekim)

MADDE 10 – (1) Müdür, Fakültede devamlı statüde çalışan öğretim üyeleri arasından Dekanın önerisi ile Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir.

(2) Dekanın görevi sona erdiğinde Müdürün görevi de kendiliğinden sona erer. Süresi biten Müdür aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle değiştirilebilir.

Müdürün (Başhekimin) görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün (Başhekimin) görevleri şunlardır:

a) Döner sermaye faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi için ilgili mevzuat hükümlerine göre satın alma komisyonunun başkanlığını yapmak,

b) Merkezin gelişmesi için gerekli stratejik planları hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

c) Merkez hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde sürdürülebilmesi için gerekli tedbirleri almak ve denetlemek,

ç) Anabilim ve bilim dalı hizmetlerinin gelir-gider dengesine göre performanslarını tespit etmek,

d) Bütçe-idari kadro ihtiyaçları ile ilgili önerilerini gerekçesi ile birlikte hazırlayarak Dekanlığa sunmak,

e) Hizmet satın alma yolu ile yapılan sözleşmelerin uygulanmasını ve denetimini sağlamak,

f) Merkez için gerekli her türlü bilgisayar otomasyon programlarını geliştirmek, uygulamak ve denetlemek,

g) Enfeksiyon kontrol komisyonunun aldığı kararların işleyişini sağlamak,

ğ) Görevini, kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve işlemlerine uygun olarak yürütmek.

Başhekim yardımcıları

MADDE 12 – (1) Müdürün önerisi ve Dekanın onayı ile Fakültede devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından en fazla iki müdür yardımcısı görevlendirilebilir. Müdür yardımcıları, Müdürün yapacağı yetki devrine göre Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman, Dekanlık bilgisi dâhilinde yardımcılarından birini vekil bırakır.

(3) Müdürün görevi sona erdiğinde, yardımcılarının görevi de kendiliğinden sona erer. Görev süresi biten müdür yardımcısı aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya süresinden önce aynı usulle görevden alınabilir.

Hastane müdürü

MADDE 13 – (1) Hastane müdürü; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun olup, tercihen sağlık kurumları işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış olan ve/veya hastane yönetim hizmetlerinde deneyimi olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane müdürünün görev ve sorumluluk alanları, Müdürün verdiği yetki ile sınırlı olup, Merkezin diğer yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.

Hastane müdür yardımcıları

MADDE 14 – (1) Hastane müdürüne bağlı olarak görev yapan hastane müdür yardımcıları; sağlık idaresi veya sağlık kurumları işletmeciliği lisans mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan fakültelerden mezun veya sağlık hizmetleri veren bir kamu kurumunda en az on yıl görev yapmış ve ilgili mevzuatta öngörülen şartlara uygun adaylar arasından Müdürün önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Hastane müdürünce yürütülen idari, mali ve teknik hizmetlerden kendilerine verilenleri ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirir ve hizmetlerin yürütülmesinde hastane müdürüne yardımcı olurlar.

Başhemşire, yardımcıları ve görevleri

MADDE 15 – (1) Başhemşire; lisans düzeyinde eğitim veren okulların hemşirelik bölümünden mezun ve en az on yıl hemşirelik hizmeti olan adaylar arasından ilgili mevzuat hükümlerine göre Dekanın önerisi ile Rektör tarafından görevlendirilir.

(2) Merkezde görevli hemşireler ve sağlık hizmetlerinde çalışan diğer personel, başhemşirenin sorumluluğunda olup, hemşirelik hizmetlerinin yönetim ve organizasyonu konusunda Merkez yönetim organlarının belirlediği usul ve esaslara göre çalışmak ve verilen benzer görevleri yapmakla yükümlüdür.

(3) Başhemşire, hizmet gereksinimleri doğrultusunda başhemşire yardımcısı görevlendirebilir. Başhemşire yardımcısı, başhemşireye karşı sorumludur.

Klinik sorumlusu ve görevleri

MADDE 16 – (1) Anabilim/bilim dalı klinik sorumlusu, o anabilim/bilim dalının kadrolu öğretim üyeleri arasından, yoksa diğer anabilim dallarından anabilim dalı akademik kurul kararı ile aylık liste halinde belirlenerek Dekanlığa her ayın en geç son iş gününe kadar bildirilir.

(2) Klinik sorumlusu öğretim üyesi, ilgili klinikte sunulan tıbbi uygulamalar ile ilgili olarak Dekana karşı sorumludur.

(3) Klinik sorumlusu; ilgili kliniğin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde çalıştırılmasından, ilgili kayıtların tutulmasından ve korunmasından ayrıca alt yapı ile ilgili donanımın usulüne uygun kullandırılmasından Başhekime karşı sorumludur.

(4) Klinikte hizmet sunan ve/veya eğitim alan stajyer öğrenciler ve doktora/uzmanlık öğrencilerinin bu Yönetmelik hükümlerine göre çalışmalarından klinik sorumlusu sorumludur. Bu kadrolar dışındaki personelin hizmet ilkelerine uygun çalışmalarının denetim sorumluluğu da klinik sorumlusuna aittir.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 17 – (1) Danışma Kurulu; Dekanın başkanlığında, Müdür, anabilim dalı başkanları ve anabilim dalı başkanlarının seçecekleri birer araştırma görevlisi, Fakültenin dördüncü ve beşinci sınıfından birer stajyer öğrenci temsilcisi, hastane müdürü, başhemşire ve Müdürün daveti halinde ilgili birim/ünite sorumlularından oluşur.

(2) Danışma Kurulu yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanarak, her kesimden gelen eleştiri ve önerileri değerlendirir ve bunlar arasından Merkezin amaçlarına uygun ve hastane hizmetleri açısından yararlı bulunanlarla ilgili olarak tavsiye niteliğindeki görüş ve önerilerde bulunarak prensip kararları alır.

(3) Rektör, ihtiyaç halinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun raportörlüğünü hastane müdürü yapar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin ünite ve birimleri

MADDE 18 – (1) Merkezde ve ilişkili birimlerde bulunan ameliyathane, yataklı servis, poliklinik veya laboratuvar hizmetleri ile Merkezin idari işlerinde görevli olanlar, Dekan ve Müdüre karşı sorumludurlar.

(2) Merkezde, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, ihtiyaç duyulan alanlarda hizmet ve eğitim kalitesini ve verimliliği artırmak amacıyla çalışma grupları, komisyon, komite, ünite ve bağlı birimler kurulabilir. Bunların çalışma usul ve esasları Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato ve Fakülte Yönetim Kurulu kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Adıyaman Üniversitesi Rektörü yürütür.