8 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29526

YÖNETMELİK

Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARI UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür yardımcılarını,

d) Rektör: Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gaziosmanpaşa Üniversitesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları, Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının işbirliğiyle kadın sorunları ile ilgili her alanda bilimsel araştırma ve incelemeler yapmak, araştırma sonuçlarının değerlendirilmesini sağlamak ve kadın sorunları konusunda duyarlı, bilgili ve yeterli kadroların yetiştirilmesine yönelik eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Eğitim, kültür, sağlık, ekonomi ve siyaset alanlarında öncelikle ülkemizde ve yurt dışında yaşayan kadın yurttaşlarımız olmak üzere kadınların çeşitli sorunlarına ilişkin temel ve uygulamalı araştırmalar yapmak, sosyal bilimlerin yeni yöntemlerini bu alanlarda uygulayıp çeşitli araştırma projelerine yardımcı olmak,

b) Çağdaş insan hakları ilkelerine uygun haklarının korunmasını, yaygınlaştırılmasını, geliştirilmesini ve bu alanda yurt çapında eğitimi sağlayacak olanakları araştırmak,

c) Lisansüstü öğrencilerin, Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözümünde katkısı olacak uygulamalı çalışmalara olanak sağlamak,

ç) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusu ile ilgili olarak ülke gereksinmeleri doğrultusunda araştırmalara yöneltmek, araştırma yöntemleri konusunda eğitilmelerini ve araştırma yapmalarını sağlamak,

d) Merkezin amaçları arasında belirtilen konularda dergi, broşür, kitaplar yayımlamak, sosyal-kültürel etkinlikler düzenlemek, bir kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak,

e) İşbirliği yapılan bilim alanlarında kamu veya özel sektörün her düzeydeki personelinin eğitimi için kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel ve her türlü bilimsel toplantılar düzenlemek,

f) Yurt dışındaki benzer merkezlerle işbirliği yapmak ve bu amaçla bilimsel toplantılar düzenlemek, öğrenci ve öğretim üyesi alışverişinde bulunmak,

g) Kadın sorunları, özellikle kadınların eğitimi sorunu konusunda diğer akademik kurumlar, ilgili bakanlıklar, resmi kurumlar, gönüllü kuruluşlar ve uluslararası örgütlerle işbirliği yapmak,

ğ) Her türlü araçtan yararlanarak toplumda kadına ilişkin yerleşmiş yanlış bilgi ve kanıları düzeltmeye çalışmak,

h) Sosyal yardım sağlamak,

ı) Amacına uygun diğer benzeri etkinlikleri düzenlemek ve etkinliklere ortak olarak katılmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Yönetim Kurulu,

b) Danışma Kurulu,

c) Müdür,

ç) Müdür yardımcıları.

Yönetim Kurulu ve görevleri

MADDE 8 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Müdür tarafından önerilen Üniversitenin öğretim elemanları arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı öğretim elemanı olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıldır. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri aynı şekilde Rektör tarafından üç yıllık süre için yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılanların veya altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilenlerin yerine yeni üyeler görevlendirilebilir. Yönetim Kurulu ayda en az bir kez ve gerektiğinde Müdürün çağrısı üzerine Müdürün başkanlığında salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır.

(2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin Yönetimi ile ilgili kararlar almak,

b) Müdürün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet konularında işbirliği gerektiren çalışmaların yürütülebilmesi için gerekli düzenlemeleri yapmak,

ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların ilke, esas ve usullerini tespit etmek ve protokollerini hazırlamak,

e) Eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki talepleri değerlendirip karara bağlamak,

f) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak,

g) Müdürün, Merkezin yönetimi ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak,

ğ) İlgili mevzuat hükümleriyle verilen diğer görevleri yapmak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 9 – (1) Danışma Kurulu, Üniversiteye bağlı birimlerden veya dışarıdan Merkezin faaliyet alanları doğrultusunda çalışmalar yapan kişiler ve kurumların temsilcileri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek dört kişi ve müdürden oluşur.

(2) Danışma Kurulu, yılda en az bir kez Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlarını oyçokluğu ile alır.

(3) Danışma Kurulu; yıllık faaliyet raporu, çalışma programı, eğitim faaliyetleri, çalışmalar ile bir sonraki çalışma yılına ait programla ilgili Yönetim Kuruluna görüş bildirir ve önerilerde bulunur.

Müdür ve görevleri

MADDE 10 – (1) Müdür, Rektör tarafından Merkezin faaliyet alanında belirtilen konularla ilgili anabilim dallarında görevli Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi başında bulunmama süresi altı ayı geçtiği takdirde yeni bir müdür görevlendirilir. Müdür Rektöre karşı sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulu üyelerini toplantıya davet etmek,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak,

e) Merkezin faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve her yılın Aralık ayında Yönetim Kurulunda onaylanmış şekli ile Rektöre sunmak,

f) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemde amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak,

g) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesine ve geliştirilmesine, ilgili birimler arasındaki koordinasyonu sağlamak,

ğ) Merkez bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek, personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek,

h) İlgili mevzuat ile verilen diğer görevleri yürütmek.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 11 – (1) Müdürün teklif edeceği iki kişi, Müdür Yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunulur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda Müdür yardımcılarından biri Müdüre vekalet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür yardımcılarının görevleri de sona erer.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Harcama yetkilisi

MADDE 13 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.