8 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29526

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ENERJİ UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

d) Senato: Dokuz Eylül Üniversitesi Senatosunu,

e) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; enerji ile ilgili akademik çalışmalar yapmak, araştırma ve geliştirme hizmetleri sunmak, eğitim vermek, kurs ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişki ve işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Enerji konusunda Üniversite, özel sektör ve kamu işbirliğinde yapılan Ar-Ge faaliyetlerinin koordinasyonuna katkıda bulunmak,

b) Üniversitede enerji konusunda yapılan araştırmaları desteklemek ve yönlendirmek,

c) Enerji alanında ulusal veya uluslararası sempozyum, konferans ve seminer düzenlemek,

ç) Toplumda, enerji alanındaki ihtiyaçlar ve problemler konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunu bilinçlendirmek, aydınlatmak ve bilgilendirmek,

d) Enerji güvenliğine yönelik çalışmalar yapmak,

e) Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için, sürdürülebilir enerji kaynaklarının temin edilmesi konusunda projeler geliştirmek ve yürütmek,

f) Enerji sektöründe araç-gereç ve insan gücünün dış kaynaklara bağımlılığını azaltacak yöntem ve teknikler üzerinde çalışmalar yaparak ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak,

g) Enerji verimliliği konusunda çalışmalar yapmak,

ğ) Fosil, yenilenebilir, nükleer ve benzeri yeni enerji kaynaklarının bulunması, yeni enerji alanlarının kullanıma açılması gibi konularda çalışmalarda bulunmak,

h) Enerji kaynaklarının sürdürülebilirliği konusunda stratejiler geliştirmek ve bu yönde çalışmalar yapmak,

ı) Enerji kaynaklarının araştırılması, üretilmesi, nakledilmesi ve tüketilmesi esnasında ortaya çıkan çevresel sorunlara ilişkin araştırmalar yapmak,

i) Enerji alanında çok disiplinli endüstriyel Ar-Ge çalışmaları yapmak,

j) Enerji yatırımları konusunda çalışmalar yapmak,

k) Enerji alanında özel sektöre ve kamuya yönelik danışmanlık hizmetleri vermek,

l) Enerji konusunda farklı bilim dallarının, özel sektör, diğer ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların erişebileceği bir veri merkezi oluşturmak,

m) Enerji alanında eğitim ve sertifikasyon hizmetlerinde bulunmak,

n) Enerji konusunda çalışan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bilimsel, teknik bilgi ve hizmet alışverişinde bulunmak,

o) Kentsel enerji sakınımı konusunda çalışmalar yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları, Çalışma Grupları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Rektöre karşı sorumludur. Müdürün önerisi ile Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi Müdür Yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür Yardımcısı, Müdürün vereceği işleri yürütür ve Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının görevi de kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek.

b) Yönetim Kurulu gündemini belirlemek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.

c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

ç) Merkezin kısa, orta ve uzun dönemli amaç ve politikalarını ve bunlara dayalı eğitim ve araştırma ile ilgili plan ve programlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Yönetim Kurulunca alınan kararları uygulamak.

e) Merkezin personel ihtiyacını belirleyip Yönetim Kuruluna sunmak.

f) Araştırma ve çalışma grupları kurmak.

g) Her yılın sonunda Merkezin çalışmaları ile ilgili yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşlerini aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.

ğ) Danışma Kurulunun gündemini belirlemek ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.

h) Mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, Müdür Yardımcısı ile Müdürün Üniversite öğretim üyeleri arasından önereceği ve Rektör tarafından üç yıllık süre için görevlendirilecek beş üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi bitmeden ayrılan veya başka nedenlerle görevi sona eren üyelerin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı usulle yenileri görevlendirilir. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, ayda bir defa toplanır, Müdür gerekli gördüğünde veya Yönetim Kurulu üyelerinin salt çoğunluğunun talebi ile Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Üst üste üç kez izinsiz ve mazeretsiz Yönetim Kurulu toplantısına katılmayan üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak.

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.

c) Merkezin çalışma programlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için gerekli tedbirleri almak.

ç) Danışma Kurulu önerilerini değerlendirmek ve karara bağlamak.

Danışma Kurulu

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en fazla yirmi beş kişiden oluşur. Üniversite dışındaki özel ve kamu kuruluşlarındaki uzman kişiler de Danışma Kurulunda görev alabilir. Ancak, Yönetim Kurulu üyeleri aynı anda Danışma Kurulunda görev alamaz. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Müdürün gerek görmesi halinde, Danışma Kurulu ve Yönetim Kurulu birlikte toplanabilir.

(2) Danışma Kurulu yılda en az bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Uzun vadeli bilimsel ve idari planları değerlendirerek, Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak.

b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.

Çalışma grupları ve uygulama birimleri

MADDE 14 – (1) Merkez amaçlarını gerçekleştirmek için, farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmaya yönelik çalışma grupları oluşturabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri, Müdürün önerisiyle Yönetim Kurulunca belirlenir.

(2) Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla uygulama birimleri de açılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 15 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Müdürün önerisi üzerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.