8 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29526

YÖNETMELİK

Başkent Üniversitesinden:

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim-öğretime, öğrencilerin kayıtlarına ve sınavlara ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrencilerin kayıt, eğitim-öğretim ve sınavlarına ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Aktif öğrenci: Fakülteye kayıt yaptıran öğrencilerden düzenli olarak eğitimine devam eden öğrenciyi,

b) AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi kredisini,

c) Çalışma grubu veya küçük grup uygulamaları: Tıp eğitimi boyunca tüm öğrencilerin danışman bir öğretim üyesi eşliğinde belli bir bilimsel projeyi ve/veya konuyu seçerek bu alanda bir çalışma yaptığı, bilgiye ulaşma, problem çözme, istatistiksel analiz, verileri yorumlama ve bilimsel bir çalışmayı sunma deneyimi kazandığı eğitim modülünü,

ç) Dekan: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanını,

d) Ders kurulu: Dönem I, II ve III’te belli bir konu başlığı altında, ilgili bilim alanlarının birbirini tamamlar şekilde yapılandırılmış derslerinden oluşmuş eğitim modülünü,

e) Ders kurulu/staj not ortalaması: Dönem I, II ve III’te başarılı olarak tamamlanan dönemin yıl boyunca girilen ders kurulu sonu sınavlarının not ortalamasını, Dönem IV, V ve VI’da yıl boyunca alınıp başarılan stajların not ortalamasını,

f) Dönem koordinatörü: Tıp eğitim müfredatının kendi dönemini ilgilendiren kısmının planlanması ve diğer dönemlerle eşgüdüm halinde yürütülmesinden, ilgili döneminin ölçme değerlendirme sürecinin kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirilmesinden sorumlu öğretim üye veya görevlisini,

g) Dönem notu: Ders kurulu/staj not ortalaması ile dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınavı notunun ağırlıklı ortalamasını,

ğ) Fakülte: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesini,

h) Fakülte Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakülte Kurulunu,

ı) Kaydı askıya alınmış öğrenci: Süresi içinde öğrenim ücretini ödemediği için kaydı yenilenmeyen ve hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamayan öğrenciyi,

i) Koordinatörler Kurulu: Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Baş Koordinatörü, Baş Koordinatör yardımcıları, Dönem I-VI Koordinatörleri, İngilizce Hazırlık ve Yabancı Öğrenci Koordinatörü, Çalışma Grupları Koordinatörü, ERASMUS Program Koordinatörü, AKTS Program Temsilcisi ve yardımcıları, Tıp Eğitimi Anabilim Dalı temsilcileri ile gerektiğinde oluşturulabilecek yeni koordinatörlerden oluşan kurulu,

j) Mütevelli Heyeti: Başkent Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

k) Rektör: Başkent Üniversitesi Rektörünü,

l) Senato: Başkent Üniversitesi Senatosunu,

m) Stajlar: Dönem IV, V ve VI’da klinik eğitim amaçlı, kuramsal eğitime ek olarak beceri ve tutum eğitiminin de verildiği, değişik branşlarda rotasyon şeklinde yapılan eğitim modüllerini,

n) Uzatmalı öğrenci: Bu Yönetmelikte belirtilen azami öğrenim süresini doldurdukları halde 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca, ilişiği kesilmeyerek öğrenimine devam ettirilen öğrenciyi,

o) Üniversite: Başkent Üniversitesini,

ö) Yönetim Kurulu: Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kabul ve Kayıt Koşulları

Kayıtlar

MADDE 5 – (1) Üniversiteye yeni kayıtlar, ilan edilen tarihler arasında, ilgili mevzuat hükümleri uyarınca yapılır. Disiplin cezasıyla yükseköğretim kurumlarından çıkarılmış olanlar ve belgelerinde tahrifat bulunanlar ile belgelerindeki eksikliği süresi içinde gideremeyenlerin kayıtları yapılmaz, yapılmış ise iptal edilir. İstenilen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır.

(2) Yabancı uyruklu adayların, birinci fıkrada belirtilen koşulların yanı sıra, konuya ilişkin Senato kararlarında belirtilen diğer koşulları da sağlamaları gerekir. Ancak, Türkçe düzeyi yeterli düzeyde bulunmayan öğrenciler Fakültede öğrenime başlayamaz.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 6 – (1) Üniversitede eğitim-öğretim ücretlidir. Ücretler, her akademik yıl başlamadan önce Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Öğretim ücretleri akademik takvimde belirlenen tarihlerde iki taksit halinde ödenir.

(2) Belirlenen kayıt tarihlerinden sonra kayıt yaptıran öğrencilerden, Mütevelli Heyetinin belirlemiş olduğu gecikme faizi tahsil edilir.

(3) Stajlarını zamanında tamamlayamayan Dönem VI öğrencilerinden kalan staj süresi üç aya kadar, üç ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %25’i, staj süresi altı aya kadar, altı ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %50’si, staj süresi dokuz aya kadar, dokuz ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin %75’i, staj süresi on iki aya kadar, on iki ay dâhil olanlardan yıllık eğitim-öğretim ücretinin tamamı alınır.

(4) Tam burslu öğrenciler dışında eğitim-öğretim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

(5) Kayıt sildirmek isteyen öğrenciler, öğrenci dekanlığına dilekçe ile başvururlar. Kaydı silinen öğrencinin öğretim ücretinin derslerin başlangıcının birinci haftası sonuna kadar %90’ı, ikinci haftası sonuna kadar %75’i, üçüncü haftası sonuna kadar %50’si iade edilir. Üçüncü haftadan sonraki kayıt sildirmelerde ücret iadesi yapılmaz.

Yatay geçişler

MADDE 7 – (1) Başka tıp fakültelerinden Fakülteye yatay geçişler 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim Süresi, Eğitim Dili ve Şekli

Eğitim-öğretim süresi

MADDE 8 – (1) Fakültede eğitim-öğretim süresi, İngilizce hazırlık sınıfı hariç olmak üzere her biri bir ders yılını kapsayan altı dönemden oluşur. Her dönem sınavlar hariç en az otuz iki haftadır.

Öğretim dili

MADDE 9 – (1) Öğretim dili kısmen yabancı dildedir. Ayrıca, Türkçe yapılan derslerde de İngilizce kaynaklar izlenebilir; ödev, proje ve raporların bu dilde hazırlanması istenebilir.

(2) Fakülteye kabul edilen tüm öğrenciler, İngilizce seviye tespit ve yeterlik sınavına girerler. Bu sınavda İngilizce bilgilerinin yeterli olduğu belirlenen öğrenciler ile İngilizce hazırlık eğitiminden muaf tutulacak öğrenciler, Fakülteye devam ederler. İngilizce bilgileri yetersiz bulunan öğrenciler ise zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimine tabi tutulur.

(3) Yabancı dil hazırlık programını iki yıl içinde başarıyla tamamlayamayan öğrencinin 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre programla ilişiği kesilir.

Eğitim şekli

MADDE 10 – (1) Tıp eğitimi; Dönem I, II ve III’te ders kurulları, Dönem IV, V ve VI’da staj esasına göre yapılır.

(2) Fakültede her dönemde yer alacak ders kurulları, dersler, stajlar ve bunların süreleri ile AKTS’leri Fakülte Kurulunun önerisi ve Senato onayı ile belirlenir. Öğrenciler altı yıllık eğitim-öğretim süresince toplam en az 360 AKTS’lik yükü başarıyla tamamlamak zorundadır.

(3) Mesleki derslerle tıp dışı zorunlu derslere ek olarak Koordinatörler Kurulu önerisi, Fakülte Kurulu kararı ve Senato onayı ile seçmeli dersler açılır. Seçmeli dersler hem mesleki hem de Üniversitede açılan derslerden oluşabilir. Öğrenci tercihlerini sıralayarak dönemin ilk haftası içinde ilgili dönem koordinatörüne bildirir. Öğrenci, tercihlerine ve açılan derslerin kontenjanlarına göre derslere yerleştirilir.

(4) Fakültede mesleki İngilizce dersleri Dönem I, II ve III’te tıp dersleriyle uyumlu olarak yürütülür ve ders kurulları içinde değerlendirilir.

(5) Tıp Fakültesinde entegre tıp eğitimi uygulanır. Bu sistemde kuramsal ve uygulamalı derslerde bütünlük bulunduğundan Dönem I, II ve III’te kurum dışı eğitim yapılmaz. Dönem IV, V ve VI stajları Üniversitenin uygulama ve araştırma merkezlerinde de yapılabilir. Kurum dışı eğitim, öğrencinin dilekçe ile ilgili dönem koordinatörüne başvurması üzerine ancak Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir dönem olarak gerçekleşebilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Devam Zorunluluğu, Mazeretler ve İzinler

Devam zorunluluğu

MADDE 11 – (1) Derslere, laboratuvarlara, stajlara, uygulamalara ve öğretim elemanlarınca uygun görülen diğer çalışmalara devam zorunludur. Devamsızlığı belirli bir sınırı aşan öğrenciler, o ders kurulu veya stajda başarısız olmuş sayılır ve 21 inci madde hükümleri uygulanır. Devamsızlık sınırları ile öğrencilerin devam durumlarının izlenmesine ilişkin ilke ve kurallar, Yönetim Kurulunun önerisi ve Senatonun onayı ile belirlenir.

Mazeretler ve raporlar

MADDE 12 – (1) Öğrencinin mazeretli sayılabilmesi için mazeretini geçerli bir belge ile belgelendirmesi ve bu durumun Yönetim Kurulunca kabul edilmesi gerekir.

(2) Başkent Üniversitesi Medikososyal Merkezi Sağlık Hizmetleri ve Yardımı Uygulama İlke ve Kurallarında gösterilen esas ve usullere uygun olarak rapor alan öğrenci, rapor süresinin bitiminden itibaren üç işgünü içinde Başkent Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Sağlık Merkezince onaylanan raporunu dönem koordinatörüne teslim eder. Öğrenci bu süreler içinde Yönetim Kurulu kararı ile mazeretli kabul edilir ve sınavlara giremez. Ancak, rapor bitiminden sonra mazeret sınavlarına girebilir. Raporlu süreler öğrencinin devamsız bulunduğu süreler içinde sayılır.

İzinler ve izinli sayılma

MADDE 13 – (1) Eğitim-öğretim yılı içinde öğrenciye, uzun süreli hastalık, ciddi sosyal sorunlar gibi nedenlerle başvurusu durumunda ilgili dönem koordinatörünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile izin verilebilir. İzinli geçen süreler için 2547 sayılı Kanun hükümleri ve diğer ilgili mevzuat uygulanır.

(2) Gözaltına alınan, tutuklanan, taksirli suçlar hariç mahkûm olan veya resmi makamlarca aranmakta olan öğrencilere izin verilmez. Ancak, tutukluluğu takipsizlik kararı veya beraat ile sonuçlanan öğrenciler bu süreler için izinli sayılır.

(3) İzinli öğrenciler izin süresinin bitiminde kayıtlarını yaptırarak öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler.

(4) Öğrencilerin kurum dışı bilimsel aktivitelere katılma koşulları ve bu katılımın devamsızlığa yansıması hususuna ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine Yönetim Kurulunca karar verilir.

(5) İngilizce hazırlık sınıfındaki öğrenciler için Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğünün de görüşü alınır.

İzinli veya raporlu geçen sürede ücret ödeme

MADDE 14 – (1) Öğrencilerin izinli bulundukları süreler içinde öğrencilik yükümlülükleri devam eder ve bu öğrenciler her yarıyıl başında öğrenim ücretlerinin %50’sini öderler. Yarıyıl ücretinin tamamını ödedikten sonra izinli sayılan öğrencilerin kayıt ücretlerinin %50’si izleyen dönem borcuna mahsup edilir. Öğrenim ücretini zamanında ödemeyen öğrencilerin kayıtları askıya alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Dönem I, II, III ve Çalışma Grubu ile İlgili Hükümler

Ders kurulu sınavı

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te ders kurulları sonunda yapılan kuramsal ve uygulamalı sınavlara ders kurulu sınavı adı verilir. Uygulamalı sınava girmeyen öğrenci kuramsal sınava girebilir ve bu durumda uygulamalı sınavdan sıfır almış sayılır. Ders kurulu içinde yer alacak ölçme/değerlendirme yöntemleri Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

Çalışma grubu dersi ve notu

MADDE 16 – (1) Öğrenciler, Koordinatörler Kurulunca belirlenen dönemler için seçecekleri belli bir konuda danışman bir öğretim üyesi gözetiminde dönem boyunca bilgiye ulaşma, bilgiyi kullanma ve değerlendirme yöntemlerini kullanarak poster, sözlü sunum ya da panel şeklinde bir sunum hazırlar. Bu sunumlar her eğitim-öğretim yılı içinde öğrenci sempozyumu adı verilen bir toplantıda öğretim üyelerinin değerlendirmesine sunulur. Öğrenciye yıl boyunca katıldığı çalışma grubundaki ilgi ve başarısı göz önüne alınarak danışman öğretim üyesi tarafından 100 üzerinden not verilir.

Dönem sonu genel sınavı

MADDE 17 – (1) Her dönemin sonunda, son ders kurulu sınavının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra bütün ders kurulları içeriğini kapsayan ve dönem sonu genel sınavı olarak adlandırılan tek bir sınav yapılır.

Bütünleme sınavı

MADDE 18 – (1) Senatonun uygun görmesi halinde bir bütünleme sınavı yapılabilir. Bütünleme sınavı, dönem sonu genel sınavından en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra yapılan ve bütün ders kurulları içeriğini kapsayan sınavdır. Dönem sonu genel sınavına girmesi gerektiği halde girmeyen veya dönem sonu genel sınavına göre hesaplanan dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler bu sınava girer. Alınan not dönem sonu genel sınavı notu yerine geçer.

Sınav kapsamındaki derslerin sonuca etkisi

MADDE 19 – (1) Bir sınavın kapsamındaki bütün derslerden elde edilen puanların toplamı o sınavın başarı notudur. Dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavında baraj uygulaması yapılır. Öğrencinin sınav kapsamında %50’nin altında not alarak başarısız olduğu her ders için, o dersin toplam puanının %50’si ile öğrencinin aldığı puanın arasındaki farkın yarısı sınav toplam puanından düşülür.

Dönem notu ve dönem geçme

MADDE 20 – (1) Dönem notu, eğitim-öğretim yılı başarı notudur. Bu not; ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %60’ı, dönem sonu genel sınavı veya bütünleme sınav puanının %35’i ile çalışma grubu puanının %5’i toplanarak elde edilir. Dönem geçme notu en az 60’tır.

(2) Ders kurulu sınavları not ortalaması 80 ve üzerinde olan öğrenciler isterlerse dönem sonu genel sınavına girmeyebilirler. Bu durumdaki öğrencilerin dönem notu ders kurulu sonu sınavlarının puan ortalamasının %95’i ile çalışma grubu puanının %5’inin toplanması ile elde edilir. Not ortalamalarını yükseltmek amacı ile bu sınava girmek isteyen öğrenciler bu isteklerini sınav tarihinden en az yedi gün önce yazılı olarak Dekanlığa bildirmek zorundadır.

Notlar

MADDE 21 – (1) Fakültedeki sınavların değerlendirilmesinde kullanılan notlar ile dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

Notlar         Dereceler

90-100       Üstün başarı

80-89         Pekiyi

70-79         İyi

60-69         Orta

(2) Geçmez notlar şunlardır:

a) F1 notu: Bir ders kurulunda veya stajda mazeretsiz devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu ve staj sınavlarına girme hakkı yoktur ve puanı sıfırdır. Mazeret sınavı yapılmaz, stajı ise tekrarlar.

b) F2 notu: Bir ders kurulunda mazeretli devamsız öğrenciye verilir. Ders kurulu sınavına girme hakkı yoktur, puanı sıfırdır. Mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavından aldığı not ilgili ders kurulu notu yerine geçer.

c) F3 notu: Ders kurulu sınavı, staj sınavı veya dönem sonu sınavına girme hakkı olduğu veya gireceğini bildirdiği halde sınava girmeyen öğrenci sıfır alır. Dönem I, II ve III’te bütünleme sınavı, Dönem IV ve Dönem V’te staj bütünleme sınavına girebilir.

ç) F4 notu: Dönem notu veya staj notu 60’ın altında olan öğrencilere verilir. Dönem veya stajı tekrarlar.

d) F5 notu: Dönem I-VI’da öğretim yılı boyunca devamsızlık süresinin Senato tarafından belirlenen azami süreleri aşması durumunda öğrenci dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavına giremez, dönem notu olarak sıfır puanı alır. Bu durumda Dönem I, II veya III’te dönemi, Dönem IV, V ve VI’da başarısız olduğu stajları tekrarlar.

Tıp dışı derslerde başarının değerlendirilmesi

MADDE 22 – (1) Tıp eğitim programında yer alan tıp dışı derslere de devam zorunludur ve bu derslerin sınavları, 17/8/2015 tarihli ve 29448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili birimlerce yapılır. Dönem sonu notu başarılı veya başarısız olarak belirtilir. Bu not mezuniyet başarı derecesinin hesaplanmasında kullanılmaz.

(2) Derslere devam ettiği halde sınavlarda başarısız olan öğrenciler bir sonraki öğretim yılında devam zorunluluğu olmadan başarısız olduğu derse kayıt yaptırmak ve sınavlarına girmekle yükümlüdür. Öğrenci bu derslerden başarılı olmadıkça mezun olamaz.

Dönem tekrarı

MADDE 23 – (1) Dönem notu 60’ın altında olan öğrenciler başarısız sayılır ve o dönemi tekrarlar.

ALTINCI BÖLÜM

Dönem IV ve V ile İlgili Hükümler

Staj sınavı ve notu

MADDE 24 – (1) Dönem IV ve V’te her stajın sonunda kuramsal ve uygulamalı olarak yapılan sınava staj sınavı adı verilir. Staj sınavı yazılı ve sözlü/uygulamalı sınavlardan oluşur. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir.

(2) Staj sınavına devamsızlık nedeniyle giremeyen öğrenciye F1 notu verilir ve stajı tekrarlar.

Staj bütünleme sınavı ve stajların tekrarı

MADDE 25 – (1) Dönem IV ve V’teki stajların bir veya daha fazlasından başarılı olamayan öğrenci, bu stajların Senato tarafından uygun görüldüğü takdirde açılacak olan bütünleme sınavına, bulunduğu dönemin son stajının bitiminden en erken on dört, en geç yirmi bir gün sonra alınır. Bu not staj notu yerine geçer. Bütünleme sınavında başarılı olamayan öğrenciye, akademik takvim elverdiği takdirde bu staj veya stajları, staj takvimine uygun olarak tekrarlama hakkı verilir. Staj sonundaki sınavda yine başarı gösteremeyen öğrenci, stajı tekrarlamaz, o dönemdeki ilgili staj veya stajların akademik takvimdeki ilk staj sonu sınavına girebilir.

Dönem notu

MADDE 26 – (1) Dönem IV ve V’te tüm staj sınavlarında başarılı öğrencilerin dönem notu staj notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Dönem VI, Mezuniyet Dereceleri ve Diplomalar

Aile hekimliği stajı - intörnlük

MADDE 27 – (1) Dönem VI’da öğrencilerin staj başarısı; klinik, poliklinik, laboratuvar ve saha çalışmaları, bir hekime yaraşır tavır ve davranışları, nöbetlere ve çalışma programına karşı yaklaşımı, hasta dosyası hazırlama, hasta ile ilgili bilgi ve belgelerin düzenlenmesi, hasta, hasta yakınları, hekim ve diğer sağlık personeli ile ilişkileri, bilimsel aktiviteleri, teorik bilgi ve becerileri göz önüne alınarak ilgili stajın sorumlusu öğretim üyesince takdir edilir. Stajlarda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 60 puan almak gerekir. Dönem VI stajlarında başarısız olan öğrenciler başarısız oldukları staj/stajları tekrar ederler.

(2) Bu Yönetmelikte belirtilen azami süre dolduğunda bir ya da birkaç stajdan başarısız olan öğrenciler uzatmalı öğrenci statüsüne geçer.

(3) Dönem VI’da başarılı öğrencilerin dönem notu, staj notlarının ortalaması alınarak hesaplanır.

Genel not ortalaması,  mezuniyet ve mezuniyet dereceleri

MADDE 28 – (1) Bir ders, ders kurulu veya stajdan kazanılan AKTS, o dersin, ders kurulunun ve stajın AKTS’si ile öğrencinin aldığı notun çarpımı ile bulunan sayıdır.

(2) Önceki not ne olursa olsun tekrar edilen stajlar ve bütünleme sınavından alınan en son not geçerlidir.

(3) Ortalama, sonucun virgülden sonra iki hane yürütülmesi ile hesaplanır.

(4) Genel not ortalamalarına göre mezuniyet dereceleri aşağıdaki gibidir:

Genel Not Ortalaması               Dereceler

90-100                                      Üstün başarı

80-89                                        Pekiyi

70-79                                        İyi

60-69                                        Orta

Ön lisans diploması ve tıp doktoru diploması

MADDE 29 – (1) Tıp Fakültesinde aşağıdaki diplomalar ve diploma ekleri verilir:

a) Temel tıp bilimleri ön lisans diploması ve diploma eki: Dönem I ve II eğitimlerini başarı ile tamamladıktan sonra altı dönemlik tıp eğitimini herhangi bir nedenle tamamlamadan Üniversiteden ayrılanlara, ilgili mevzuat hükümlerince Yönetim Kurulu kararı ile verilir.

b) Tıp doktorluğu diploması ve diploma eki: Tıp doktorluğu için öngörülen altı dönemlik eğitim süresini başarı ile tamamlayanlara verilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Azami Süre, Ek Sınavlar ve İlişik Kesme

Azami süre

MADDE 30 – (1) Öğrenciler,  yabancı dil hazırlık eğitim süresi hariç, kayıt oldukları akademik yıl başından başlamak üzere, her yarıyıl için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın, tıp öğretimini azami dokuz yılda tamamlamak zorundadırlar. Üniversiteden süreli uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin ceza süreleri öğrenim süresinden sayılır. Azami süre bitiminde hiç alınmamış stajı bulunan öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Azami süre içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Dört yıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(3) Azami süre sonunda birinci fıkraya göre ilişiği kesilmeyen ancak bu Yönetmelik hükümlerine göre diploma almaya da hak kazanamayan öğrenciler, başarısız oldukları stajlardan, Ağustos ayında birer hafta ara ile açılan ek sınavlar 1 ve ek sınavlar 2 sınavlarına girerler. Bu sınavlar sonucu başarısız staj sayısı altı veya daha fazla olan öğrencilerin, Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(4) Yabancı dil hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Üniversiteden ilişiği kesilen bu öğrenciler, talep etmeleri durumunda Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırdığı yıl itibarıyla, öğrencinin üniversiteye giriş puanının, yerleştirileceği programa kayıt yaptırmak için aranan taban puanından düşük olmaması şartıyla, başka bir üniversitenin öğretim dili Türkçe olan tıp fakültelerinden birine merkezî olarak yerleştirilebilirler.

Ek sınavlar

MADDE 31 – (1) Ek sınavlar sonucunda başarısız staj sayısını beş veya daha aza indiren uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar için üç akademik yıl, ek sınavları almadan başarısız staj sayısını beş staja kadar indirmiş uzatmalı öğrenciler başarısız oldukları stajlar için dört akademik yıl, bir stajdan başarısız olanlar ise sınırsız süre ile başarısız oldukları stajın sınavlarına girerler.

(2) Ek sınavlara girecek öğrenciler, her bir staj için, Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen sınav ücretini öderler.

(3) Sınavlara girecek uzatmalı öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, sınav ücretini ödeyerek, sınava girecekleri stajları belirtir yazılı başvurularını Üniversite Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına vermeleri gerekir.

İlişik kesme

MADDE 32 – (1) 31 inci maddede belirtilen ek süreler içinde diploma almaya hak kazanamayan uzatmalı öğrencilerin Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişikleri kesilir.

(2) Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı süresince hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite Yönetim Kurulunun kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Üniversite ile ilişiği kesilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Sınavlarda kopya

MADDE 33 – (1) Sınavlarda kopya çeken, kopyaya teşebbüs eden veya kopya veren öğrenciye o sınavda sıfır verilir. Ayrıca bu öğrenci hakkında 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre işlem yapılır.

Sınav sonuçları

MADDE 34 – (1) Tüm sınav sonuçları, en geç sınavı izleyen on iş günü içerisinde ilan edilir. Dönem Koordinatörleri, öğrencilerin istemeleri halinde sınav belgelerini öğrencilere göstermekle yükümlüdür.

(2) Yazılı sınav sonuçlarına itirazı olan öğrenciler, bu itirazlarını sınav sonuçlarının ilanını takip eden üç iş günü içinde Dekanlığa yazılı olarak iletirler. Bu başvurular bir hafta içinde ilgili dönem koordinatörünce incelenerek sonuç Dekana iletilir. Sonuç Dekan tarafından öğrenciye yazılı olarak bildirilir.

Mazeret sınavı

MADDE 35 – (1) Mazeretleri nedeni ile herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen ve Yönetim Kurulunca mazeretleri kabul edilen öğrenciler için mazeret sınavı açılır. Her ders kurulu için mazeret sınavı bir defa ve Yönetim Kurulunca tayin edilen tarihte yapılır. Staj sınavı, dönem sonu genel sınavı ve bütünleme sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Ancak sağlık sorunu gibi zorunlu hallerde öğrencinin başvurması, ilgili dönem koordinatörünün teklifi üzerine fakülte yönetim kurulu kararı ile ek sınav hakkı verilebilir.

Ön şart ve dönem tekrarı

MADDE 36 – (1) Tıp doktorluğu eğitiminde bir dönem bir sonraki dönemin ön şartıdır. Bu nedenle bir dönemi geçemeyen öğrenci bir üst döneme devam edemez. Öğrenci Dönem I, II ve III’te kaldığı dönemi, Dönem IV, V ve VI’da kaldığı staj veya stajları aynı şekilde tekrarlar. Bir döneme ait tüm stajlar başarılı bir şekilde tamamlanmadan bir üst döneme geçilemez.

Sınav günleri ve şekli

MADDE 37 – (1) Sınav tarihleri ilan edildikten sonra değiştirilmez.

(2) Sınavlar yazılı, sözlü, uygulamalı veya bunların bir araya getirileceği şekillerde yapılabilir.

(3) Öğretim elemanları daha önceden haber vererek veya vermeden, öğrenmeyi arttırmak amacıyla ders ve uygulamalar sırasında öğrencileri sınava alabilir. Bu sınavlar eğer yapılırsa %30’u geçmemek kaydıyla staj/ders kurulu notuna etki edebilir. Bu sınavların staj/ders notuna etki edecek ağırlığı Koordinatörler Kurulunca belirlenir.

(4) Sınav şekilleri ile ilgili olarak Koordinatörler Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu tarafından değişiklikler yapılabilir.

(5) Öğrenciler, sınav takviminde bildirilmiş olan sınavlara belirlenen gün ve saatte girmek zorundadır.

Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü

MADDE 38 – (1) Öğrencilerin giyim ve genel görünüşü konusunda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 40 – (1) 17/8/2012 tarihli ve 28387 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Azami sürelerin başlaması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2014-2015 eğitim-öğretim yılı başı itibarı ile Fakültede kayıtlı olan öğrencilerin azami süreleri, 2015-2016 eğitim-öğretim yılının başlaması ile başlar.

Yürürlük

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 42 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Başkent Üniversitesi Rektörü yürütür.