7 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29525

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL POLİTİKALAR UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal sorun alanlarını dünyadaki sosyokültürel, politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ele alacak ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarında disiplinler arası kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve eğitim faaliyetlerini gerçekleştirmektir.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Gelir dağılımı ve yoksulluk, çalışma yaşamı ve sosyal güvenlik, toplumsal cinsiyet, sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma gibi temel alanlardaki sosyal sorunlara ilişkin araştırma yapmak, araştırma projeleri geliştirmek ve yürütmek,

b) Disiplinler arası bir alan olan sosyal politika konusunda Üniversitenin ilgili akademik birimlerinin araştırma ve eğitim faaliyetlerine katılımını sağlamak; ilgili alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla lisansüstü programların yanı sıra farklı programlarda yürütülebilecek lisans ve lisansüstü dersler açmak ve seminerler düzenlemek,

c) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve etkinlikler düzenlemek, iç ve dış politika alanlarında karar vericilere, kanaat önderlerine, akademisyenlere ve toplumun geneline yol gösterecek yenilikçi ve nesnel bir politika tartışma platformu oluşturmak,

ç) Sosyal politika alanında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve diğer paydaşlarla işbirliği yapmak; bu kurum ve kuruluşların çalışmalarına talepleri doğrultusunda katkıda bulunmak, inceleme ve araştırma yapmak, proje hazırlamak, eğitim programları düzenlemek ve danışmanlık hizmeti vermek,

d) Sosyal politika alanında yetkin ve saygınlığı yüksek bilim insanlarını bilimsel bilgi ve mesleki deneyimlerinden yararlanmak üzere mesleki ve akademik değişim programları kapsamında misafir öğretim elemanı olarak konuk etmek; bu alanda çalışan eğitimciler, araştırmacılar ve meslek elemanları arasında ulusal ve uluslararası düzeyde bir iletişim ağı kurmak,

e) Merkez tarafından yapılan araştırmaları, uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınlara dönüştürmek ve ulusal/uluslararası yayın organlarında çalışmalar yayınlamak,

f) Sosyal sorunların çözümünde kamuoyu oluşmasına yardımcı olacak bülten, broşür, kitap ve eğitim materyalleri hazırlamak, görsel yayın organlarında Merkezin faaliyet alanı ile ilgili programlara katılmak,

g) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili uluslararası bilimsel standartlara uygun yayınların kabul edileceği ulusal ve uluslararası indekslerde taranan süreli ve hakemli bir bilimsel dergi yayınlamak,

ğ) Merkezin faaliyet alanları ile ilgili yapılan bilimsel araştırmaları desteklemek, özgün ve yenilikçi bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla araştırmacılara ve lisans öğrencilerine burs ve ulusal/uluslararası saygınlığı olan sosyal politika araştırma ödülü adında ödüller vermek.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki Müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda dört kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen yirmi üye olmak üzere toplam yirmibir üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.