7 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29525

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

GEMİ VE SU ARAÇLARININ İNŞA, TADİLAT VE

BAKIM-ONARIM YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, denizde ve iç sularda seyir, can, mal ve çevre emniyeti ile güvenliğinin temini için, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarımları esnasında uyulması gereken teknik nitelik ve yeterliklerinin denetim ve belgelendirilmesinde ilgili tarafların uyacakları usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, yurt içinde veya serbest bölgelerde, inşa veya tadil edilecek ya da bakım ve onarımları yapılacak olan gemi ve su araçlarına uygulanır.

(2) Askeri gemi ve su araçlarına bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik,  26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d), (g), (ğ) ve (ı) bentleri ile 28 inci maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanını,

b) Bakım-onarım: Mevcut gemi ve su araçlarının tekne bünyesi ve donatımında gerçekleştirilen boya, sac, elektrik işçiliği ile ana makine ve tüm yardımcı makinelerin bakım-onarımı gibi işlemleri,    

c) Boyutlandırma: Kaplama ve perde kalınlıkları, posta, kemere, boyuna elemanlar gibi tekne yapısal elemanlarının gerekli mukavemeti sağlayabilmesi için sahip olması gereken ölçülerinin hesaplanmasını,

ç) Denetim görevlisi: İdare adına proje ve belge denetimi ile gemi üzerinde inşa ve tadilat denetimi yapacak gemi inşaatı mühendisliği, gemi inşaatı ve gemi makineleri mühendisliği, gemi inşaatı ve deniz mühendisliği, gemi ve deniz teknolojisi mühendisliği, deniz teknolojisi mühendisliği bölümlerinden mezun olan İdare personelini,

d) Gemi: Adı, tonilatosu ve kullanma amacı ne olursa olsun suda kürekten başka sevk sistemiyle hareket edebilen her türlü tekneyi,

e) GMO: Türk Mühendis Mimarlar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odasını,

f) GSVP: Gemi Sanayi Veritabanı Programını,

g) İç sular: Tabiî ve suni göllerle, baraj gölleri, dalyan ve nehirleri,

ğ) İdare: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığını,

h) Klas kuruluşu: Gemi ve su araçlarının asgari güvenlik gereklerinin sağlanması, denizlerde can ve mal güvenliğinin temini ve deniz kirliliğinin önlenmesi amacıyla, gemi ve su araçlarının yapım, onarım, tadilat ve kullanım aşamalarında, gemi ve su araçlarının test, muayene veya denetimi ile onay ve belgelendirme hizmetlerini İdare adına yerine getirmek üzere, İdarenin belirlediği konularda yetki verilmiş ulusal ve yabancı kuruluşlar ile tanınmış kuruluşları,

ı) Kontrol mühendisi: Gemi ve su araçlarının inşa veya tadilat işlerinin projeye uygun yapımından sorumlu ve 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliği kapsamında Gemi Kontrolüne Yetkili Mühendis Belgesine sahip olan gemi mühendisini,

i) Liman Başkanlığı: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Liman Başkanlıklarını,

j) Mevcut gemi ve su aracı: Yeni olmayan gemi ve su aracını,

k) Nihai proje: İlk başvuru sırasında hazırlanan projelerde inşa veya tadilat sonunda bir farklılık varsa, söz konusu farklılıkların da işlendiği ve gemi ve su aracının inşa veya tadilat sonundaki son şeklini gösteren projeyi,

l) Proje mühendisi: 6/12/2006 tarihli ve 26368 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik, Müşavirlik Hizmetleri, Büro Tescil ve Meslekî Denetim Yönetmeliği kapsamında Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan gemi mühendisini,

m) Su aracı: Gemi dışında, suda yüzebilen ve tahsis edildiği gayeye uygun olarak kullanılan her türlü araç ve yapıyı,

n) Tadilat: Gemi ve su araçlarının üç ana boyutundan biri veya birkaçı ile gros ve net tonilatosunun en az birinin değişimine veya geminin cinsinin yolcu taşımacılığı veya tehlikeli madde taşımacılığı yapmak üzere değiştirilmesini,

o) Tam boy: 12/3/2009 tarihli ve 27167 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde tanımlanan tam boyu,

ö) Tanınmış klas kuruluşu: 1/10/2003 tarihli ve 25246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan tanınmış kuruluşu,

p) Temsilci: Gemi ve su aracı sahibi veya tesis sahibinin inşa, tadil, bakım-onarım faaliyetleri için görevlendirmiş veya tesis sahibinin kendi adına faaliyet göstermesi hususunda sözleşme imzalamış olduğu gerçek veya tüzel kişiyi,

r) Tesis: 28/6/2015 tarihli ve 29400 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş tesis tanımını,

s) Türk Bayrağı çekebilecek gemi ve su araçları: İnşasına başlanan ve inşa süresinin sonunda Türk Bayrağı çekecek gemi ve su araçlarını,

ş) Yeni gemi ve su aracı: Bu Yönetmelik yürürlüğe girdikten sonra inşa izin belgesi alan gemi veya su aracını,

t) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu: Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelik çerçevesinde tanımlanan yetkilendirilmiş kuruluşu,

u) Yolcu: Kaptan, gemi adamı veya geminin işi gereği gemide bulunan diğer kişiler, gemiyi donatan veya işletenin eş ve çocukları ile hizmetinde olan personeli, işletenin bir görev ile yolculuk eden adamı, temsilcisi ve memurları, taşınan hayvanların çobanları, mücbir sebeplerle veya kaptanın denizde can kurtarma ödevinden dolayı gemiye alınan kimseler ile bir yaşından küçük çocukların dışında kalan ve navlunlu veya navlunsuz taşınan herkesi,

ü) Yolcu gemisi: 12 kişiden fazla yolcu taşıyan gemiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İnşa veya Tadilat İzinleri ve Takibi

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemiler

MADDE 5 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak Türk Bayraklı olan gemi ve su araçlarından;

a) Tam boyu 12 metre ve üzerindeki,

b) Boyuna bakılmaksızın yolcu kapasitesi 12 kişiden fazla olan,

c) Tam boyu 12 metreden küçük olup, tadilat sonucunda tam boyu 12 metre ve üzerine çıkan,

ç) Kapasite artırımı sonucunda yolcu kapasitesi 12 kişiyi geçen,

gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için, gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisi, Liman Başkanlığından izin alır.

(2) Birinci fıkra dışındaki diğer gemi ve su araçlarına gemi ve su aracı sahibi veya temsilcisinin isteğine bağlı olarak Liman Başkanlığınca izin belgesi düzenlenir.

(3) Tüm gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatları tesiste yapılır ve bilgileri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir. Askeri tesiste yapılan sivil gemi ve su araçlarına ait bilgiler Liman Başkanlığına bildirilir ve GSVP’ye girişleri Liman Başkanlığı tarafından yapılır.

(4) GSVP girişleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından yapılır ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra izin başvuru belgeleri ile inşa için Ek-1 Gemi veya Su Aracı İnşa İzni Başvurusunda İstenilecek Belgeler; tadilat için Ek-2 Gemi veya Su Aracı Tadilat İzni Başvurusunda İstenilecek Belgelerde belirtilen projeler ve belgeler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(5) Düzenlenen izin belgeleri süresiz olarak yayınlanır. İnşanın bir yıl, tadilatın altı ay içerisinde başlamaması durumunda belge geçersiz olur. İnşa ve tadilatın başlama tarihleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye girilir.

(6) Projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması ve GMO’nun meslekî denetiminden geçirilmesi zorunludur. GMO, bu Yönetmelik gereği meslekî denetimden geçirdiği plan ve proje onayları ile ilgili kayıtları tutmak, bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek ve İdarenin istediği durumlarda meslekî denetime ilişkin kayıtlarını sunmak zorundadır. Klaslı gemilerde meslek odası denetimi aranmaz, ancak bu durum projelerin, meslek odasınca verilmiş Serbest Gemi Mühendisi Tescil Belgesi sahibi olan proje mühendisince imzalanması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(7) Yabancı menşeli proje ve belgeleri sunan kişi, proje müellifinden projenin kullanılması konusunda gerekli izinleri aldığını belirten taahhütnameyi Liman Başkanlığına sunar. Liman Başkanlığı projeleri inşa kuralları bakımından inceleyip değerlendirir.

(8) Proje ve dokümanlar için istenilen meslekî denetim ve klas onayı; sadece inşa izni verilmesi aşamasında ilk hazırlanan projelerden ve belgelendirme aşamasında ise nihai projelerden istenir. İnşa dönemindeki ara değişimler için meslekî denetim ve klas onayı istenmez.

(9) Bilgi değişiklikleri gemi sahibi veya temsilcisi tarafından bildirilmek zorundadır. İzin belgesi üzerindeki bilgilerin değişmesi durumunda izin belgesi yeniden düzenlenir. Yeniden düzenlenen belgeler için yapılan başvurularda değişen bilgileri içeren belgelerin sunulması yeterlidir.

(10) Klaslı olma zorunluluğu, gemi ve su aracının projelerinin yetkilendirilmiş klas kuruluşunca onaylanması, inşa ve tadilatın tüm unsurları kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş klas kuruluşu denetiminde yapılması, inşa ve tadilat sonunda yetkilendirilmiş klas kuruluşunca beş yıllık klas sertifikası düzenlenmesi ile bu sertifikanın geçerliliğini beş yıl boyunca korumasıdır. Klas zorunlulukları aşağıda belirlenmiştir;

a) Tam boyu 24 metre ve üzerinde olan yeni gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatları,

b) Tadilat sonucunda gemi tam boyu 24 metre ve üzeri olan yeni gemiler,

c) Tadilat sonucunda gemi tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut yolcu gemileri,

ç) Tam boyu 24 metre ve üzeri olan mevcut gemilerin yolcu sayılarının tadilatlı veya tadilatsız olarak 12 yolcuyu geçmesi durumunda,

d) Mevcut yolcu gemileri hariç, tam boyu 50 metre ve üzerinde olan mevcut gemi ve su araçları ile tadilat sonucunda tam boyu 50 metre ve üzeri olan mevcut gemi ve su araçları.

(11) Klas zorunluluğu bulunmayan tam boyu 24 metre altı gemilerin tadilatsız yolcu kapasitesi artırımı başvurularında Ek-3 Gemi ve Su Araçlarının Yolcu Kapasitesi Artırımı Başvurusunda İstenecek Belgelerde listelenen proje ve dokümanlar Liman Başkanlığına sunulur. Liman Başkanlığı yapacağı inceleme sonucunda yeni kapasiteyi belirler.

(12) Klassız inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın yürürlükteki mevzuata uygun biçimde yapılıp yapılmadığı, denetim görevlisi tarafından takip edilir. Yapılacak denetimler için; Ek-4 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Takip Formu iki nüsha olarak düzenlenir. Takip formunun bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir.

(13) Kontrol mühendisi, Liman Başkanlığınca belirlenecek periyotlarda yapılacak denetimlerin zamanında yapılabilmesi için Liman Başkanlığına başvurulmasından sorumludur.

(14) Kontrol mühendisi, denetim görevlisi tarafından yapılan tüm denetimlerde bulunmak zorundadır.

(15) Takip formunda belirtilen denetimler; yeni inşa edilen veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında en az iki defa yapılır. Her denetim için ayrı ayrı olmak üzere, Ek-5 Gemi veya Su Aracı İnşa veya Tadilat Denetim Raporu iki nüsha olarak düzenlenir ve Ek-4’e ek yapılarak bir nüshası dosyasında, bir nüshası kontrol mühendisince muhafaza edilir.

(16) Klaslı inşa veya tadilat yapılan gemi ve su araçlarında, inşa veya tadilatın uygun biçimde yapılıp yapılmadığı yetkilendirilmiş klas kuruluşu tarafından takip edilir ve kontrol mühendisi şartı aranmaz.

(17) Boyuna bakılmaksızın tüm yolcu gemilerinde ve tam boyu 12 metre ve üzeri diğer gemi ve su araçlarında; bu Yönetmelik gereği tadilat kapsamına girmeyen ancak gemi ve su aracının genel yerleşim planında değişikliğe sebep olan işlemler, gemi sahibi veya temsilcisi tarafından işlem yapılmadan önce Liman Başkanlığına bildirilir. Yeni genel yerleşim planını, meslekî denetim onayı ve gemi klaslı ise klas onayı ile birlikte, Liman Başkanlığı onayına sunulur. Gemi ve su aracının cinsi, büyüklüğü ve yapılan işleme bağlı olarak Liman Başkanlığınca talep edilen stabilite ve denge yeterliliği gibi gerekler sağlanır ve bunlarla ilgili plan, proje ve belgeler Liman Başkanlığına sunulur.

Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki yabancı bayraklı gemiler

MADDE 6 – (1) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yeni inşa veya tadilat yapılacak olan yabancı bayraklı gemi ve su araçlarından tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçları inşa ve tadilat bilgileri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP’ye kaydedilir.

(2) GSVP girişleri tesis sahibi veya temsilcisi tarafından yapılır ve gerekli imzalar tamamlandıktan sonra izin başvuru belgeleri ile inşa için Ek-1 (b)’de istenen belgeler, tadilat için Ek-2 (b)’de istenen belgeler tesis sahibi veya temsilcisi tarafından Liman Başkanlığına sunulur. İzin başvuruları en fazla 15 iş günü içerisinde sonuçlandırılır.

(3) Gemi ihraç amaçlı yapılıp yapı halindeki gemilere özgü sicile kayıt ettirilmesi durumunda bu sicile kayıtlı olduğu sürece Türk Bayraklı gemi olarak kabul edilir. Bu gemilere 5 inci maddede belirlenen kurallar uygulanmaz. Geminin ihraç edilmeyip Türk Bayrağı çekmesi durumunda 7 nci maddede belirlenen ihraç edilemeyen gemiler için geçerli kurallara tabi olur.

(4) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa edilecek tam boyu 12 metre ve üzerinde olan gemi ve su araçları yetkilendirilmiş veya tanınmış klas kuruluşlarının klasında inşa ve tadilat edilir.

(5) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı inşa edilecek gemi ve su araçlarının sözleşmelerinde klassız olarak sadece ilgili bayrak kurallarına göre inşa edileceğine dair özel bir hüküm olması halinde bu gemi ve su araçlarının inşasında klas zorunluluğu aranmaz.

Yurt içinde ve serbest bölgelerde ihraç amaçlı başlayıp, ihraç edilemeyip Türk Bayrağı çekecek olan gemiler

MADDE 7 – (1) İhraç amaçlı inşa veya tadil edilen veya inşasına başlanan gemi ve su araçlarında ihraç edilmeyerek Türk Bayrağı çekilmesi durumlarında, ihraç edilmeme sebeplerini gösteren belge Liman Başkanlığına sunulur.

(2) Bu gemilere, Türk Bayrağı çekileceği belirlenen tarihten itibaren 5 inci maddede Türk Bayraklı gemiler için belirlenmiş kurallar uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakım-Onarım

Bakım-onarım

MADDE 8 – (1) İç sular hariç tam boyu 12 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının karada yapılacak sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında veya yat limanlarında yapılmak zorundadır.

(2) Gerekli can, mal, yangın ve çevre güvenliğinin aldırılması kaydıyla tam boyu 12 metre altı gemi veya su araçlarının kara sörveyi işlemleri İdareden izin almak kaydıyla Liman Başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.

(3) İç sulardaki tüm gemi ve su araçlarının bakım-onarımları ile kara sörveyleri tesiste, balıkçı barınağında, yat limanlarında veya İdareden izin almak kaydıyla ilgili Liman Başkanlığının uygun gördüğü yerlerde yapılabilir.

(4) Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk ve yabancı bayraklı, tüm gemi ve su araçlarının bakım-onarımları hakkında tesis sahibi veya temsilcisi tarafından GSVP üzerinden gerekli bilgi girişleri yapılır. Bakım-onarımın, balıkçı barınakları veya yat limanlarında yapılması durumunda buraların işleticileri, tesiste yapılması durumunda tesis sahibi veya temsilcisi, Liman Başkanlığının uygun gördüğü yerde yapılması durumunda ise Liman Başkanlığı GSVP üzerinden gerekli bilgi girişlerini yapar.

(5) Bu bildirimler Liman Başkanlığı tarafından takip edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetki ve Sorumluluklar

 

Gemi ve su aracı sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 9 – (1) Gemi ve su aracının sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat ve bakım-onarım aşamasında;

a) Yurt içinde ve serbest bölgelerdeki Türk Bayraklı gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatına başlamak için Liman Başkanlığından izin alınması,

b) Klassız gemi ve su araçlarının inşası veya tadilatı için kontrol mühendisi atanması,

c) Gemi veya su aracının sahibi veya temsilcisinin veya izin belgesindeki diğer bilgilerden birisinin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde Liman Başkanlığına bildirilmesi ve yeni izin belgesi alınması,

ç) Gemi veya su araçlarının tesis dışında yapılacak bakım onarım faaliyetleri için ilgili Liman Başkanlığından bakım onarımın yapılacağı yer hakkında izin alınması ve bakım onarımın Liman Başkanlığınca GSVP’ye girişinin sağlanması amacıyla gerekli bilgilerin Liman Başkanlığına sunulması,

d) 5 inci maddenin on yedinci fıkrasında belirlenen bildirimi yapmak ve gerekli belgeleri sunmak,

konularında İdareye karşı sorumludur.

Tesis sahibinin veya temsilcisinin sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Tesis sahibi veya temsilcisi, gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarım aşamalarında;

a) Tesisinde, Liman Başkanlığından gerekli izin belgesi alınmamış inşa veya tadilat işlemlerine müsaade etmemesi,

b) Tesisinde yapılmak üzere alınmış inşa ve tadilat izni ile ilgili olarak, inşanın bir yıl, tadilatın altı ay içerisinde başlamamış olması durumunda 15 iş günü içerisinde ilgili Liman Başkanlığına yazılı bilgi verilmesi,

c) Yurt içinde veya serbest bölgelerde yabancı bayraklı gemi ve su araçlarının inşa, tadilat veya bakım-onarımına başlamak için GSVP girişinin yapılması,

ç) (c) bendinde belirtilen bilgilerden birisinin değişmesi halinde 15 iş günü içerisinde bilgilerin güncellenmesi,

d) Yurt içinde veya serbest bölgelerde, gemi ve su araçlarının yapılacak bakım-onarımları ile ilgili olarak GSVP girişinin yapılması,

konularında İdareye karşı sorumludur.

Kontrol mühendisinin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11 – (1) Kontrol mühendisi, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a) Gemi ve su araçlarının projeye uygun inşa veya tadil edilmesi ve öngörülen malzeme ve işçilik detayları ile inşa aşamasında meydana gelen kural değişikliklerinin projeye dâhil edilerek uygulanması,

b) Klassız gemi ve su araçlarının denetimleri konusunda Liman Başkanlığı ile koordineli olarak belirlenmiş periyodik denetimlerin idare tarafından zamanında yapılabilmesini sağlamak amacıyla denetim öncesi hazırlık yapmak, Liman Başkanlığına davette bulunmak ve denetimlere iştirak etmek, 

c) Proje, belge ve dokümanlarda yer almayan inşa veya tadilat değişikliklerini Liman Başkanlığına bildirmek,

konularında İdareye karşı sorumludur.

(2) Kontrol mühendisi, aynı süre içinde en fazla beş adet gemi ve su aracının inşa ve tadilatında kontrol mühendisi olarak çalışma yetkisine sahiptir.

(3) Kontrol mühendisi verdiği hizmetlere yönelik olarak, GMO tarafından yayınlanmış mevzuata göre yetkilendirilmiş olmalı ve bu mevzuat içeriğine uygun hizmet üretme sorumluluğu nedeniyle İdareye ve GMO’ya karşı sorumludur.

Yetkilendirilmiş klas kuruluşunun yetki ve sorumlulukları

MADDE 12 – (1) Yetkilendirilmiş klas kuruluşu, gemi ve su araçlarının inşa veya tadilatı aşamasında;

a) Belirlenen kurallar kapsamında klas sertifikası zorunlu olan veya donatanın isteğine bağlı olarak klaslı olan gemi ve su araçlarının inşa ve tadilat denetimlerini yapmak,

b) Bu Yönetmelik gereğince yetkilendirilmiş kuruluş denetiminde inşası ve tadilatı zorunlu olan gemi ve su araçlarından izin alınmamış olanlara, klas sözleşmesi yapılması ve izin başvurusunda sunulan proje onay işlemleri hariç olmak üzere klaslama işlemlerine yönelik hizmet verilmemesi,

c) Klas kuralları yanında uluslararası sözleşmeler, ulusal mevzuat ve İdarenin kurallarının uygulanması,

ç) Bu Yönetmelik gereği bilgi aldığı veya onayladığı plan ve projeler ile ilgili kayıtları tutmak ve bunlarla ilgili İdare tarafından istenilen bilgileri GSVP’ye girmek,

konularında İdareye karşı sorumludur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 13 – (1) Serbest bölgelerde yapılan işlemler, serbest bölge müdürlüğü koordinasyonunda yapılır.

(2) 28/12/2006 tarihli ve 26390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden bu Yönetmelik kapsamına giren tam boyu 12 metre ve üzeri teknelerin; inşalarında, Ek- 1’de listelenen proje ve dokümanlar ile inşa izni alınması yeterlidir, inşa kontrolleri ve klaslı inşa edilmeleri istenmez.

(3) Gemi ve su araçlarından bu Yönetmelik gereği Liman Başkanlığına sunulması gereken tüm proje, hesap ve dokümanların, gemi ve su aracının teknik kütük dosyasında bulundurulması ilgili Liman Başkanlığınca sağlanır.

(4) İnşa veya tadilat bitiminde gemi ve su aracı temsilcisi tarafından, klaslı inşa ve tadilat zorunluluğu olanlar için inşa veya tadilatın klaslı olarak tamamlandığına dair belge, nihai proje ve mevzuatta istenilen diğer belgelerinin Liman Başkanlığına sunulmasından sonra ölçme, belgelendirme ve tescil işlemlerine başlanır.

(5) İnşa veya tadilat sonucu yapılan ölçümlerde, mevzuata, plan, belge ve dokümanlarına uygun olmadan inşa veya tadilat yapıldığı tespit edildiği takdirde uygunsuzluk düzeltilinceye kadar tonilato belgesi düzenlenmez.

(6) Sicil türlerinin herhangi birinden terkin edilmiş denize elverişsiz hâle gelmiş tamire değmez gemi veya su araçları ile askeri veya kamu idaresince hurdaya ayrılan gemi veya su araçlarının belgelendirilebilmesi için, tam boyu 24 metre ve üzeri gemi ve su araçlarının klaslı olması gerekir. Tam boyu 24 metre altı olan gemi ve su araçlarına ise denetim görevlileri tarafından kondisyon bakımından denetim yapılır ve denetim sonuçları rapor halinde Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğüne sunulur. Genel Müdürlükçe yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan gemi ve su araçları belgelendirilmesi için Ek-2’de listelenen projelerin sunulması zorunludur.

İdari para cezaları ve yaptırımlar

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmeliğin 9, 10, 11 ve 12 nci maddelerine aykırı hareket edenler ile sorumluluklarını yerine getirmeyen ilgililere;

a) Gemi veya su aracı sahibi veya temsilcilerinden, 9 uncu maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 500 TL,

2) (c) veya (ç) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 100 TL,

3) (d) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 50 TL,

b) Tesis sahibi veya temsilcilerinden, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 500 TL,

2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 50 TL,

3) (c) veya (d) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 100 TL,

4) (ç) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 50 TL,

c) Kontrol mühendislerinden, 11 inci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene 500 TL,

2) (b) veya (c) bendine aykırı hareket edene 1.000 TL,

ç) Klas kuruluşlarından 12 nci maddenin birinci fıkrasının;

1) (a) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 200 TL,

2) (b) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 400 TL,

3) (c) bendine aykırı hareket edene gemi veya su aracının tam boyu esas alınarak metre başına 600 TL,

idari para cezası uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri gereği klas sertifikalı olarak inşa tadil edilmek zorunda olan gemi ve su araçlarından; inşa veya tadilatına klas nezareti olmaksızın başlanan ya da tamamlananlar için para cezasının yanında klas sertifikası şartı da aranır.

(3) Bu Yönetmelik hükümleri gereği bildirim yapılması zorunlu bakım onarım işlemlerinde; bildirim yapılmadan bakım onarım yapılması veya tamamlanması durumunda, gemi ve su araçlarının belgelendirilebilmesi için idari para cezasının yanında sörvey gereklerini yerine getirmesi zorunludur.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında olup;

a) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatına devam edilen,

b) İnşa veya tadilat izni alınmadan inşa veya tadilatı bitirilen,

c) Gerekli inşa veya tadilat denetimleri yapılmadan inşa veya tadil edilen,

ç) Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamındaki teknelerden inşa süresi içerisinde Gezi Tekneleri Yönetmeliği kapsamı dışına çıkan,

gemi ve su araçlarının inşa ve tadilatlarına devam edebilmeleri için idari para cezasının ödenmiş olmasının yanında, gemi ve su aracının mevcut durumunun uygunluğuna yönelik klas kuruluşundan alınmış yazının sunulması zorunludur. Bu kapsamdaki gemi veya su araçlarının kontrolleri yazının alındığı klas kuruluşunun kurallarına göre yapılır. Bu işlemlerden sonra bu Yönetmelik gereği klas sertifikalı olarak inşa veya tadil edilmek zorunda olan gemi ve su araçlarının kontrolleri klas kuruluşları tarafından, diğer gemi ve su araçlarının kontrolleri İdare tarafından yapılır.

İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin hükümler

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelikte belirtilen idari para cezaları, her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır.

(2) Bu Yönetmelik ile düzenlenen idarî yaptırım kararları, İdare merkez teşkilatında Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü, taşra teşkilatında Liman Başkanlıklarınca verilir.

(3) Bu Yönetmelik ile düzenlenmiş idarî para cezaları tahsil edilmeden ilgilisine yeniden denetim ve belgelendirme yapılmaz.

(4) Birden fazla kabahatin bir arada işlenmesi halinde her kabahat için ayrı ayrı idarî para cezası uygulanır. Ancak, bir eylem ile birden fazla kabahatin işlenmesi halinde, kabahatlere öngörülen cezalardan ağır olanı uygulanır.

(5) Verilen idarî para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içerisinde ödenir.

(6) İdari yaptırımların uygulanmasına ilişkin diğer hususlarda 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununda yer alan esaslar dikkate alınır.

Sorumlu hizmet birimi

MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında İdarece yerine getirilmesi gereken iş ve işlemler Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirilir.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 17 – (1) 5/6/2010 tarihli ve 27602 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gemi İnşa Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Kazanılmış haklar

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten önce inşa veya tadilat için izin almış veya bakım-onarımına başlanmış gemi ve su araçları için alınmış izin ve belgeler geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız