7 Kasım 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29525

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ STRES ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (STAR): Hacettepe Üniversitesi Stres Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Ruhsal stres ve ruhsal travmanın türleri, yaygınlığı, klinikte ve toplumdaki görünümü, ilişkili faktörlerin saptanması, ruhsal stres ve travmaların neden olduğu ruhsal hastalıkların türleri, yaygınlığı, farklı görünümlerinin, klinik belirtilerinin, semptom dağılımlarının araştırılması, bu hastalıklara bağlı hastalık yükünün ve işlev kaybının değerlendirilmesi,

b) Stresle ilişkili hastalıklar konusunda öğrencilerin, öğretim elemanları ve araştırma görevlilerinin bilgi ve becerilerinin arttırılması, araştırma ve tez çalışmalarının özendirilmesi ve bu konularda araştırma yapan araştırma görevlileri ve diğer araştırmacılara destek olunması ve araştırma eğitimi verilmesi,

c) Öğrencilerin, araştırma görevlilerinin ve diğer akademik personelin stresle ilgili uluslararası yayın yapmasının özendirilmesi, bu konuda eğitim ve destek sağlanması,

ç) Araştırmalarla ortaya çıkan bilimsel bilginin ulusal ve uluslararası psikiyatri, psikoloji ve tıp camiasına ve kamuoyuna duyurulması, bu yolla dolaylı olarak ve ayrıca iletişim araçları kullanılarak doğrudan toplum eğitimine katkıda bulunulması,

d) Üniversite çalışanlarının kurum içi eğitimlerinin parçası olarak stresin etkileri ve başaçıkma yolları konularında eğitimlerinin sağlanması, personelin stres düzeylerinin ve stresle ilişkili ruhsal sorun düzeylerinin saptanması.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Stresle ilişkili ruhsal hastalıklar, özellikle de savaş, deprem, trafik kazaları, maden kazaları, fiziksel/cinsel saldırı gibi nedenlerle ruhsal travma yaşayan risk grupları üzerinde ruhsal hastalık yaygınlığı ve ilişkili faktörlerin saptanmasına yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak ve uygulamak,

b) Merkezin faaliyet alanı ile ilgili konularda çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek, araştırma ve uygulama projeleri hazırlamak, yürütülmekte olan çalışmalara katılmak,

c) Merkezin faaliyetleri ile ilgili periyodik olarak seminer ve makale saatleri düzenleyerek öğrenciler, araştırma görevlileri ve diğer akademik personelin stresle ilişkili ruhsal hastalıklar konusunda bilgi ve birikimlerinin arttırılmasını sağlamak,

ç) Araştırma görevlilerinin stresle ilişkili hastalıklar konusunda tez çalışması yapmalarını özendirmek, bu konuda araştırma deseni oluşturma, ölçme ve değerlendirme yöntemleri, analizler ve makale yazımı aşamalarında destek sağlamak,

d) Merkez tarafından yürütülen eğitim, araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetleri ile Üniversitenin ve diğer üniversitelerin farklı akademik birimlerindeki araştırmacılar için başvuru ve referans merkezi olmak,

e) Merkezin faaliyet alanlarında çalışmalar yapmak isteyen akademisyenlere araştırma imkânları sunmak ve bu konuda uluslararası deneyim kazanmalarını sağlamak,

f) Merkezin faaliyetleri ile ilgili elde edilen bilimsel verilerin elektronik arşivini oluşturmak,  konu ile ilgili araştırma ve geliştirme projeleri yürüten yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla araştırıcıların paylaşımına sunmak,

g) Merkezin amaçları ile ilgili Yönetim Kurulunca kabul edilen diğer faaliyetlerde bulunmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür; Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen iki üye olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak için aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu Müdürün çağrısı üzerine yılda bir kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri; Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.