6 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29524

YÖNETMELİK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından:

ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİ KABUL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektrik üretim tesislerinin modern teknolojiye uyumlu olarak tesis edilip işletilebilmesi için kabul işlemlerinin ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yapılmasına, söz konusu tesislerin iletim veya dağıtım şebekelerine uyumlu olarak bağlanması ile test, kontrol ve kabul işlemlerini yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, elektrik üretim tesislerine ilişkin test, kontrol, kabul süreçleri ve işletme döneminde uyulması gerekli hususlar ve bu faaliyetleri yapacak tüzel kişilerin yetkilendirilmesi ile hak ve yükümlülüklerine ilişkin esasları kapsar.

(2) Bu Yönetmelik, enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV altı gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesisleri hariç olmak üzere, 30/12/2014 tarihli ve 29221 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki elektrik üretim tesislerini kapsar.

(3) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yatırım programına alınarak yapılan ya da yaptırılan elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yapılırken kamu ihale mevzuatındaki hükümler bu Yönetmelik hükümleriyle birlikte uygulanır.

(4) Herhangi bir tesisin bu Yönetmelik kapsamına girip girmeyeceği konusunda bir tereddüt ortaya çıkarsa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bu konuda vereceği karar geçerlidir.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 19/2/1985 tarihli ve 3154 sayılı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Bakanlık: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığını,

b) Elektrik Tesisi İşletme Personeli (ETİP) belgesi: Elektrik üretim tesislerinin işletilmesine ilişkin olarak Bakanlık tarafından yetkilendirilen eğitim kuruluşlarınca düzenlenen eğitimlerde başarılı olan mühendislere verilen belgeyi,

c) Geçici kabul: Ünitenin veya ünitelerin senkronizasyonu sonrası şebeke gereksinimleri de dâhil olmak üzere Kontrol Firması (KF) nezaretinde yapılan saha test, kontrol, raporlama ve gerekli izin işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyona ve elektrik piyasasında ticari faaliyetine devam edebilmesi için yapılan kabul işlemlerini,

ç) Geçici kabul heyeti: Tesisin geçici kabule hazır olmasını müteakip, tesis sahibinin talebi üzerine, Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan Proje Onay Birimi (POB) tarafından oluşturulan heyeti,

d) Güvenilir işletme raporu: Tesislerin geçici kabulünü müteakip işletme aşamasında can, mal, çevre emniyeti ve şebeke gereklilikleri açısından işletme şartlarını sağladıklarına ilişkin üç yıl içerisinde alınması, her beş yılda periyodik olarak düzenlenmesi zorunlu olan lisans veya tesis sahibi ile birlikte imzalanan raporu,

e) Kontrol Firması  (KF): Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, saha testlerine nezaret etmek, tesisin onaylı projelerine uygunluğunu kontrol etmek ve bu amaçla gereken test ve uygulamayı yaptırarak sonuçlarını raporlamak ve Güvenilir İşletme Raporunu hazırlamak üzere Bakanlık tarafından yetkilendirilen tüzel kişileri,

f) Nihai rapor: KF nezaretinde yapılan senkronizasyon öncesi ve sonrası test ve kontrol işlemlerini kapsayan, ünitenin/ünitelerin son durumunu gösteren ve KF tarafından hazırlanarak lisans/tesis sahibi ile birlikte imzalanan ve ilgili Proje Onay Birimine (POB’a) sunulan raporu,

g) Ön kabul: Ünite/ünitelerin senkronizasyonu öncesinde KF nezaretinde yapılan saha test, kontrol ve gerekli rapor işlemlerinin tamamlanarak emniyetli bir şekilde senkronizasyonunu müteakip, geçici kabulü öncesi elektrik piyasasında ticari faaliyet gösterilebilmesi için yapılan kabul işlemini,

ğ) Ön kabul raporu: Senkronizasyon öncesi KF nezaretinde yapılan test ve kontrol işlemlerini kapsayan ve ünitenin/ünitelerin emniyetli bir şekilde senkronizasyona hazır olduğunu gösteren ve KF tarafından hazırlanarak lisans/tesis sahibi ile birlikte imzalanan ve ilgili POB’a sunulan raporu,

h) Proje Onay Birimi (POB): Elektrik tesislerinin, hesap ve raporlarını inceleyerek proje paftalarını onaylamak üzere görevlendirilmiş Bakanlık birimini veya bu amaçla Bakanlık tarafından yetkilendirilen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ), Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ), Elektrik Dağıtım Anonim Şirketleri (EDAŞ), Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Türk Standartları Enstitüsü Kurumu (TSE), İller Bankası (İB), Türkiye Elektromekanik Sanayi Anonim Şirketi (TEMSAN), Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) ve benzeri ihtisas sahibi kurum ve kuruluşları,

ı) Saha testi: Tesisin yapım sürecinin tamamlanmasını müteakip, Bakanlık tarafından belirlenen senkronizasyon öncesi ve sonrası testleri,

i) Senkronizasyon: Gerekli şartlar sağlanarak mevcut bir baraya ilave ünitelerin elektriksel bağlanmasını,

j) Yüksek gerilim: Etkin değeri 1000 voltun üstünde olan fazlar arası gerilimi,

ifade eder.

(2) Bu Yönetmelikte geçen diğer ifade ve kısaltmalar, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğindeki anlam ve kapsama sahiptir.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Yetki devri

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki elektrik üretim tesislerinin kabul işlemleri yetkisi Bakanlığa aittir. Bakanlık bu yetkisini doğrudan kullanabileceği gibi bu işlemleri ihtisas sahibi kurum, kuruluş veya tüzel kişilerle birlikte yapabilir ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel kişilerden hizmet alarak ya da bu kurum, kuruluş veya tüzel kişilere yetki devretmek suretiyle yaptırabilir.

(2) Kabul işlemlerini yürütecek olan kurum, kuruluş ya da tüzel kişilerin yetkilendirilmeleri,  Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca yapılır.

Kontrol kuruluşunun yetkilendirilmesi

MADDE 6 – (1) Bakanlık tarafından yetkilendirilen ihtisas sahibi kamu kurum ve kuruluşları haricinde, KF olarak yetkilendirilmek isteyen tüzel kişilerin;

a) Türkiye’de 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş ve tescil edilmiş olması ve bu madde kapsamında belirtilen sertifika ve akreditasyon belgelerini tüzel kişinin veya tüzel kişide asgari %50’nin üzerinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan ortak veya ortaklarının sağlaması,

b) KF’lerin Bakanlık tarafından yetkilendirilebilmesi için dilekçeleri ekinde, (c) ve (ç) bentlerinde belirtilenlerin yanı sıra istenebilecek diğer bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmaları,

c) (TS) EN ISO/IEC 17020 standardına göre A tipi akredite muayene kuruluşu belgesini, 17021 Sistem belgelendirme belgesini ve 17065 Ürün belgelendirme belgesini sunması,

ç) Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-5’teki ve/veya muadil/ güncellenmiş olan standartlar dikkate alınarak test ve kontrol yapılabilmesi için tesis tiplerine göre gerekli sertifika ve akreditasyonlara sahip olduğuna dair belgeleri sağlaması,

zorunludur.

(2) Bakanlık bu Yönetmelik kapsamında yapılan başvuruları değerlendirir ve uygun gördüğü başvuru sahipleri ile protokol imzalayarak bunları yetkilendirir. Bakanlık tarafından uygun bulunmayan ve yetkilendirilmeyen başvuru sahipleri herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

(3) Bakanlık tarafından başvuru evrakları yeterli görülen başvuru sahiplerinin yetkilendirilebilmesi için Bakanlık ve KF arasında Yetkilendirme Protokolü imzalanır. KF tarafından yürütülecek olan hizmetlere ilişkin diğer hususlar yetkilendirme protokolünde belirtilir.

(4) Yetkilendirilmiş KF’lerin, bu Yönetmelik kapsamında verecekleri hizmetlere ilişkin lisans/tesis sahiplerinden alacakları bedellerin üst sınırı, gerek görülmesi halinde, Bakanlık tarafından tesis türü ve yatırım büyüklükleri gibi hususlar dikkate alınarak belirlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Tesisin Yapım Süreci, Tesise Gerilim Uygulanması,

Kontrol ve Devreye Alma Çalışmaları

Tesisin yapım süreci

MADDE 7 – (1) Üretim tesislerinde hiçbir şekilde standart dışı malzeme ve ekipman kullanılamaz. Standardı bulunmayan konularda, ülke şartları ve ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standartları esas alınarak TSE tarafından kabul edilen, teknik özelliklere uygunluğunu belirten Uygunluk Belgesi veya ürün belgesi ya da dizayn sertifikasına sahip olma şartı aranır. Ayrıca tesislerde kullanılan ve Avrupa Birliği direktifleri kapsamında olan malzeme ve teçhizatın CE işareti taşıması gereklidir.

(2) Üretim tesisleri için gerekli tüm izin ve onay süreçlerinin lisans/tesis sahibi tarafından süresi içerisinde tamamlanması zorunludur.

(3) Üretim tesislerinin yapım sürecinde tesis ve kullanılan ekipmanlar için gerekli kontrol işlemleri, lisans/tesis sahibinin yükümlülüğündedir.

Tesise gerilim uygulanması

MADDE 8 – (1) İlgili POB tarafından onaylanmış projesi bulunmayan elektrik üretim tesislerine hiçbir şekilde gerilim uygulanmaz.

(2) Senkronizasyon öncesi test çalışmaları için lisans/tesis sahibi tarafından talepte bulunulması durumunda, proje onayı mevcut olan elektrik üretim tesisine, TEİAŞ, TEDAŞ, dağıtım şirketi, OSB Müdürlüğü gibi ilgili tüzel kişi tarafından test çalışmaları süresince can ve mal emniyetinin sağlanması koşuluyla geçici olarak gerilim uygulanır.

(3) Lisans/tesis sahibi, tesise gerilim uygulanması öncesinde; çevreyle ve işin niteliği ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm emniyet tedbirlerini almak, gerekli yerlere uyarı ve işaret levhalarını koymak, her türlü can ve mal emniyetini sağlamak, çalışanlara, vatandaşlara, ilgili idarelere gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür ve bununla ilgili doğabilecek her türlü zarardan sorumludur.

(4) Tesise gerilim uygulanması sırasında ya da sonrasında can ve mal güvenliğini ihlal edici bir hususun tespiti halinde, bu durum giderilinceye kadar tesisin enerjisi, gerilimi uygulayan tüzel kişi tarafından kesilir.

Kontrol ve devreye alma çalışmaları

MADDE 9 – (1) Lisans/tesis sahibi, üretim tesisinin yapımının tamamlanmasını müteakip senkronizasyon öncesi test ve kontrol işlemlerinin başlangıcından itibaren geçici kabulün tamamlanmasına kadar geçen süreyi kapsamak üzere, KF ile sözleşme imzalamak ve tesisin test ve kontrol hizmetlerini bu Yönetmelik kapsamında üstlendiğine dair KF’den taahhütname almakla yükümlüdür.

(2) KF, sahadaki test ve kontrol faaliyetlerine ilişkin raporları hazırlar ve sahada testlere nezaret eden ilgili branş mühendisleri ile birlikte imzalar. Bu raporların birer kopyası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilir.

(3) KF, yapılan kontroller sırasında tesisin ilgili mevzuata, standartlara ve onaylı projelerine uygun olmadığını tespit etmesi halinde, durumu bir rapor ile lisans/tesis sahibine yazılı olarak ivedilikle bildirmekle yükümlüdür.

(4) KF, senkronizasyon öncesi gerekli olan saha testlerinin tamamlanarak ünitenin/ünitelerin senkronize olmasını müteakip tesisin elektrik piyasasında ticari faaliyet gösterebilmesi için Ek-2’de yer alan belgeleri kontrol eder, tamamlanmasından sonra, Ek-3(a)’daki ön kabul belgesini hazırlar ve lisans/tesis sahibi ile birlikte imzalar. Bu belgeler, talep edilmesi halinde ilgili idareye lisans/tesis sahibi tarafından ibraz edilmek üzere tesis mahallinde muhafaza edilir.

(5) KF, senkronizasyon sonrası gerekli olan saha testlerine nezaret eder. Ünitenin/ünitelerin yapım sürecinin, saha test ve kontrol işlemlerinin tamamlanmasını müteakip geçici kabulünün yapılabilmesi için nihai raporu düzenleyerek lisans/tesis sahibinin yetkili temsilcisi ile imzalar. Bu raporun bir nüshası lisans/tesis sahibi tarafından tesis mahallinde muhafaza edilir, bir nüshası da ilgili POB’a gönderilir.

(6) KF, tesisin emniyetli çalışmasına engel teşkil etmeyen hata ve noksanları  tespit etmesi halinde bu hususların giderilebilme yöntemlerini senkronizasyon öncesi ve sonrası düzenleyeceği raporlarda ayrıntılı olarak belirtir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ön Kabul ve Geçici Kabul

Ön kabul

MADDE 10 – (1) Ön kabulün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-3(a)’da yer alan ön kabul belgesi; ilgili sistem operatörü, Valilik ve POB’a Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile gönderilir.

(2) Ön kabul tarihi, ön kabul belgesinin ilgili sistem operatörüne ulaşmasını müteakip, sistem operatörü tarafından ünitenin/ünitelerin kayda alındığı tarihtir.

(3) Ön kabul belgesi 6 ay geçerlidir. Bu süre içerisinde geçici kabulü yapılmayan ünitenin/ünitelerin geçici kabulü yapılıncaya kadar enterkonnekte şebeke ile irtibatı ikinci bir işleme gerek kalmadan ilgili sistem operatörü tarafından kesilir. Bu durumda lisans/tesis sahibi uğrayabileceği zarardan dolayı hiçbir hak talebinde bulunamaz.

Geçici kabul başvuru ve değerlendirme süreci

MADDE 11 – (1) Ünitenin/ünitelerin yapımının, senkronizasyon öncesi ve sonrası tüm saha test ve gerekli izin süreçleri ve nihai raporun tamamlanmasını müteakip geçici kabulünün yapılabilmesi için lisans/tesis sahibi tarafından bir örneği Ek-1(a)’da yer alan dilekçe ile ilgili POB’a müracaat edilir.

(2) Geçici kabulün yapılabilmesi için eksik ve özürlü işlerin güvenli işletmeyi kesinlikle engellememesi, can ve mal emniyetinin talepte bulunan lisans/tesis sahibi tarafından sağlanmış olması gerekir.

(3) Tesisin geçici kabulü için gerekli belgelerin ilgili POB’a sunulmasını müteakip;

a) İlgili POB tarafından kendisini temsilen bir mühendisin başkanlığında; ilgili sistem operatörü temsilcileri, KF’yi temsilen ilgili branş mühendisleri ve lisans/tesis sahibi adına imzaya yetkili temsilci ile heyet üyeleri teşkil edilir.

b) Geçici kabul heyeti en geç 15 gün içerisinde tesis mahallinde toplanmak üzere görevlendirilerek lisans/tesis sahibine, KF’ye ve sistem operatörüne yazılı olarak bildirilir.

(4) Tesisin tümü bitirilmeden tamamlanan ünitenin/ünitelerin ayrı ayrı ön/geçici kabulü, ön/geçici kabulde izlenen iş akışına göre yapılabilir.

(5) Ünitenin lisansında belirtilen elektrik kurulu gücüne ulaşmaksızın daha düşük bir güçte ön kabulünün talep edilmesi durumunda, bu hususun detaylı gerekçelerini içeren teknik rapor lisans/tesis sahibi tarafından ilgili POB’a sunulur. İlgili POB’un uygun görmesi durumunda, ünitenin kısmî ön kabulü, daha sonra ünite kurulu gücüne tamamlanmak üzere talep edilen güç üzerinden, ön kabulde izlenen iş akışına göre yapılabilir.

Geçici kabulün yapılması

MADDE 12 – (1) Geçici kabulün amacı ünitenin/ünitelerin onaylı projesi ve bu Yönetmelik esaslarına göre kavramsal olarak incelenerek enterkonnekte sisteme senkronizasyonunun emniyetli bir şekilde sürdürüldüğünü ve ünitenin/ünitelerin tamamlandığını belgelemektir.

(2) Geçici kabul heyeti, Ek-4(a)’ya uygun olarak belirtilen işlemlerin yapılması için tesis mahallinde toplanır.

(3) Ek-4(a)’ya göre kavramsal olarak yapılan incelemeler sonucunda, tesisin geçici kabulünün yapılmasına engel teşkil edecek bir hususun bulunmadığı kanısına ulaşılması durumunda,

a) Bir örneği Ek-3(b)’de yer alan geçici kabul tutanağı iki nüsha olarak düzenlenir,

b) Geçici kabul tutanağı heyet üyelerince imzalanır,

c) Tesisin geçici kabulünün yapıldığı, bir yazı ile tesisin bulunduğu ilin Valiliğine ve ilgili sistem operatörüne bildirilir,

ç) Geçici kabul tutanaklarının bir nüshası lisans/tesis sahibi tarafından santral mahallinde muhafaza edilir, diğer nüshası heyet başkanı tarafından ilgili POB’a elektronik kopyası ile birlikte sunulur.

(4) Kumanda binasının bulunduğu il, santralin bulunduğu il olarak kabul edilir.

(5) Heyet üyelerinin kabul tutanaklarına itirazlarının bulunması durumunda, tutanakları itiraz kaydı ile imzalamaları gerekir. Bu üyelerin katılmadıkları konuları ayrı bir rapor şeklinde gerekçeleri ile birlikte belirtmeleri ve bu raporu kabul tutanaklarına eklemeleri gereklidir.

Eksik, özürlü ve farklı işler

MADDE 13 – (1) Esasa ilişkin olmayan, can ve mal güvenliği ile tesisin temel çalışma ölçütleri kapsamında risk oluşturmayan önemsiz eksik, özürlü ve farklı işlerin geçici kabul sonrasında düzeltilmesine ve tamamlanmasına izin verilebilir.

(2) Tesisin yapılması sırasında özel koşullar nedeniyle projenin esasına ilişkin olmayan ayrıntı niteliğinde değişikliklere ilişkin hususlardan lisans/tesis sahibi sorumludur.

Geçici kabulün yapılmaması

MADDE 14 – (1) Elektrik üretim tesislerinde, esasa ilişkin veya can, mal ya da çevre güvenliği bakımından önemi olan eksik ve özürlü işler kabulün yapılmasını engelleyen neden sayılır ve geçici kabul yapılmaz.

(2) Bu Yönetmelik hükümlerine göre geçici kabulü yapılamayan tesisler için kabulün yapılmasına engel olan hususlar ret tutanağı ile açıklanır. Bu tutanak geçici kabul heyeti başkanı tarafından ilgili POB’a bildirilir. İlgili POB’un kamu yararı gözeterek vereceği karara göre tesisin şebeke ile ilişkisinin kesilmesi ya da kestirilmesi sağlanabilir.

(3) Ret tutanağındaki kabulün yapılmasına engel olan hususların ortadan kalktığının lisans/tesis sahibi tarafından belgelendirilerek ilgili POB’a sunulması ve bunun ilgili POB tarafından uygun görülmesi durumunda geçici kabul başvuru ve değerlendirme süreçlerinde izlenen iş akışı takip edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşletme, Personel, Bakım

Tesisin işletilmesi

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre kabulü yapılacak tesisler için, geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde lisans/tesis sahibi,  kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ile yükümlüdür.

(2) Kabul işlemleri 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yapılan tesisler geçici 1 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen süreden başlamak üzere 3 yıl içerisinde kamu kurum/kuruluşları ile yapılan anlaşma, izin ve onay süreçlerini ve Ek-4(b)’de belirtilen belgeleri tamamlamak ile yükümlüdür.

Tesislerde çalışan personelin vasıfları ve eğitimi

MADDE 16 – (1) Elektrik üretim tesislerinin işletilmesinde, görevin gerektirdiği vasıf ve eğitime sahip personel çalıştırılır. Personelin görev tanımı, eğitimi ve değerlendirilmesi ile eğitim yenileme sürelerini kapsayan program hazırlanıp uygulanır. Elektrik üretim tesislerinde ETİP belgesi sahibi mühendisler ile bu mühendislerin sorumluluğu ve gözetimi altındaki personel, ilgili mevzuat kapsamında çalışabilir.

(2) Elektrik üretim tesislerinde görevli tüm personel; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilir. Ayrıca ilgili personel kendi görev alanlarında uygulamalı eğitime tabi tutulur. Elektrik üretim tesislerinde, eğitimi başarılı şekilde tamamlayan personel görevlendirilir. Bu eğitimler belirli aralıklarla tekrarlanır.

Tesislerin bakım ve onarımı

MADDE 17 – (1) Elektrik üretim tesislerinin işletme, bakım ve onarımı sırasında tesisin emniyeti ve çalışanların güvenliğine ilişkin ilgili mevzuat kapsamında önlemler alınır. Lisans/tesis sahibi, normal işletme ve bakım sırasında kullanılmak üzere tesislerin devreye alınma, işletme ve devre dışı bırakılma işlemleri sırasında gerekli emniyetin sağlanmasına yönelik kitapçıklar hazırlar. Bu kitapçıklar, normal olmayan işletme şartlarında gereken müdahale, düzeltme ve kontrol işlemlerini de içerir ve gerektikçe güncel hale getirilerek tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur.

(2) Elektrik kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım/onarım çalışmaları sırasında çalışanların hayatının korunması açısından gerilimin kesilmesi, çalışılacak bölümün önceden topraklanmış olan bir düzenek üzerinden kısa devre edilmesi, çalışma yapılan tesis bölümünün gerilim altında olup olmadığının gerekli ölçü veya gösterge cihazları ile denetlenmesi ve çalışma sırasında yanlışlıkla bir başkası tarafından gerilim verilmesinin önlenmesi gerekir.

(3) Tesislerin ve teçhizatın teknik belgelerinde belirtilen aralıklarda bakım ve onarımları yapılır. Tesisteki akıllı sensörlerden alınan verilerin değerlendirilmesi, periyodik bakım işlemi, beklenmedik arızaların yönetimi, stok kontrol takibi süreçleri; gerekli alt modüllerden oluşan bakım yönetim sistemi üzerinden gerçekleştirilir. Yapılan bakım ve onarımlar kalıcı bir şekilde hem yazılı çıktı olarak hem de elektronik ortamda kaydedilir.

Acil durumda müdahale

MADDE 18 – (1) Lisans/tesis sahibi; oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıklar hazırlar ya da hazırlatır. Bu kitapçıklar, tesislerin ilgili bölümlerinde kullanıma hazır tutulur ve gerektikçe güncel hale getirilir. Acil durum esnasında ihtiyaç duyulacak personel, ekipman, alet ve malzemeler hazır bulundurulur. Tesislerdeki potansiyel tehlikeler ve müdahale imkânları hakkında başta mülki idare amirlikleri olmak üzere ilgili makamlara bilgi verilir. Acil durum halinde, hazırlanan kitapçıklar doğrultusunda gerekli emniyet tedbirleri alınarak müdahale yapılır. Etki alanındaki personel ve halkın tahliyesi ile diğer gerekli önlemlerin alınması için ilgili yerel makamlar ile koordinasyon lisans/tesis sahibi tarafından sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Teknik ve idari sorumluluk

MADDE 19 – (1) KF, kontrol hizmetlerini yürütebilecek niteliklere sahip ilgili branş mühendisini/mühendislerini sahada bulundurmaktan, tesisin onaylı projelerine uygunluğundan, saha testlerinin tanımlanan prosedürler uyarınca yapılması ve ön kabulün uygun olarak gerçekleştirilmesinden, raporların eksiksiz ve doğru olarak düzenlenmesinden sorumludur.

(2) Kabul işlemlerini gerçekleştiren kabul heyeti; tesisin onaylı projesine kavramsal olarak uygunluğundan sorumlu olup detay, uygulama ve imalattan doğabilecek her türlü sorumluluk müteselsilen lisans/tesis sahibi, yüklenici ve proje müellifinin sorumluluğundadır. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce kabulü yapılmış ve bu Yönetmelik kapsamında kabulü yapılacak elektrik üretim tesisleri için kabul heyetinin sorumluluğu kabul tarihinden itibaren güvenilir işletme raporunun hazırlanmasına kadar olup en geç 3 yıl sonra sona erer.

(3) Test edilen teçhizatın tasarım değerlerinde ve taahhüt edilen performans değerlerinde çalışması imalatçının/yüklenicinin sorumluluğundadır.

(4) ETİP belgesi sahibi teknik personel;

a) Tesisin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması, tesisin işletmesinin yürürlükteki ilgili teknik mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi, tesisten kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj ölçütlerine uygun şekilde yönetilmesi ile periyodik bakım ve onarımından ve bunların kalıcı olarak kaydedilmesinden,

b) Tesiste yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, yüklenici firma tarafından sağlanan işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak tesisin çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle doğacak zarardan,

c) Tesis ve çevresinde alınması gereken tüm önlemlerin alınmasından, gerektiğinde ilgili idarelere gerekli bildirimleri zamanında yapmaktan,

lisans/tesis sahibi ile birlikte sorumludur.

(5) Lisans/tesis sahibi;

a) Elektrik üretim tesisinin projelendirilmesi, proje tadilatı, yapımı, yapım kontrolü, test ve devreye alma işlemleri ile gerekli uygun görüş, onay, izin, ruhsat ve belgelerin alınmasından,

b) Tesisin can, mal ve çevre emniyetinin sağlanmasından,

c) Tesis ve teçhizatın periyodik bakım ve onarımının yapılmasından ve bunların kalıcı olarak kaydedilmesinden,

ç) Tesisten kaynaklanan katı, sıvı ve gaz atıkların ilgili yönetmeliklerde belirlenen deşarj ölçütlerine uygun şekilde yönetilmesinden,

d) Tesiste yapılacak onaylı proje dışı tadilat, uygun olmayan malzeme kullanımı, tesisin bakımsızlığı, yüklenici firma tarafından sağlanan işletme ve bakım talimatlarına uygun olarak tesisin çalıştırılmaması ve periyodik bakımlarının yapılmaması nedeniyle doğacak zarardan,

e) Tesiste görevli tüm personelin; acil durum, yüksek gerilim ve potansiyel tehlikeler, yangınla mücadele ve ilk yardım konusunda eğitilmesinden,

f) Oluşabilecek acil durumun mahiyet ve mahalline göre, müdahale edecek personel ve kullanılacak ekipmanları da içeren kitapçıkların hazırlanmasından,

g) Kabul tutanakları ile tesise ilişkin her türlü bilgi ve belgenin muhafazasından ve talep edilmesi durumunda kamu kurum/kuruluşlarına sunulmasından,

sorumludur.

Usul ve esaslar

MADDE 20 – (1) POB’lar, bu Yönetmelik hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla ve Bakanlığın olumlu görüşünü almalarını müteakip kabul işlemlerine ilişkin usul ve esaslar belirleyerek yayımlayabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin usul ve esaslarının uygulanmasına ilişkin anlaşılamayan bir husus ortaya çıkarsa Bakanlığın bu konuda vereceği karar geçerlidir.

(3) Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, bu Yönetmeliğin hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yayımlayabilir.

Diğer hususlar

MADDE 21 – (1) Onaylı projesi olmayan ya da onaylı projesine göre tesis edilmeyen elektrik üretim tesisinin kabulü yapılamaz.

(2) Hakkında, kabul heyetince can ve mal emniyeti olmadığı kanaati oluşan tesisin kabulü yapılmaz.

(3) Ön kabul ya da geçici kabulü yapılmamış tesislerin işletilmesi yasaktır. Bu gibi tesisler, tespit edilmeleri durumunda, Bakanlıkça görevlendirilecek veya yetkilendirilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından mühürlenerek inşaatları, montajları, çalıştırılmaları önlenir. Bakanlık gerekli görürse bu tesislerin sistemden beslenmesini önleyici tedbirler de alır veya aldırır.

(4) 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu kapsamında özel sektör uhdesinde olan elektrik üretim tesislerine ilişkin keşif, ihale, hak ediş, sözleşme hazırlanması, tesisin yaptırılması, işçi çalıştırılması ve benzeri işlemlerde ilgili POB taraf değildir.

(5) Lisanslı elektrik üretim tesislerinin kabulünde her bir ünitenin kurulu gücü olarak lisansında ve onaylı projesinde belirtilen ünite kurulu gücü esas alınır.

(6) Lisans/tesis sahibi kabul sırasında gerekli araçları, gereçleri, inceleme ve deney olanakları ile talep edilmesi halinde her türlü bilgi ve belgeyi kabul heyetine sağlamakla yükümlüdür.

(7) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan tesislerin kabulleri farklı bir hüküm bulunmaması halinde bu Yönetmeliğe tabidir.

Uygulanmayacak hüküm ve atıflar

MADDE 22 – (1) 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliğinde yer alan enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV ve üstü gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesislerine ilişkin hükümler, bu Yönetmelik kapsamındaki üretim tesislerine uygulanmaz. Söz konusu yönetmelikte 1kV ve üstü gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesislerine yapılmış atıflar bu Yönetmeliğe yapılmış sayılır.

Devam eden iş ve işlemler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 aya kadar kabul işlemleri, 7/5/1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülebilir. Bakanlık gerek görmesi durumunda bu süreyi 6 ay daha uzatabilir.

(2) Bu Yönetmeliğin yayım tarihinden önce geçici kabulü yapılmış olan üretim tesislerine ilişkin güvenilir işletme raporunun hazırlanarak bir örneği Ek-1(b)’ye uygun bir dilekçe ile birlikte ilgili POB’a sunulması durumunda, herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kabul tutanakları tüm sorumluluk lisans/tesis sahibine ait olmak üzere onaylanmış kabul edilir.

(3) Enterkonnekte elektrik şebekesine 1 kV altı gerilim seviyesinden bağlı elektrik üretim tesislerine ilişkin kabul işlemleri Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği hükümlerine göre ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülür.

ETİP eğitimi

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Eğitim kuruluşlarının ETİP eğitimi ve belgelendirilmesi konusunda Bakanlık tarafından yetkilendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu Yönetmeliğin yayımını müteakip bir yıl içerisinde yayımlanır.

(2) 1/1/2019 tarihinden sonra lisanslı elektrik üretim tesislerinde ETİP belgeli personel çalıştırmak zorunludur.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.

 

Ekler için tıklayınız