6 Kasım 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29524

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/12/2011 tarihli ve 28156 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1) bendine aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Bakanlık tarafından merkez ve taşra teşkilatında yapılacak hizmet binalarına ilişkin kamulaştırma, etüd ve proje giderleri.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Ayrıca harcama yetkilisi, Bakanlık merkez ve taşra teşkilatının genel bütçedeki ödenek yetersizliği nedeniyle döner sermaye işletmesinden karşılanması Yönetim Kurulu kararı veya Yönetim Kurulu tarafından yetkilendirilen makam tarafından uygun görülen giderlere ilişkin harcama yetkisinin bir kısmını veya tamamını Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerine devredebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.