1 Kasım 2015 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 29519

YÖNETMELİK

Okan Üniversitesinden:

OKAN ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM

VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Okan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim-öğretim ile sınavlar ve öğrenci işlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Okan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında uygulanan ön lisans ve lisans öğretim programlarının düzenlenmesine, sınav ve başarının belirlenmesine, öğrenci kabulüne, öğrenime ara vermeye, diploma ve unvanlara, staj ve bitirme çalışmaları ile akademik danışmanlık işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Eğitim-öğretim çalışmaları: Okan Üniversitesine bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarının özelliklerine göre teorik dersler, uygulamalı dersler, seminer, proje, ödev, bitirme çalışmaları ve benzeri çalışmaları,

b) Eğitim-öğretim programı: Yükseköğretim Kurulunun ilgili programlar için belirlediği asgari eğitim-öğretim çalışmalarına ilişkin Senato tarafından kabul edilen ortak ilkelere dayanılarak ilgili kurullar tarafından hazırlanan ve Senato tarafından onaylanan eğitim-öğretim çalışmalarının tümünü ve diploma programını,

c) Eğitim-öğretim yılı: Kayıt dönemi, en az on dörder haftalık ders dönemi ve yarıyıl/yıl sonu sınavlarını kapsayan güz ve bahar yarıyıllarından oluşan öğretim yılını,

ç) İlgili kurul: Okan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu kurulunu,

d) İlgili yönetim kurulu: Okan Üniversitesine bağlı fakültelerde fakülte yönetim kurulunu, yüksekokullarda yüksekokul yönetim kurulunu, meslek yüksekokullarında meslek yüksekokulu/konservatuvar yönetim kurulunu,

e) Mütevelli Heyeti: Okan Üniversitesi Mütevelli Heyetini,

f) Rektör: Okan Üniversitesi Rektörünü,

g) Senato: Okan Üniversitesi Senatosunu,

ğ) Üniversite Yönetim Kurulu: Okan Üniversitesi Yönetim Kurulunu,

h) Üniversite: Okan Üniversitesini,

ı) Yaz okulu: İlgili kurulların önerisi ve Senatonun onayıyla güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yoğun eğitim amaçlayan en az yedi haftalık eğitim-öğretim süresini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Düzeyine İlişkin Esaslar

Ön lisans eğitim ve öğretimi

MADDE 5 – (1) Üniversiteye bağlı meslek yüksekokullarında dört yarıyıllık her bir eğitim ve öğretim programı bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Lisans eğitim ve öğretimi

MADDE 6 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte ve yüksekokullarda sekiz yarıyıllık her bir eğitim ve öğretim programı bu Yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

Eğitim-öğretim dili

MADDE 7 – (1) Üniversitenin ön lisans ve lisans programları eğitim-öğretim dili açısından aşağıda belirtilen üç gruba ayrılır:

a) Derslerin sadece belirli bir yabancı dille verildiği programlar,

b) Derslerin asgari %30’unun belirli bir yabancı dille verildiği karma programlar,

c) Eğitim-öğretim dili genel olarak Türkçe olmakla birlikte, bazı seçmeli derslerin kısmen veya tamamen yabancı dille okutulduğu programlar.

Yabancı dil hazırlık programı

MADDE 8 – (1) Senato kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile eğitim-öğretim dili tamamen yabancı dilde ve %30 İngilizce olan ön lisans ve lisans programlarında bir yıl süreli zorunlu yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Eğitim-öğretim dili Türkçe programlara kayıtlı öğrenciler isteğe bağlı hazırlık sınıfına devam edebilir.

(2) Ön lisans ve lisans programları yabancı dil eğitim-öğretim ve sınavlarında uygulanacak usul ve esaslar, 2547 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato tarafından belirlenen esaslar çerçevesinde düzenlenir.

(3) Bu maddede belirtilen esaslar yatay veya dikey geçişle kayıt yaptıran öğrencilere de uygulanır.

Eğitim-öğretim ücreti

MADDE 9 – (1) Okan Üniversitesinde yıllık eğitim-öğretim ücretleri, ek hizmet bedelleri, muafiyetler, indirimler, ödeme tarihleri ve bu maddede belirtilen diğer ücretler her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

(2) Yurt, yemek, ulaşım ve benzeri ek hizmetlerin bedeli eğitim-öğretim ücretine dâhil değildir. Bu ücretler ayrıca belirlenir.

(3) Yaz okulu eğitim-öğretim ücreti, güz ve bahar yarıyıllarında ödenen ücretin dışında belirlenir.

Burslar

MADDE 10 – (1) Öğrencilere tanınan burslar Senato kararları çerçevesinde yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt ve Kabul Esasları

Kontenjanlar

MADDE 11 – (1) Üniversiteye kabul edilecek burslu ve burssuz öğrenci sayısı her yıl Senatonun önerisi üzerine, Mütevelli Heyetinin onayı ve Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenir.

Öğrenci kabulü

MADDE 12 – (1) Üniversiteye bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrenci kabulü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınav sonuçlarına ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Ayrıca, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen esaslara göre belli alanlarda yapılacak yetenek sınavı sonucuna göre de öğrenci kabul edilir.

Kesin kayıt

MADDE 13 – (1) Üniversitenin programlarından birinde öğrenci olma hakkını kazanan adayın ÖSYM tarafından belirlenen süre içinde şahsen ya da belirlediği yasal vekili aracılığıyla kesin kayıt yaptırmak üzere Rektörlüğe başvurması gerekir. Yetenek sınavı ile kabul edilen öğrenciler için bu süre Senato tarafından, kayıt için gerekli belgeler ise ÖSYM ve Rektörlük tarafından belirlenir.

(2) Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu, ikametgâhı ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanılarak işlem yapılır. Belgelerinde eksiklik, tahrifat ya da sahtelik bulunan öğrencilerin kayıtları iptal edilir.

(3) Aynı anda ve aynı düzeyde başka bir örgün yükseköğretim kurumuna kayıtlı olduğu ve/veya kayıt için gerekli şartları taşımadığı anlaşılanların kaydı yapılmaz, yapılmış ise silinir.

Yabancı uyruklu öğrenci kabulü

MADDE 14 – (1) Üniversiteye yabancı uyruklu öğrenci kabulü Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara ve Senato kararlarına göre yapılır.

Değişim öğrencileri ve özel öğrenciler

MADDE 15 – (1) Yurt içinde veya yurt dışında bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olan öğrencinin, ulusal ve uluslararası öğrenci değişim programları kapsamında veya özel öğrenci olarak aynı düzeyde başka bir yükseköğretim kurumundan aldığı ders veya uygulamaların kredileri, ilgili yönetim kurulu kararı ile kayıtlı olduğu diploma programındaki yükümlülüklerinin yerine sayılabilir. Bu konudaki uygulama, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yatay geçiş yoluyla kabul

MADDE 16 – (1) Üniversite içinde ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak yatay geçişler, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Dikey geçiş yoluyla kabul

MADDE 17 – (1) Üniversite içinde ya da diğer yükseköğretim kurumlarından yapılacak dikey geçişler, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik ile Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.

Yan dal-çift ana dal programları

MADDE 18 – (1) Yan dal ve çift ana dal programlarında, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ile Senato tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

Kimlik

MADDE 19 – (1) Üniversiteye kesin kaydını yaptıran ya da kaydını yenileyen öğrenciye Üniversite öğrenci işleri tarafından o akademik yıla ait ve üzerinde geçerlik süresi belirtilmiş fotoğraflı kimlik kartı verilir. Bu kart süresi dolduğunda öğrencinin durumuna göre yenisi ile değiştirilir. Kaybedilen ya da yıpranan kartların yerine yenisi verilir.

Adres bildirimi ve tebligat

MADDE 20 – (1) Öğrenciler, öğrenim süreleri boyunca öğretim, ders ve sınav programlarına, başarı durumu çizelgelerine ve diğer hususlara ilişkin olarak Üniversite tarafından yapılan yazılı/elektronik duyuruları izlemekle yükümlüdürler.

(2) Öğrenciler, e-posta-posta adreslerinde meydana gelen değişiklikleri en geç bir hafta içerisinde Öğrenci İşleri Müdürlüğüne yazılı olarak bildirmek zorundadırlar. Bu şekilde değişiklik bildiriminde bulunmamış, yanlış veya eksik adres vermiş olan öğrencilerin dosyalarında mevcut en son adreslerine tebligatın yapılmış olması halinde, kendilerine tebligat yapılmış sayılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretim Esasları

Öğrenim süresi

MADDE 21 – (1) Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır. Azami süreler içinde öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, Üniversite yetkili kurullarının kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir. Yatay geçiş ve çift anadal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Yükseköğretim Kurulu tarafından çıkarılan yönetmelik hükümlerine göre belirlenir.

(2) Kayıt dondurma süresi, öğrenim süresinden sayılmaz.

(3) Yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gideceği için kaydı dondurulan öğrencilerin yurt dışında geçirdikleri sürenin yabancı dil öğrenim süresinden sayılıp sayılamayacağı Senato tarafından belirlenir.

(4) Değişim programları kapsamında yurt içi veya yurt dışı yükseköğretim kurumlarında geçirilen yarıyıllar öğrenim süresine dâhildir.

(5) 18/08/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uyarınca uzaklaştırma cezası alınan süreler öğrenim süresinden sayılır.

Akademik takvim

MADDE 22 – (1) Akademik takvim, akademik yıla ilişkin kayıt, ders, sınav ve benzeri faaliyetlere ilişkin tarihleri kapsar ve ikinci fıkrada belirtilen esaslara uygun olarak akademik birimlerin görüşleri alınmak suretiyle Rektörlük tarafından hazırlanır ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(2) Akademik takvim hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Akademik yıl, birimlerin ihtiyaç ve özelliklerine göre güz ve bahar olmak üzere iki yarıyıl olarak planlanır. Ancak, gerek görülmesi halinde yıllık dersler açılabilir,

b) Bir yarıyıl öğretim süresi kayıt ve sınav dönemleri hariç en az on dört haftadır,

c) Güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz yarıyılı açılabilir.

Yaz okulu

MADDE 23 – (1) Yaz okulu yedi haftalık ders süresini ve bu süreyi takip eden sınav dönemini kapsayacak şekilde aşağıdaki gibi düzenlenir:

a) Yaz okulunda açılan bir dersin toplam saati, o dersin güz veya bahar dönemindeki toplam saatine eşittir,

b) Yaz okulu, öngörülen normal öğrenim süresinin dışında olup, yaz okulunda geçirilen süre, öğrenim süresine eklenmez,

c) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine ve danışmanının onayına bağlıdır,

ç) Yaz okulu ücreti, yaz okulunda alınan derslerin eğitim-öğretim hizmetine karşılık alınır.

(2) Yaz okulu ile ilgili uygulamalar Senatoca belirlenir.

Eğitim-öğretim kapsamı

MADDE 24 – (1) Eğitim-öğretim programı, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlanan eğitim-öğretim çalışmalarından oluşur.

(2) Ön lisans ve lisans programlarında yarıyıllara göre yer alacak dersler ve uygulamalar, bunların haftalık kredi/saatleri ve toplam kredi/saat sayıları, klinik uygulama kabul esasları, zorunlu ya da seçmeli olup olmadıkları gibi hususlar ve gerekli eğitim-öğretim çalışmalarının esasları, bölüm önerileri temel alınarak fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu kurulları tarafından belirlenir ve Senatonun onayıyla uygulamaya konulur.

(3) Eğitim-öğretim programlarında öngörülen değişiklikler bu maddede belirtilen usuller ile belirlenir. Kararlarda, değişikliklerden etkilenecek öğrenciler için geçerli olacak uygulamalara da yer verilir. Değişiklikler en erken izleyen yarıyılın başından itibaren uygulamaya alınır.

Akademik kayıt

MADDE 25 – (1) Her öğrenci, kayıtlı bulunduğu akademik programa akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirerek ve ders seçim işlemlerini danışman onayıyla tamamlayarak şahsen veya yasal vekili aracılığıyla kayıt yaptırır. Kayıt işlemlerini tamamlamayan öğrenci öğrencilik haklarından yararlanamaz.

Akademik kayıt süresi

MADDE 26 – (1) Tüm öğrenciler, akademik kayıtlarını gerekli mali yükümlülüklerini yerine getirerek bulundukları sınıf ve durumlarına göre akademik takvimde belirlenip duyurulan günler içinde yaptırmak zorundadırlar. Belirlenen süre içinde geçerli mazereti olmadan kayıt yaptırmayan öğrenciler geç kayıt ücreti öderler. Geç kayıt ücreti her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Mazeretleri nedeniyle kayıt yaptırmayan öğrencilerin başvuruları üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından mazeretleri geçerli görülenler geç kayıt ücreti ödemezler.

(2) Akademik kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler, kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Bu durumdaki öğrenciler, kayıtsız kaldıkları süreler içinde derslere ve sınavlara giremezler ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bu durumdaki öğrencilerin Üniversitedeki kayıtlarının devamı ile Üniversiteden ilişik kesme işlemleri 2547 sayılı Kanunun 44 üncü ve 46 ncı maddelerine, Yükseköğretim Kurulu ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.

(3) Kayıtsız öğrenci statüsünde geçirilen süreler öğrenim süresine dâhil edilir.

(4) Kayıtsız öğrenciler, ön lisans için dört, lisans için sekiz yarıyıl içinde herhangi bir yarıyıl, en geç ders ekleme-bırakma süresi sonuna kadar önce ilgili fakülte dekanlığına, yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğüne başvurdukları takdirde, mali yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla, başvurdukları yarı yıl/yıl geçerli olan eğitim-öğretim programına intibakları yapılarak bir sonraki yarıyıldan başlamak üzere ilgili yönetim kurulu kararıyla kayıtlarını yenileyebilirler.

Öğrenci ders programının belirlenmesi ve akademik danışmanlık

MADDE 27 – (1) Öğrencilerin her yarıyılda izleyecekleri haftalık ders programları kayıtlı bulundukları bölüm/program başkanlığı tarafından belirlenir. Zorunlu hallerde hafta sonunda ders/uygulama/laboratuvar/sınav yapılabilir.

(2) Öğrencilere eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesinde yardımcı olmak için ilgili bölüm/program başkanı tarafından yeterli sayıda akademik danışman görevlendirilir ve bu isimler ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul, meslek yüksekokul ve konservatuvar müdürlüklerine bildirilir.

(3) Danışman, öğrenciyi öğrenimi süresince izler, ön lisans/lisans öğretimi ve ilgili mevzuat hakkında yönlendirir. Öğrencinin derslere yazılma, ders ekleme-bırakma ve dersten çekilme işlemlerinde danışman onayı gerekir.

Kredi ve ders yükü

MADDE 28 – (1) Bir yarıyıl süren bir dersin kredisi o ders için haftalık teorik ders saati toplamına, o derse ilişkin olarak yapılan uygulama, laboratuvar veya diğer çalışmaların haftalık saat miktarlarının yarısı eklenmek sureti ile belirlenir. Yıllık derslerde bir dersin toplam kredisi iki katı olarak hesaplanır. Yıllık derslerin kredi ve notları, nihai notun verildiği yarıyıldan itibaren hesaba katılır.

(2) Ders yükü, bir öğrencinin herhangi bir yarıyılda aldığı derslerin toplam kredisidir. Ön lisans ve lisans öğrencilerinin güz ve bahar yarıyıllarında normal ders yükü kayıtlı oldukları akademik programların ilgili yarıyılı için öngörülen ders yüküdür.

(3) Bir yarıyılda öngörülen ders yükü üzerine en fazla iki ders alınabilir. Sadece çift ana dal öğrencileri, dikey geçiş sınavıyla gelen öğrenciler ve mezuniyeti için gereken toplam kredinin %60’ını başarmış bulunan mezuniyet aşamasındaki öğrenciler, bunların üzerine fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim kurulu kararı ile ilave ders alabilirler. Öğrenci öncelikle başarısız olduğu FF, VF dersleri almak zorundadır. Alt yarıyıllardan başarısız dersi olmayıp genel not ortalaması (GNO) 3.00 ve üzerinde olan öğrenciler üst yarıyıllardan bir ders alabilir.

(4) İlk kez kayıt olunan derslerde, haftalık ders programında kısmen de olsa bir zaman çakışması var ise o derse kayıt olunamaz.

(5) Tekrarlanan bir dersin başka bir ders ile çakışarak alınabilmesi ile ilgili kurallar fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

(6) Öğrenciler genel not ortalamasını yükseltmek amacıyla daha önce aldıkları dersleri tekrar alabilirler.

(7) Bir dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) kredisi öğrencilerin o derse ilişkin hedeflenen öğrenme kazanımlarına ulaşabilmek için dersle ilgili olarak yaptıkları tüm pratik çalışmalar, seminerler, alan çalışmaları, bireysel çalışmalar, sınavlar gibi ders saati içinde ve ders saati dışındaki tüm çalışmalarını kapsar.

Ön koşul ders

MADDE 29 – (1) Bir dersin alınabilmesi için daha önceden başarılması gereken derse o dersin ön koşul dersi denir.

(2) Öğrenciler, ön koşulunu sağlamadıkları derslere kayıt olamazlar.

(3) Muaf olunan bir ders başka bir dersin ön koşulunu sağlamak için kullanılabilir.

Ders ekleme-bırakma

MADDE 30 – (1) Öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihlerde, kayıt yaptırdıkları derslerde değişiklik yapabilirler. Ders ekleme-bırakma süresi olarak tanımlanan bu süre sona erdikten sonra derslere kayıt yaptırılamaz.

Dersten çekilme

MADDE 31 – (1) Öğrenciler ilgili yarıyılın yedinci haftası sonuna kadar kayıtlı oldukları bir dersten danışmanlarının olumlu görüşü ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile çekilebilirler. Yıllık derslerde bu süre on dört hafta olarak uygulanır. Dersten çekilme işlemleri aşağıdaki gibi uygulanır:

a) Birinci yıl hariç, öğrenim süresince ön lisans programlarında en çok iki, lisans programlarında en çok dört dersten çekilmek mümkündür,

b) Öğrenciler kayıtlı oldukları tek dersten çekilemezler,

c) Öğrenciler öğrenimleri süresince aynı dersten yalnızca bir defa çekilebilirler,

ç) Dersten çekilme durumunda ücret iadesi yapılmaz.

Devam

MADDE 32 – (1) Öğrenciler, kayıtlı oldukları programın her dersine, uygulama ve laboratuvar çalışmalarına, bunların gerektirdiği ya da ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer çalışmalara katılmakla yükümlüdürler. Öğrencilerin derslerin tamamına devamı esastır. Teorik derslerin en az %70’ine, uygulamalı derslerin ise en az %80’ine devam etmeyen öğrenciler devamsız kabul edilirler. Derse asgari devam zorunluluğunu sağlayamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır ve yarıyıl sonu/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremez. Devamsızlık nedeniyle başarısız olunan derslerin tekrarında devam zorunluluğu vardır.

(2) Senato tarafından belirlenen esaslara uygun sağlık raporu alan öğrencilerin raporlu olduğu süreler ile Türkiye’yi/Üniversiteyi temsilen yurt içi ve yurt dışı sportif, kültürel, bilimsel ve sanatsal etkinliklere katılmasına izin verilen öğrencilerin bu etkinliklerde bulundukları süreler devamsızlık hesabında dikkate alınmaz.

(3) Öğrencilerin devam durumları, ilgili dersin öğretim elemanları tarafından izlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Sınavlar ve Değerlendirme Esasları

Sınavlar ve değerlendirme

MADDE 33 – (1) Her dersin ya da eğitim-öğretim çalışmasının öğretim elemanı, yarıyıl başında öğrencilerin sorumlu olduğu sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların dönem notu içindeki ağırlıklarını öğrencilere yazılı/elektronik ortamda duyurur. Bir öğrencinin bir dersten aldığı başarı notunun değerlendirilmesinde, o derse ait çalışmalarında gösterdiği başarı düzeyi, yarıyıl/yıl içi sınav ve çalışmalarına ait not ortalaması ile yarıyıl/yıl sonu sınavında aldığı not birlikte değerlendirilir. Klinik uygulamalarda ilgili klinikten gelen değerlendirme raporu ve devam durumu da dikkate alınır. Yarıyıl/yıl içi sınav ve diğer çalışmaların başarı notu içindeki ağırlığı %40’tan az %70’ten fazla olamaz. İlgili öğretim elemanı uygun gördüğü takdirde ödev, laboratuvar ve benzeri derse bağlı çalışmaları ve yapılan kısa süreli sınavları ayrı ayrı ya da tek bir ara sınav olarak değerlendirebilir. Ancak, bir yarıyılda tek ara sınavı yapılması durumunda bu ağırlık en çok %40 olur. Yarıyıl/yıl sonu sınavları, normal eğitim programını takip eden ve akademik takvimde yer alan sınav dönemi içinde yapılan sınavlardır. Proje, klinik uygulama ve laboratuvar dersleri gibi niteliği gereğince ilgili yönetim kurulu tarafından sınav yapılmasına gerek görülmeyen dersler dışında tüm dersler için yarıyıl/yıl sonu sınavı yapılır.

(2) Yarıyıl/yıl sonu sınavı sonrasında başarısız olan öğrencilere başarısız oldukları dersler için bütünleme sınavı yapılır. Yarıyıl/yıl sonu sınavına girme koşullarını sağlayamayan öğrenciler bütünleme sınavına giremezler. Bütünleme sınavından alınan not başarı notunun hesaplanmasında yarıyıl/yıl sonu sınavı notu yerine geçer.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavı gerektirmeyen laboratuvar, uygulama, atölye, proje, klinik uygulama ve bitirme projeleri gibi uygulamalı derslerden başarısız olan öğrenciler bütünleme sınav hakkından yararlanamazlar.

(4) Öğrenciler başarısız olmadıkları halde istedikleri derslerden not yükseltmek amacıyla, ilan edilen tarihlerde başvuru yapmaları koşuluyla, bütünleme sınavlarına girebilirler. Başvurduğu halde sınava girmeyen öğrenciye o dersten FF notu verilir.

(5) Öğrenciler ancak ilgili yarıyılda kayıtlı oldukları derslerin bütünleme sınavına girebilirler.

(6) Ek sınavlar ve tek ders sınavları için bütünleme sınavı düzenlenmez.

(7) Zorunlu hallerde cumartesi ve pazar günleri de sınav yapılabilir.

(8) Uzaktan eğitim yöntemiyle öğretim yapılan programlarda gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme etkinliklerinin genel başarıya etkisi, %20’den fazla olmayacak şekilde ilgili birim kurulu kararıyla belirlenir.

(9) Sınav kâğıtları, sınavın veriliş tarihinden itibaren beş yıl süreyle ilgili fakülte dekanlığında/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğünde saklanır, beşinci yılın sonunda imha edilir.

Sınav esasları

MADDE 34 – (1) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarının tarihleri ve sınavların yapılacağı yerler ilgili bölüm başkanlığının önerisi üzerine ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenerek en geç sınavlardan bir hafta önce ilan edilir.

(2) Öğrenciler, sınavlara önceden belirlenen tarih ve yerlerde girmek, sınava girerken yanlarında kimlik belgeleri ile istenecek diğer belgeleri ve yardımcı ders araçlarını bulundurmak zorundadırlar.

(3) Yarıyıl/yıl sonu sınavlarına katılabilmek için;

a) İlgili derse kaydını yaptırmış olmak,

b) Teorik derslerin %70’ine katılmış olmak,

c) Uygulamalı derslerde uygulamaların % 80’ine katılmış olmak,

ç) Varsa, dersin diğer koşullarını yerine getirmek,

gerekir.

(4) Sağlıkla ilgili mazeretler, öğrencilerin sağlık sorunları ile ilgili aldıkları aşağıda belirtilen istirahat raporlarının tümü, ayrıca kaza, yakınının vefatı ve benzeri sebepler ile ilgili belgeler, ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından, idari usullere göre düzenlenmiş olup olmadığı değerlendirilerek kabul edilir. Aşağıdaki istirahat raporlarında tereddüt halinde Üniversitenin Tıp Fakültesi/Diş Hekimliği Fakültesi hastaneleri hakem kurum olarak görev yapar:

a) Öğrencilerin bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı hastaneleri ve kamu tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar,

b) Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar.

Sınavların yapılışı

MADDE 35 – (1) Bir dersin yarıyıl içi ve yarıyıl/yıl sonu sınavları, o dersi veren öğretim elemanı tarafından, zorunlu hallerde ise bölüm/program başkanı tarafından belirlenen öğretim elemanının sorumluluğu altında yapılır. Bir sınavda sınavın süresi, sınavda kitap veya diğer kaynaklardan yararlanılıp yararlanılamayacağı öğrencilere bildirilir. Sınava giren öğrenciler ve sınav sorumluları tarafından imzalanan bir liste, sınavın sonunda ilgili öğretim elemanına verilir. Sınav sırasında öğrenciler, sınav sorumlularının her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Gerektiğinde sınav sorumluları öğrencilerin oturdukları yerleri değiştirebilir.

(2) Her öğrenci sınav sırasında kimlik kartını yanında bulundurmak zorundadır. Sınav sorumluları kimlik kartını yanında bulundurmayan, tanınmayan veya başka bir yol ile kimliğini belirleme imkânı bulunmayan öğrenciyi sınava almamak veya sınav salonundan çıkarmak yetkisine sahiptir.

(3) Sözlü sınavlar öğretim elemanlarına ve sınavı yapılan dersin öğrencilerine açık olarak yapılır, sözlü sınavda sorulan sorular ve verilen cevaplar bir tutanak ile tespit edilerek ilgili dekanlığa/müdürlüğe teslim edilir.

(4) Engelli öğrencilerin sınavları ile ilgili gereken destek ilgili dekanlık, yüksekokul /meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğü tarafından sağlanır.

Sınav düzenini bozucu hareketler

MADDE 36 – (1) Her türlü sınav, uygulama, laboratuvar, atölye, ödev, proje ve benzeri diğer çalışmalarda, her ne şekilde olursa olsun kopya çeken, intihal yapan, bunlara teşebbüs eden, yapanlara yardım eden veya ilgili evrakın incelenmesinden kopya çektiği sonradan anlaşılan bir öğrenci, o sınav ya da çalışmadan sıfır not almış sayılır. Sınav sırasında her ne şekilde olursa olsun sınavın genel düzenini bozan öğrenciler sınav salonundan çıkarılır ve o sınavdan sıfır not almış sayılır. Belirtilen hallerde ilgili öğrenciler hakkında, ayrıca Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Sınav sonuçlarının ilanı

MADDE 37 – (1) Ara sınavlar ile yarıyıl/yıl sonu ve bütünleme sınav sonuçları sınav dönemini izleyen en geç bir hafta içinde öğretim elemanınca ilan edilir.

Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 38 – (1) Öğrenciler ara sınav, yarıyıl/yıl sonu veya bütünleme sınavlarının sonuçlarına, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde maddi hata nedeniyle itiraz edebilirler. Öğrenciler, öğretim üyesinin not takdirine ilişkin itirazda bulunamazlar. İtiraz, ilgili yönetim kuruluna sunulmak üzere dekanlığa, yüksekokul/meslek yüksekokulu/ konservatuvar müdürlüğüne dilekçe verilerek yapılır. Süresinden sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz, dersin öğretim elemanı tarafından konunun kendisine bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde değerlendirilir. İnceleme sonucu yazılı olarak ilgili dekanlığa, yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğüne bildirilir.

(2) Öğrencinin itirazının devam etmesi halinde ilgili fakülte dekanı, yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürü, sınav kâğıdının incelenmesi için biri dersin öğretim elemanı olmak üzere ilgili üç öğretim elemanından oluşan bir komisyon kurar. Bu durumda, komisyon, incelemesini itiraz süresinin bitiminden itibaren en geç iki hafta içinde sonuçlandırır ve ilgili fakülte dekanlığı, yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar müdürlüğüne bildirir. İkinci itiraz, birinci itiraz sonucunun bildirildiği tarihi izleyen yedi iş günü içinde yapılır.

(3) İlan edilen notlarda değişiklik ancak ilgili yönetim kurulunun onayı ile geçerlilik kazanır.

Ders notları ve başarı durumu

MADDE 39 – (1) Öğrencilere aldıkları her ders için, gerekli sınav ve benzeri değerlendirmelerin sonunda o dersin öğretim elemanı tarafından sıfır ile yüz arasında bir not verilir; bu not, ham not, olarak adlandırılır. Hangi ham not aralığının hangi harf karşılığına denk geleceği, ilgili öğretim elemanı tarafından belirlenir ve yıl sonu notları harf notu olarak Rektörlüğe bildirilir. Öğrencilere ait tüm not listeleri on yıl süre ile saklanır.

(2) Notlar ve diğer işaretler aşağıda tablo halinde gösterilmiştir:

Yarıyıl/Yıl Ders Notu               Katsayı

AA                                            4.00

BA                                            3.50

BB                                             3.00

CB                                             2.50

CC                                             2.00

DC                                            1.50

DD                                            1.00

FF                                             0.00

VF                                             0.00

 

Diğer Notlar-İşaretler

M-Muaf

T-Transfer

ÖD-Öğrenci değişim

ERA-Erasmus

E-Eksik

R-Tekrar alınan ders

B- Başarılı

Y- Başarısız

G- Geçti

K- Kaldı

Ç- Dersten çekilme

AG- Akademik gelişim

(3) Harf notlarının ve diğer işaretlerin anlamları aşağıda belirtilmiştir:

a) FF notu; bir dersten FF notu alan öğrenciler bu dersi verildiği ilk yarıyıl/yıl tekrar almak zorundadırlar. Öğrenciler tekrara kaldıkları seçmeli ders yerine başka bir seçmeli ders, değişen veya kaldırılan dersler yerine bölüm/program başkanlığı tarafından uygun görülen ve kredi bakımından eş veya yakın değerde olan dersleri alabilirler, bu durumda alınan derse devam zorunluluğu vardır,

b) VF notu; derse devam yükümlülüklerini veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getirmediği için sınava girme hakkını elde edemeyen öğrencilere verilir. Bu öğrenciler yarıyıl/yıl sonu/bütünleme sınavlarına giremezler. Bu not, not ortalaması hesabında FF notu işlemi görür. VF notu alınan derslerin, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl alınması ve devam edilmesi zorunludur,

c) E notu; yarıyıl/yıl içinde başarılı olduğu halde ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten E notu aldığı takdirde yarıyıl/yıl sonu notlarının ilan tarihinden itibaren bir ay içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Akademik takvimde belirtilen bütünleme notlarının son ilan tarihinden itibaren bir ay içinde nota dönüştürülmeyen E notları otomatik olarak FF’ye dönüşür,

ç) M işareti; ilgili yönetim kurulu kararı ile muafiyet sınavı yapılan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır,

d) T işareti; Üniversite içinde yapılan geçişler ile öğrencinin başka yükseköğretim kurumlarından daha önce almış ve başarmış olduğu intibakı yapılan transfer derslerini gösterir. Bu derslere ilişkin notlar kredi toplamına ve ortalamaya katılır,

e) ÖD işareti; Erasmus Programı dışında kalan öğrenci değişim programları sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır,

f) ERA işareti; Erasmus Programı sırasında alınan dersi gösterir. Bu derslere ilişkin notlar ortalamaya katılır,

g) R işareti; tekrar alınan dersi gösterir. Bu derslerde yarıyıl not ortalaması (YNO)/genel not ortalaması (GNO) hesabında son alınan not değerlendirmeye alınır,

ğ) B notu; başarılı olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır,

h) Y notu; başarısız olunan, kredi toplamına ve ortalamaya katılmayan dersler için kullanılır,

ı) G notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarılı olunan kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır,

i) K notu; diğer yükseköğretim kurumlarından alınmış ve not karşılığı olmayan dersler ile Üniversitede alınmış not karşılığı olmayan, başarısız olunan, kredi toplamına eklenen ancak not ortalamasını etkilemeyen dersler için kullanılır,

j) AG işareti; öğrencilerin yeteneklerini artırmak için programları dışında krediye ve ortalamaya katılmaksızın aldıkları dersleri gösterir,

k) Ç notu; öğrencinin dersten çekildiği durumlarda verilir. Bu derslere not çizelgesinde yer verilmekle birlikte kredi ve ortalama hesaplarına katılmaz.

Başarı

MADDE 40 – (1) YNO, öğrencinin ilgili yarıyılda kayıt olduğu derslerin kredi saatlerinin 39 uncu maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının o yarıyıldaki toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO, öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dâhil olmak üzere, programa başladığı zamandan o güne kadar kayıt olduğu tüm derslerin kredi saatlerinin 39 uncu maddede belirtilen ders notu katsayıları ile çarpılıp toplanarak elde edilen sayının bu derslerin toplam kredi saatine bölünmesi suretiyle hesaplanır. GNO ve YNO hesabında yalnız kayıt olunan dersler esas alınır; alt yarıyıllardan alınamayan dersler dikkate alınmaz. Tekrarlanan dersler için o dersten alınan son başarı notu dikkate alınır, öğrencinin aldığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir. Ortalamaların hesabında virgülden sonra iki basamak yürütülür. GNO’su en az 2.00 olan öğrenciler başarılı öğrenci olarak nitelendirilir.

Engelli öğrenciler

MADDE 41 – (1) Engellilik durumu ve derecesi sağlık raporu ile kanıtlanmış olan Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, bu Yönetmeliğin ders almaya ilişkin hükümlerine uymakla yükümlüdür; ancak engeli nedeniyle herhangi bir dersin gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çekmesi durumunda, danışmanının ve dersin öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar, düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır. Öğrenci dersin gerekliliklerini tüm uyarlamalara rağmen yerine getiremiyor ise, varsa o derse eşdeğer olan bir başka ders alır.

(2) Üniversiteye kayıtlı engelli öğrenci, 33 üncü maddede belirtilen sınavlara girmek zorundadır, ancak öğrencinin performansının en iyi şekilde değerlendirilebilmesi için, öğrencinin engeli temel alınarak dersi veren öğretim elemanı onayı ile sınav yeri, süresi, biçimi değiştirilip uygun hale getirilebilir. Sınavda kullanılacak özel alfabe, bilgisayar, büyüteç gibi ek gereçler, okumaya ya da yazmaya yardımcı kişi ya da araçlar sağlanır.

ALTINCI BÖLÜM

Bitirme Çalışmaları, Stajlar, Mezuniyet ve Diploma

Bitirme çalışması

MADDE 42 – (1) Bitirme çalışması, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine eriştiğini gösteren çalışmadır. Hangi birimlerde bitirme çalışması yapılacağı ve bitirme çalışmasına ilişkin esaslar ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Staj

MADDE 43 – (1) Staj, öğrencinin istenen mesleki ya da akademik bilgi ve beceri düzeyine erişmesini sağlamak üzere Üniversite içinde ya da dışında bir kuruluşta ve tercihen yaz aylarında yapılan uygulamalı çalışmadır. Stajlara ilişkin esaslar ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulunun önerisi üzerine Senato tarafından karara bağlanır.

Mezuniyet

MADDE 44 – (1) Bir öğrencinin izlemekte olduğu programdan mezun olabilmesi için ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekir.

(2) Lisans programlarında yedinci yarıyılın, ön lisans programlarında üçüncü yarıyılın sonunda ilgili programın ders ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış ve GNO’su en az 3.50 olan öğrenciler erken mezuniyet hakkı kazanır.

(3) Disiplin cezası almamış olmak kaydıyla mezuniyet GNO’su 4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasında olan öğrencilere onur, 3.50 ve üzerinde olan öğrencilere ise yüksek onur belgesi verilir.

Not yükseltme sınavı

MADDE 45 – (1) Başarısız dersi bulunmamakla beraber mezuniyet için gerekli 2.00 GNO’sunu sağlayamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde daha önce almış oldukları derslerden kendi seçtikleri sadece bir ders için not yükseltme sınavı açılır.

(2) Not yükseltme sınavında alınan not dersin nihai notu olarak not çizelgesinde işlenir.

(3) Not yükseltme sınavında başarılı not aldığı halde 2.00 GNO’sunu sağlayamayan öğrenciler, takip eden bütünleme sınavları sonrasındaki bir ay içerisinde istedikleri bir dersten not yükseltme sınavına tekrar girebilirler.

Tek ders sınavı

MADDE 46 – (1) Mezuniyet için gerekli koşulları sağlamış ancak başarısız tek dersi kalan ve tek ders sınavı sonucunda en az 2.00 ortalamayı sağlayabilecek öğrencilere o dersin koşullarını yerine getirmek kaydıyla ilgili yönetim kurulunca bütünleme sınavlarını takip eden bir ay içinde tek ders sınavı açılır.

(2) Tek ders sınavında başarısız olan öğrencilere takip eden yarıyılın bütünleme sınavlarının sonrasındaki bir ay içinde tekrar tek ders sınav hakkı verilir. Bir öğrenci bir dönemde sadece bir defa tek ders sınavına girebilir.

(3) Tek ders sınavında alınan not dersin nihai notu olarak transkripte işlenir.

(4) Yaz sonunda mezuniyet için birinci fıkradaki tüm koşulları sağlayan öğrenciler açılacak tek ders sınavına girme hakkına sahiptirler.

(5) Yarıyıl/yıl sonu sınavı uygulanmayan laboratuvar, uygulama, klinik uygulama, atölye, proje ve bitirme projeleri gibi dersler için tek ders sınavı yapılmaz.

(6) Daha önce alınmamış bir ders veya devamsızlıktan kalınan bir ders için tek ders sınavına girilemez.

(7) Tek ders sınavı ile mezuniyet için gerekli notu sağlayamayacak öğrenciler izleyen yarıyıl/yılda birden fazla derse kayıt yaptırırlar.

Diploma

MADDE 47 – (1) Kayıtlı bulundukları programda eğitim-öğretimini başarıyla tamamlayan, mali ve idari tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere diploma verilir. Lisans diplomalarında dekan/yüksekokul/konservatuvar müdürü ile Rektörün, ön lisans diplomalarında meslek yüksekokulu müdürü ile Rektörün imzası bulunur.

(2) Lisans düzeyinde öğrenim gören öğrenciler, hazırlık hariç ilgili programın ilk dört yarıyılının tüm derslerini ve diğer yükümlülüklerini başarı ile tamamlamış olmaları ve genel not ortalamalarının en az 2.00 olması halinde, talep ettikleri takdirde ilgili yönetim kurulu kararı ile 2547 sayılı Kanun, 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile belirlenen esaslara göre ön lisans diploması alabilirler.

(3) Lisans öğrenimini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerin meslek yüksekokullarına intibakları 2547 sayılı Kanun, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılır.

(4) Diplomalar hazırlanıncaya kadar öğrenciye geçici mezuniyet belgesi verilir. Geçici mezuniyet belgesinin/diplomanın kaybı halinde, gazete ilanı ve dilekçe ile başvurulması koşuluyla, yeni geçici mezuniyet belgesi/diploma hazırlanır. Bu durumda, diploma üzerinde kaçıncı nüsha olduğu belirtilir. Diploma öğrencinin kendisine veya yasal vekiline imza karşılığı teslim edilir.

Diploma eki

MADDE 48 – (1) Diploma almaya hak kazanan öğrenciye Öğrenci İşleri Müdürlüğü tarafından diploma eki verilir. Bu belgede öğrencinin ders planında bulunan dersler ile standart diploma eki bilgileri yer alır.

(2) Diploma eki, diploma yerine kullanılamaz.

YEDİNCİ BÖLÜM

İlişik Kesilmesi, Öğrenime İzinsiz Ara Verme ve Kayıt Dondurma

İlişik kesilmesi

MADDE 49 – (1) Öğrencinin Üniversiteyle ilişiği aşağıdaki durumlarda kesilir:

a) Kaydının silinmesini talep etmesi,

b) İlgili mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası almış olması,

c) Dört yıl üst üste mali kayıt ve/veya akademik kayıt yenilememesi,

ç) Herhangi bir nedenle başka bir yükseköğretim kurumuna geçiş yapan öğrencilerin geçiş yaptığı yükseköğretim kurumundan resmi yazı gelmesi ve öğrencinin dilekçe vermesi,

d) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesi hükümleri uyarınca zorunlu hazırlık sınıfı uygulanan programlarda, Üniversitede aynı programın Türkçesinin bulunmaması halinde üst üste iki yıl başarısız olması.

(2) Üniversiteden ayrılan veya herhangi bir sebeple Üniversite ile ilişiği kesilen öğrencinin dosyasından kendisine ait belgeleri geri alabilmesi için, öğrencinin Üniversiteye karşı herhangi bir yükümlülüğünün olmaması ve kendisine kullanım için Üniversite tarafından sağlanan mal ve teçhizatı hasarsız olarak iade etmiş olması gerekir.

(3) Öğrencinin ders ekleme-bırakma süreleri içinde Üniversiteden ayrılması durumunda, ilgili dönemde kayıtlı olduğu dersler, kayıtlarından düşürülür. Bu sürenin bitiminden sonra Üniversiteden ayrılan öğrencilerin, dönem sonu başarı notu oluşmamış olan dersler için dersten çekilme işlemi yapılır. Dönem sonu başarı notu verilmiş dersler, mevcut notlarıyla birlikte kayıtlara geçirilir.

Öğrenime izinsiz ara verme

MADDE 50 – (1) Öğrenciler izinsiz ve mazeretsiz olarak kayıt yenilememeleri halinde öğrenimlerine ara vermiş olurlar ve kayıtsız öğrenci statüsüne geçerler. Kayıtsız statüye geçen öğrenciler hakkında 26 ncı maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.

Öğrenime yeniden devam etme

MADDE 51 – (1) Kayıtsız statüye geçen öğrenciler dört eğitim-öğretim yılı içinde öğrenimlerine devam etmek için başvurduklarında 26 ncı maddenin dördüncü fıkrası uygulanır.

Kayıt dondurma

MADDE 52 – (1) Aşağıda belirtilen nedenlerin varlığı halinde, öğrencinin isteği üzerine, ilgili yönetim kurulunun kararıyla öğrencinin bir yarıyıl ya da bir yıl boyunca öğrenimine ara vermesine izin verilebilir:

a) Öğrencinin sağlık kuruluşlarından aldığı rapor ile belgelenmiş sağlık sorunlarının bulunması,

b) Öğrencinin daimi ikametgâhının bulunduğu mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartı ile doğal afetler nedeniyle öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

c) Birinci dereceden yakınlarının acil hastalığı halinde bakacak başka kimsesinin bulunmadığının belgelendirilmesi,

ç) Öğrencinin askerlik tecil hakkını kaybetmesi ya da tecil kararının kaldırılarak askere alınması,

d) Öğrencinin gözaltı ya da tutukluluk hali,

e) İlgili yönetim kurulunca haklı kabul edilen diğer nedenler.

(2) Kayıt dondurma başvuruları zorunlu haller dışında ilgili yarıyılın en geç yedinci haftası sonuna kadar yapılabilir.

(3) Kayıt dondurulan toplam süre iki öğretim yılını aşamaz. Art arda en fazla iki yarıyıl kayıt dondurulabilir. Zorunlu hallerde, Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile bu süreler aşılabilir. Kayıt dondurulan yarıyıllar öğrenim süresi hesabına katılmaz.

(4) Yukarıda belirtilen nedenlerle Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler kayıt dondurulan sürenin öğrenim ücretinin yarısını öder.

(5) Ana dal programında kayıt donduran öğrenci ikinci ana dal ve yan dal programında da kayıt dondurmuş sayılır.

Kayıt dondurmanın sona ermesi

MADDE 53 – (1) Kayıt dondurmalarına izin verilen öğrenciler, verilen süre sonunda öğrenimlerine devam ederler.

(2) Sağlık nedeniyle kayıt dondurmalarına izin verilen öğrencilerin öğrenimlerine devam edecek durumda olduklarını sağlık kuruluşlarından alınan sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir.

(3) Kaydı dondurulmuş olan öğrencilerin en geç ilgili yarıyılın ders ekleme-bırakma döneminin sonuna kadar dilekçe ile başvurmaları halinde kayıt dondurma işlemleri geri alınabilir.

Disiplin

MADDE 54 – (1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemlerinde, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri ile Üniversite tarafından belirlenen esaslar uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümler

MADDE 55 – (1) Azami öğrenim süreleri sonuna gelmiş öğrenciler için 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 56 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Yükseköğretim Kurulu, Senato, Üniversite Yönetim Kurulu ve ilgili fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu/konservatuvar kurulu kararları uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 57 – (1) 23/11/2012 tarihli ve 28476 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okan Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 58 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 59 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Okan Üniversitesi Rektörü yürütür.