31 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29518

YÖNETMELİK

Niğde Üniversitesinden:

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE

SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 04/09/2005 tarihli ve 25926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Niğde Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Üniversiteye kayıt yaptıran öğrenci, ilk kayıt yaptırdığı eğitim-öğretim yarıyılının ilk iki haftası içinde daha önce öğrenim gördüğü yükseköğrenim kurumlarından aldığı ve başarılı olduğu bütün dersler için bir defaya mahsus olmak üzere muaf olma isteğiyle ilgili birimlere başvurabilir.  İlgili yönetim kurulunca muafiyeti uygun görülen derslerden alınan notlar,  30 uncu maddede belirtilen başarı notlarına dönüştürülerek transkriptte gösterilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 20 – Öğrenciler, bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın öğrenim süresi iki yıl olan ön lisans programlarını azami dört yıl, öğrenim süresi dört yıl olan lisans programlarını azami yedi yıl, öğrenim süresi beş yıl olan lisans programlarını azami sekiz yıl, öğrenim süresi altı yıl olan lisans programlarını azami dokuz yıl içinde tamamlamak zorundadırlar. Hazırlık eğitim süresi azami iki yıldır.

Azami süreler içinde katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilmez. Ancak, ilgili kurulların kararı ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile dört yıl üst üste katkı payı veya öğrenim ücretinin ödenmemesi ile kayıt yenilenmemesi nedeniyle öğrencilerin ilişikleri kesilebilir.

Yatay geçiş ve çift ana dal eğitiminin usul ve esasları ile azami öğrenim süreleri, Üniversite tarafından çıkarılan yönergeler ile belirlenir.

Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını iki yıl içinde başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişiği kesilir. Yabancı dil hazırlık programından ilişiği kesilen öğrenciler, talepleri halinde Üniversitede öğretim dili Türkçe olan aynı isimle bir program olması halinde kayıt yaptırabilirler.

Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Azami öğrenim süreleri sonunda mezun olamayan öğrencilere genel sınava girme koşulunu sağlayarak başarısız olduğu bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir.

b) Bu maddenin beşinci fıkrasının  (a) bendi  kapsamında verilen iki ek sınav sonunda başarısız olunan ders sayısını beş derse kadar indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl ek süre verilir.

c) Ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere, dört yarıyıl (sınıf geçme esasına göre öğretim yapılan bölüm/programlarda iki öğretim yılı) ek süre verilir.

ç) Ek sınav ya da ek yarıyıl sonunda bir dersten başarısız olanlara öğrencilik hakkından yararlanmaksızın,  başarısız oldukları dersin sınavlarına sınırsız girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara, üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci, sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu haktan yararlanamaz.

Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri hâlde, yıl içi ve yıl sonu sınav yükümlülüklerini bu maddede belirtilen hükümlere uygun olarak yerine getiremedikleri için ilişiği kesilenlere hazırlık sınıfı ve birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir.

Verilen ek süre içinde alınan veya sınav hakkı verilen derslerden uygulamalı, uygulaması olan ve daha önce alınmamış dersler dışındaki derslere devam şartı aranmaz.

Lisans öğrenimlerini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibakları, 18/03/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Öğrenim süresinin hesaplanmasında kayıt dondurma süreleri dikkate alınmaz. Üniversiteden uzaklaştırma cezası alan öğrencinin ceza süresi ise öğrenim süresinden sayılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesine (h) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) ve (i) bentleri eklenmiştir.

“ı) Ek sınav: Azami süre sonunda mezun olamayan öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararıyla  20 nci maddenin beşinci fıkrasının (a) bendindeki kapsam ve koşullarda iki ek sınav hakkı  ve altıncı fıkra kapsam ve koşullarında üç ek sınav hakkı verilir. İki ek sınav hakkı verilen öğrenciler ek sınav haklarını azami öğrenim sürelerini tamamladıkları yarıyılı izleyen ilk ve ikinci genel sınav dönemlerinde kullanırlar.  Üç ek sınav hakkı verilenler, başvurmaları hâlinde her eğitim-öğretim yılı başında akademik takvimde ilan edilen tarihlerde sınavlara alınırlar, bu sınavların sonunda sorumlu oldukları tüm dersleri başaranların kayıtları yeniden yapılır ve öğrenimlerine kaldıkları yerden devam ederler. Bu sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz, başarılı olmak için en az CC notu almak gerekir.”

“i) Sınırsız Sınav 20 nci maddenin beşinci fıkrasının (ç) bendindeki kapsam ve koşullarda verilen sınav hakkıdır. Sınırsız sınav hakları derslerin açıldığı yarıyıl genel sınav dönemlerinde kullanılır.  Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, öğrenim süresinden sayılmaz. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler ders  kaydı yaptırmazlar ve  sınav hakkı dışında öğrencilik haklarından faydalanamazlar. Sınırsız sınav hakkı kullanan öğrenciler, sınava girdiği ders başına öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini ödemeye devam ederler. Bu sınavlarda ara sınav notuna bakılmaz başarılı olmak için en az CC notu almak gerekir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesinin birinci  fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

“ç) 20 nci maddenin ikinci ve dördüncü fıkrasına göre ilişik kesme durumuna gelenler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 4 – 2010-2011 eğitim-öğretim yılında kayıt olup, bir veya iki yarıyıl kayıt donduran öğrenciler ile 2010-2011 eğitim-öğretim yılında hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler hariç; 2005-2006 eğitim-öğretim yılında Üniversiteye kayıt olan ön lisans ve lisans programlarındaki son sınıf öğrencileri, önceki yıllardan yazılıp devamını aldıkları, ancak sınavında başarısız oldukları derslerin tamamını alabilirler. Ancak, bu öğrenciler yürürlükteki yönetmelikte, öğrenci lehine getirilen hükümlerden de yararlanırlar. Üniversiteye kayıtlı olan öğrencilere, 20 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan azami sürelerinin hesaplanması 2014-2015 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanır. ’’

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Niğde Üniversitesi Rektörü yürütür.