31 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29518

YÖNETMELİK

Hacettepe Üniversitesinden:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜZİK VE SAHNE SANATLARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına ve bu organların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (MÜSAM): Hacettepe Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Hacettepe Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Hacettepe Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, Üniversitenin ilgili bölüm, anasanat ve anabilim dallarının işbirliği çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında, müzik, müzik bilimleri ile sahne sanatları ve yayıncılık konuları ile ilgili her alanda bilimsel, sanatsal uygulama ve araştırmalar yapmak, eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, amacını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki alanlarda faaliyette bulunur:

a) Ulusal ve uluslararası müzik ve sahne sanatları kültürü ile eğitimine katkıda bulunmak için akademik ve kültürel topluluklar kurarak bunların faaliyetlerini organize etmek,

b) Konservatuvar yayınlarını, 21. yüzyıl perspektifiyle ve yeni tasarımıyla ulusal ve uluslararası müzik yayıncılığı alanında ilk sıralara çıkarmak,

c) Müzik ve sahne sanatları ile yayıncılığı konularıyla ilgili her alanda, yurt içinde ve yurt dışında ilgili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarıyla konuyla ilgili işbirliği çerçevesinde araştırma, geliştirme ve uygulama faaliyetlerinde bulunmak ve bu amaçla yapılan faaliyetlere katılmak, bu faaliyetleri desteklemek ve ihtiyaç yönünde danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti vermek,

ç) Müzik ve sahne sanatları ile ilgili eğitim amaçlı temel, orta ve ileri düzeyde mesleki sertifika kursları düzenlemek,

d) Okul öncesi müzik ve sahne sanatları sanat programları ile konservatuvarın eğitim verdiği her alanda hazırlık kursları düzenlemek,

e) Ulusal müzik ve sahne sanatları kültürü ile ilgili dijital ve basılı arşiv ve veri tabanı oluşturmak,

f) Yazılı ve dijital bülten, dergi ve hakemli dergi yayınları yapmak,

g) Ulusal ve uluslararası müzik ve sahne sanatları kültürüne katkı sağlayacak bilimsel ve sanatsal konserleri, kayıtları ve yayınları yapmak,

ğ) Müzik ve sahne sanatları ile yayıncılığı konularında Üniversitenin akademik birimlerine, lisans, lisansüstü ve doktora öğrencilerine yönelik kuramsal ve uygulamalı hizmet içi eğitimler ile eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri düzenlemek ve bunlara katılımı sağlamak,

h) Müzik ve sahne sanatları teması çerçevesinde ulusal ve uluslararası katılımlı kongre, panel, bilgi şöleni, konferans, seminer gibi bilimsel ve sanatsal etkinlikler ile ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlemek,

ı) Bilim ve sanat çevrelerinin ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektöre ait kültürel kurum ve kuruluşları arasında eğitici amaçlar doğrultusunda çok yönlü uygulamalar ile iletişim ağı kurmak,

i) Ulusal ve uluslararası müzik çalgılarının yapımını sağlayarak, ulusal ve uluslararası çalgı yapımı alanında ön sıralarda yer edinmek,

j) Müzik ve sahne sanatları konularında başarılı araştırmacı, uygulamacı ve öğrencilere ödüller vermek, verilmesini teşvik etmektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Konservatuvar öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile Müdüre çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversitede görevli öğretim elemanları arasından iki kişi üç yıl için Rektör tarafından Müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Rektör gerektiğinde aynı usulle Müdür yardımcılarını değiştirebilir.

(3) Müdür görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılarından birini vekil olarak bırakır. Vekalet altı aydan fazla sürerse yeni Müdür görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdür, Merkezin amaçları doğrultusundaki çalışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, Merkezin tüm etkinliklerinin gözetim ve denetiminden ve bu konularda gerekli önlemlerin alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.

(2) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapmak,

ç) Her öğretim yılı sonunda ve istenildiğinde Merkezin genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu Yönetim Kurulunun görüşünü de aldıktan sonra Rektöre sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, iki müdür yardımcısı ile Merkezin faaliyet alanı ile ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilen dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni bir üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu yılda iki kez olağan ve gerektiğinde olağanüstü olarak Müdürün yazılı çağrısı üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulu, Merkezin yönetimi ile ilgili konularda aşağıdaki görevleri yapar:

a) Merkezin eğitim, öğretim, bilimsel araştırma, danışmanlık, yayın faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırmak,

b) Merkezin çalışmalarıyla ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

c) Merkezin yatırım ve plan tasarısını hazırlamak ve onaylanmak üzere Rektöre sunmak,

ç) Merkez elemanlarının eğitim, uygulama, araştırma, danışmanlık ve yayım konularındaki isteklerini değerlendirip karara bağlamak,

d) Gerekli hallerde Merkezin faaliyetleri ile ilgili geçici çalışma grupları kurmak ve bunların görevlerini düzenlemek,

e) Yurt içi ve yurt dışındaki kamu ve özel kuruluşlar ile ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilke, esas ve usullerini tespit etmek,

f) Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek karara bağlamak,

g) Müdürün, Merkezin çalışmaları ile ilgili getireceği konuları değerlendirerek karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu, Müdürün başkanlığında, Merkezin faaliyet alanlarında deneyimli Üniversitenin veya diğer üniversitelerin öğretim elemanları ile istekleri halinde ilgili kurum ve kuruluşlardaki uzman kişiler arasından Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıllığına seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Boşalan üyeliklerin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usulle yeni üye seçilir. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

(2) Danışma Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine yılda iki kez salt çoğunlukla olağan olarak toplanır. Müdür, gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü olarak da toplantıya çağırabilir.

(3) Danışma Kurulunun görevleri, Merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyduğu konularda değerlendirmeler yapmak ve istişari nitelikte görüş ve önerilerde bulunmaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.