31 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29518

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 23/01/1998 tarihli ve 23239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi Teşkilat ve İşleyişine İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Başkanlık divanı

Madde 6 – Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyeti Başkanı, Başkanın belirlediği bir  Mütevelli Heyeti üyesi, Rektör, Genel Sekreter ve bir önceki Rektörden oluşur. Başkanlık Divanı en az üç üye ile ayda iki kez toplanır. Başkanlık Divanı, Mütevelli Heyetin kendisine verdiği görevleri yerine getirir ve verilen görevlerin sonuçları hakkında Mütevelli Heyetine bilgi verir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 7 – Mütevelli Heyeti, üyeler arasından bir Başkan, Başkan da üyeler arasından kendi süresiyle sınırlı Başkan vekili seçer. Başkan, Üniversitenin tüzel kişiliğini temsil eder. Başkan,  harcama yetkilisi olup Mütevelli Heyetinin kendisine verdiği yetkileri kullanır,  bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümleriyle verilen görevleri yürütür. Süresi biten Başkan ve Başkan vekilleri yeniden seçilebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı yürütür.