31 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29518

YÖNETMELİK

Atılım Üniversitesinden:

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZCE HAZIRLIK OKULU YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 17/1/2012 tarihli ve 28176 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) İngilizce Hazırlık Okulunun eğitim süresi her biri sekiz-oniki hafta olan 3 kurdan oluşur. Ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden kurunda başarısız olup kur tekrarı yapanlar ile Yeterlik Sınavında başarısız olanlar için bu süre en fazla iki akademik yıldır. İki akademik yılın sonunda başarısız olan öğrencinin İngilizce Hazırlık Okulu ile ilişiği kesilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Öğrencinin, başarısız olduğu takdirde bulunduğu kuru en fazla iki kez daha tekrar etme hakkı vardır. Öğrenci, son hakkında da başarılı olamadığı takdirde derslere devam hakkını kaybeder, ancak, dışarıdan kendisi ile aynı tarihte kayıt olan öğrencilerin aldığı yeterlik sınavlarına girme hakkı vardır. Bu haktan yararlanan öğrenciler, devam eden diğer öğrenciler gibi öğretim ücretinin tamamını öderler. Dışarıdan Yeterlik Sınavına girmesi için, üçüncü kez başarısız olduğu kur bitim tarihinden itibaren en az bir kur dönemi geçmesi gerekir. Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dil olan programların hazırlık sınıfını başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programdan ilişkileri kesilir. İlişiği kesilen öğrenciler, Atılım Üniversitesinde öğretim dili Türkçe olan eşdeğer bir programa kayıt yaptırabilirler. Eşdeğer program bulunmaması halinde talep etmeleri halinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından bir defaya mahsus olmak üzere Türkçe olan programlardan birine merkezi olarak yerleştirilebilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) İngilizce Hazırlık Okulu öğrencileri derslere %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Birinci derece akrabalarının (anne, baba, kardeşler ve eşin) vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde en fazla 3 gün izinli sayılırlar. Disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil, hangi gerekçe ile olursa olsun devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ikinci ara sınava giremezler. Devamsızlık için, heyet raporu dahil hiç bir sağlık raporu kabul edilmez. Kur eğitimlerini başarı ile tamamlamış ancak, Yeterlik Sınavında başarısız olmuş öğrenciler için verilecek takviye eğitimde de aynı kural geçerlidir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 1 inci madde eklenmiştir.

“Öğrenim süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde değişiklik yapan 19/11/2014 tarihli ve 6569 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce Üniversite yükseköğretim programlarında kayıtlı olan öğrenciler bakımından, azami öğrenim sürelerinin hesaplanmasında daha önceki öğrenim süreleri dikkate alınmaz.”

MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Atılım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/1/2012

28176

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

14/5/2012

28292

2-

26/12/2012 

28509 

3-

26/6/2013 

28689

4-

13/11/2013

28820