31 Ekim 2015 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29518

YÖNETMELİK

Maliye Bakanlığından:

RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE

ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin;

a) Üçüncü fıkrasında yer alan “raporları” ibaresi “raporlar ile aynı inceleme görevi nedeniyle ilgili mükellef nezdinde düzenlenen diğer vergi inceleme raporlarını” olarak değiştirilmiştir.

b) Dördüncü fıkrasında yer alan “Uyuşmazlığa konu vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile aynı inceleme görevi nedeniyle ilgili mükellef nezdinde düzenlenen diğer vergi inceleme raporları” ibaresi; birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Komisyonların bu kararlarına inceleme elemanınca itiraz edilemez.” cümlesi ve beşinci fıkrasının altıncı cümlesinden sonra gelmek üzere “Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun bu kararlarına inceleme elemanınca itiraz edilemez.” cümlesi eklenmiştir.

c) Beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(6) Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonları ile rapor değerlendirme komisyonları tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ilgili mevzuata uygun bulunmaması nedeniyle Vergi Müfettişine gönderilen vergi inceleme raporlarının tekrar düzenlenmesi için komisyonlar tarafından zamanaşımı süresi ve yapılacak düzeltmeler dikkate alınarak uygun bir süre verilir. Vergi Müfettişleri verilen süre içinde vergi inceleme raporlarını düzenlemek zorundadır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Yetki

MADDE 18/A – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında doğabilecek tereddütlerin giderilmesinde ve rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması ile çalışma usul ve esaslarının belirlenmesinde Başkanlık yetkilidir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/10/2011

28101

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/10/2014

29146