30 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29517

TEBLİĞ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

YAPI MALZEMELERİNİN TABİ OLACAĞI KRİTERLER HAKKINDA

YÖNETMELİK KAPSAMINDA ALBERK QA ULUSLARARASI TEKNİK

KONTROL VE BELGELENDİRME TİC. LTD. ŞTİ.’NİN UYGUNLUK

DEĞERLENDİRME KURULUŞU OLARAK GÖREVLENDİRİLMESİNE

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: YİG/2010-09)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (MHG/2015-17)

MADDE 1 – 18/6/2010 tarihli ve 27615 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2010-09)’in başlığı ile 1 inci, 2 nci ve 4 üncü maddelerinde ve Ek-1’inde “Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.” olarak geçen kuruluş unvanı “Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasında “Fevzipaşa Cad. No:59 Kandiş Plaza Kat:4 D:4 Küçükbakkalköy Ataşehir/İstanbul” olarak geçen kuruluş adresi “Barbaros Mah. Ak Zambak Sok. Varyap Meridien A Blok Kat:19 No:2 Ataşehir/İstanbul” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğe aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir.

“Faaliyetin askıya alınması

EK MADDE 1 – (1) Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme A.Ş.’nin Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik kapsamında gerçekleştirmiş olduğu uygunluk değerlendirme kuruluşu faaliyetleri 24/6/2015 ile 3/8/2015 tarihleri arasında askıya alınmış olup, 3/8/2015 tarihi itibarıyla uygunluk değerlendirme kuruluşu olarak faaliyetlerine devam eder.”

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.