30 Ekim 2015 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29517

YÖNETMELİK

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MAMULLERİNİN

TOPTAN SATIŞIYLA İLGİLİ YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/5/1998 tarihli ve 23333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çay İşletmeleri Genel Müdürü yürütür.