28 Ekim 2015 Tarihli ve 29516 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

TEBLİĞLER

––  Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/46)

––  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2015/48)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—  Anayasa Mahkemesinin 8/10/2015 Tarihli ve E: 2015/36, K: 2015/87 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri