27 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29515

YÖNETMELİK

Beykent Üniversitesinden:

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı olmak üzere ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumundan atanan en az üç asil ve bir yedek üyeden oluşur. İkinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyeleri, sınav öncesi yapılacak toplantıda, kendi aralarından danışman dışında bir üyeyi başkan seçer.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora tez jürisi, anabilim dalı başkanının önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyelerinden ve en az ikisi başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş öğretim üyesinden oluşur. Jüri üyeleri, sınav öncesi kendi aralarından bir üyeyi başkan seçer. İki danışmanı olan tezlerde iki danışman da jüride yer alır. Enstitü yönetim kurulu ayrıca, biri Üniversiteden ve diğeri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere iki yedek üye seçer.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/11/2013

28829

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/8/2014

29094