27 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29515

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 23/10/2015

Karar No    : 2015/ÖİB-K-100

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Kuruluş)’nin 19.10.2015 tarihli ve 663 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; İstanbul İli, Esenler İlçesi, Atışalanı Mahallesi, 742 ada 55 parselde kayıtlı  50,28 m2 yüzölçümlü taşınmazın (Taşınmaz), 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde  “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 300.000.- (üçyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sefide KARATAŞ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sefide KARATAŞ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 248.000.- (ikiyüzkırksekizbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Mehmet ÜNAL’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mehmet ÜNAL’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 246.000.- (ikiyüzkırkaltıbin) Türk Lirası bedelle üçüncü yüksek teklifi veren Mustafa KARİP’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Mustafa KARİP’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.