27 Ekim 2015 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29515

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih          : 23/10/2015

Karar No   : 2015/ÖİB-K-99

Konu          : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nca;

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. (Kuruluş)’nin 19.10.2015 tarihli ve 663 sayılı yazısına istinaden,

1- Kuruluş adına kayıtlı; İzmir İli, Gaziemir İlçesi, Sakarya Mahallesi, 1477 ada 18 parselde kayıtlı 363,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz (Taşınmaz)’ın, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen İdare’ce 4046 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin son fıkrasına istinaden Kuruluş’a verilen satış yetkisi çerçevesinde, Kuruluş tarafından oluşturulan İhale Komisyonunca;

“Taşınmaz’ın özelleştirilmesi ihalesinde; 980.000.- (dokuzyüzseksenbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Dasif İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Dasif İnşaat Taahhüt Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve 975.000.- (dokuzyüzyetmişbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci yüksek teklifi veren Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Özateş İletişim Telekominikasyon Malzemeleri ve Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,

2- İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda Kuruluş tarafından yerine getirilmesine

karar verilmiştir.