26 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29514

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENME GELİŞİM EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez: Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini (ÖGEM),

b) Müdür: Merkezin Müdürünü,

c) Müdür Yardımcısı: Merkezin Müdür Yardımcısını,

ç) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

d) Rektör: Üniversite Rektörünü,

e) Üniversite: Gazi Üniversitesini, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Erken çocukluk dönemi (0-3 yaş), okul öncesi dönem (3-6 yaş), ilköğretim birinci kademe, ikinci kademe ve lise düzeyinde birlikte ve ayrı eğitim kurumlarına devam eden, gelişimsel ve akademik disiplin alanlarında yaşıtlarına göre ek gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere yönelik değerlendirme ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek,

b) Uygun eğitsel ve gelişimsel önlemleri belirleyecek kararlar almak ve bu kararlar doğrultusunda, eğitim programı ve bu programa ilişkin eğitim materyalleri geliştirerek, gerekli görülen bireyleri eğitime almak, aile ve öğretmen rehberliği yapmak ve uygun eğitim ortamlarına çocukların yönlendirilip uygun eğitsel ve gelişimsel düzenlemelerin yapılmasını desteklemek ve izlemek,

c) Kamu ve özel kurum ve kuruluşları, şirketler, vakıf ve derneklerle birlikte veya bağımsız olarak program, proje ve eğitimler geliştirmek ve uygulamak,

ç) Eğitimci, yönetici, uzman ve ailelere danışmanlık hizmeti vermek,

d) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak ve bu şekilde nitelikli insan gücü yetiştirilmesine yardımcı olmak,

e) İlgili bakanlık ve kamu kuruluşları ile işbirliği yaparak, hizmet içi eğitim programları, kurslar ve seminerler düzenlemek,

f) Ulusal ve uluslararası kongre, konferans ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

g) Ailelerin, eğitimci ve uzmanların gereksinimlerini karşılayacak her türlü yayın ve bilimsel faaliyetlerde bulunmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkez, 5 inci maddede belirtilen amaçlarına ulaşmak için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) Erken çocukluk dönemi (0-3 yaş), okul öncesi dönem (3-6 yaş), ilköğretim birinci kademe, ikinci kademe ve lise düzeyinde birlikte ve ayrı eğitim kurumlarına devam eden, gelişimsel ve akademik alanlarda akranlarına göre ek gereksinimlere ihtiyaç duyan bireylere yönelik öğrenme ve gelişim değerlendirmesi yapar, aile ve eğitimci danışmanlığı yürütür, eğitsel ve gelişimsel düzenlenmelerin yapılmasına destek verir, akademik ve gelişimsel müdahale programı  hazırlar ve uygular.

b) Bilimsel araştırma çalışmaları, incelemeler ve uygulamalar gerçekleştirir.

c) Merkezin faaliyet alanlarında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile projeler geliştirir ve işbirliği yapar, ortak çalışmalar yürütür, kongre, konferans, panel, bilimsel toplantılar düzenler ve yayın yapar.

ç) Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) ve Üniversitenin diğer birimleri ile işbirliği ve ortak çalışmalar gerçekleştirir, Merkezin çalışmaları kapsamında geliştirilen programların sertifikalı ve sertifikasız eğitim programlarını düzenler ve yürütür.

d) Merkezin faaliyet alanlarında, kamu kurum ve özel kuruluşlara, ilgili mevzuat çerçevesinde, danışmanlık ve bilirkişilik hizmeti verir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (1) Müdür, özel eğitim alanında çalışan Üniversitenin öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür görevi başında bulunmadığı hallerde yerine  Müdür Yardımcısını vekil olarak bırakır. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Vekaletin altı aydan fazla sürmesi durumunda yeni  Müdür görevlendirilir.

(2) Müdür Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bir Müdür Yardımcısı seçer. Müdür Yardımcısının görev süresi üç yıl olup, görev süresi biten Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Müdür Yardımcısının da görevi kendiliğinden sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün  görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kuruluna ve Merkez birimlerine üye seçimi için Rektöre öneride bulunmak,

ç) Yönetim Kurulu gündemini hazırlamak,

d) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve uygulamaya konulan etkinlikler hakkında Rektöre bilgi vermek,

f) Merkezin personel ihtiyacını tespit ederek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak,

g) Merkezin birimleri arasında koordinasyonu ve iş birliğini sağlamak,

ğ) Merkezin özel eğitim bölümüyle koordinasyonunu sağlamak ve Merkezin etik ve bilimsel kurallar ile Üniversite ilkeleri doğrultusunda faaliyet göstermesini temin etmek,

h) Merkezin bünyesinde çalışan personelin görev ve sorumluluklarını belirlemek ve personelin görevlerini sorumlulukları çerçevesinde, etik ve bilimsel kurallara, ilgili mevzuata ve bu Yönetmeliğe göre sürdürüp sürdürmediğini denetlemek.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür Yardımcısı ile Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilen Üniversitenin  Gazi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümünden üç öğretim elemanı olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Müdür, ihtiyaç duyulduğunda Merkezde çalışan diğer uzman ve akademik personeli, oy hakkı kullanmaksızın, Yönetim Kurulu toplantılarına davet eder.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi dolan üye tekrar görevlendirilebilir. İstifa ve benzeri nedenlerle görevinden ayrılan üyenin yerine görevlendirilen üye, ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

(3) Yönetim Kurulu en az üç ayda bir Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Müdür ihtiyaç duyulduğunda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını oy çokluğu ile alır. Müdürün olmadığı zamanlarda toplantıya Müdür Yardımcısı başkanlık eder.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11– (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Müdürün önerisi ile Merkezin amaçları doğrultusunda yeni Merkez ve çalışma birimleri oluşturarak çalışma ve araştırma programları yapmak,

b) Merkeze vak’a kabulü ile ilgili ilkeleri tespit etmek,

c) Merkezin büyüme ve gelişme gereksinimleri doğrultusunda oluşturulacak Merkez birimlerine Müdürün önerisiyle karar vermek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilen personel tarafından karşılanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 13 – (1) 29/04/2005 tarihli ve 25800 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Görme ve Öğrenme Yetersizliği Olan Çocukları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.