26 Ekim 2015 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 29514

YÖNETMELİK

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden:

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 25/11/2010 tarihli ve 27766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Tıp Fakültesinde eğitim tam zamanlı ve devam şartı ile yapılır. Öğrenciler, tüm sınıflardaki teorik derslerin %70’ine ve laboratuvar, uygulama, mesleki beceriler, probleme dayalı öğretim oturumları gibi pratik dersler ile ders kurulu ve stajlarda yapılan vizit, tartışma, seminer, klinik ve poliklinik çalışması, saha çalışması ve aile hekimliği dönemi uygulamalarının en az %80’ine katılmadıkları takdirde o ders, ders kurulu veya stajın teorik ve pratik sınavlarına alınmazlar. Öğrencinin devam durumu, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ilgili ders kurulu sonunda düzenlenen devam belgesinde belirlenir. Dördüncü ve beşinci sınıflarda, teorik derslerde derse giren öğretim üyesi tarafından alınan yoklama imza listeleri Dekanlığa iletilir. Uygulamalı derslerin devam durumu ayrı ayrı anabilim dalı başkanlıklarınca değerlendirilerek Dekanlığa bildirilir ve devamsız öğrencinin durumu Dekanlıkça ilan edilir. Sağlık raporu, öğrencinin devam yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

(2) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda, bir eğitim öğretim yılı içinde teorik ders toplam devamsızlığı %30’u ve pratik ders toplam devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler yıl sonu final ve bütünleme sınavlarına alınmazlar. Dördüncü ve beşinci sınıflarda, bir eğitim öğretim yılı içinde her kurul için ayrı olmak üzere teorik ders toplam devamsızlığı %30’u ve pratik ders toplam devamsızlığı %20’yi aşan öğrenciler o kuruldan devamsız sayılacakları için bütünleme sınavlarına da alınmazlar.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.

“(1) Dördüncü ve beşinci sınıflarda eğitim kurul sistemi halinde yapılır. Bir ders kurulu içerisinde sınavlar klasik, test usulü ve karışık yazılı, sözlü, uygulamalı, yapılandırılmış klinik sınav veya bu usullerden bir kaçı bir arada uygulanmak üzere yapılır. Ders kurullarında başarı notu 100 tam not üzerinden 60’tır. Başarı durumu değerlendirilmesinde, 21 inci maddedeki notlar uygulanır. Öğrencinin ders kurulu başarı notu ders kurulu içindeki derslerin ağrılıklarına göre hesaplanır. Tüm sınavların not ağırlıkları ders yılı başında TEBB’in görüşü dikkate alınarak Dekanlıkça belirlenir. Ders kurulu sınavlarında başarısız olanlar yıl sonunda bütünleme sınavına alınırlar. Bütünleme sınavları son ders kurulunun bitiminden en az on iş günü sonra yapılır. Bütünleme sınavları yazılı ve sözlü/uygulamalı şeklinde yapılır. Bütünlemeye kalan öğrencinin başarı durumu hesap edilirken kurullar için belirlenen ağırlıklar kullanılacaktır. Kurul içinde alınan yapılandırılmış klinik sınav notu bütünleme başarı notu hesaplanmasında kullanılır.”

“(4) Beşinci sınıflarda seçmeli stajlar Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulunun onayı ile yurt içi veya yurt dışında eğitim veren sağlık kuruluşunda da yapılabilir. Kurum dışında yapılan stajların denkliğine Fakülte Kurulu/Fakülte Yönetim Kurulu karar verir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) Aile hekimliği dönemi Fakültenin anabilim/bilim dallarında yapılır. Yurt içindeki tıp fakültelerinin aile hekimliği dönemi öğrencileri, fakültelerinin izni ve Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile eğitim dilimlerinden biri veya bir kaçını Fakültede yapabilir.

e) Aile hekimliği döneminde başarılı olmak için bu dönemdeki dilimlerde Fakülte Kurulunca belirtilen sürelerde bilfiil çalışmış olmaları ve süreyi tamamlamaları, zorunlu haller dolayısıyla eksik kalan çalışmalarını da başarıyla tamamlamaları gerekir. Başarısız olmaları halinde öğrenciler, bu dilimleri normal süresinin yarısı kadar süreyle tekrar ederler. Bir dilimin %20’sine mazeretsiz devam etmeyenler o dilimi tam süre ile tekrar eder.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

25/11/2010

27766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

5/8/2011

28016

2-

9/7/2013

28702